Nawigacja

Wyskoczyńska Agata

HISTORIA

 

WYMAGANIA, KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII

DLA KLAS IV-VIII I IIIG

 

 1. Każda ocena uzyskana przez ucznia jest jawna, umotywowana i obiektywna.

 2. Uczeń jest informowany na bieżąco o uzyskanych ocenach.

 3. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

- odpowiedzi ustne

- kartkówki 10-15 min.

- sprawdziany 30-40 min.

- praca na lekcji

- zadania domowe, dodatkowe, projekty itp.

 1. Sprawdziany są zapowiadane min. z tygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Wszystkie kartkówki są zapowiadane i dotyczą 3-4 ostatnich lekcji lub wybranych tematów.

 3. Nie przewiduje się dużego sprawdzianu semestralnego i końcoworocznego.

 4. Klasy III gimnazjum mają zapowiadane testy z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi, a do dziennika wpisywana jest jedna, średnia ocena z wszystkich testów.

 5. Każdą ocenę uczeń może poprawić, przy czym:

- oceny niedostateczne obowiązkowo

- pozostałe oceny wg uznania ucznia

 1. Termin poprawy ocen to okres dwóch tygodni od momentu wpisania jej do dziennika.

 2. Każdą ocenę można poprawić tylko jeden raz.

 3. Każdy sprawdzian, test, kartkówkę uczeń otrzymuje do wglądu, po czym oceny są wpisywane do dziennika.

 4. Za brak zadania uczeń otrzymuje BZ i musi to poprawić.

 5. Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest posiadać podręcznik i zeszyt.

 6. Zeszyt nie podlega ocenie.

 7. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, a końcoworoczna z wszystkich uzyskanych w ciągu roku szkolnego.

 8. Procentowe kryteria oceniania:

  100% celujący

  99% - 81% bardzo dobry

  80% - 61% dobry

  60% - 41% dostateczny

  40% - 30% dopuszczający

  29% - 0 niedostateczny

 9. Procentowe kryteria oceniania nie dotyczą prac opisowych, w których ocenie podlega treść merytoryczna/faktograficzna, umiejętność posługiwania się terminologią historyczną i rozpoznawanie związków przyczynowo-skutkowych.

 

 

ocena

opanowane umiejętności i aktywność

posiadana wiedza

celująca

 

1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na

ocenę bardzo dobrą.

2. Potrafi nie tylko korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości.

3.Systematycznie wzbogaca swoją wiedzą poprzez czytanie książek, artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku).

4. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji, jak i pracy pozalekcyjnej.

5. Spełnia jeden z warunków pkt. A lub B:

a). Bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna. Odnosi w nich sukcesy.

b). Jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych.

6. Potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny – skutki), ale również umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznawanymi w czasie lekcji przedmiotu. Umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi.

7. Wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości. Potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie

 

1. Posiada wiedzę wykraczająca znacznie poza zakres materiału programowego np. w odniesieniu do określonej epoki, kraju lub zagadnienia. Dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.

2. Materiał objęty podstawą programową ma opanowany bezbłędnie w 100%.

bardzo dobra

1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji.

2. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami.

3. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji.

4. Bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności historycznych.

5. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności.

6. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z zakresu historii, ale również pokrewnych przedmiotów.

1. Opanował materiał przewidziany programem.

2. Posiada wiedzę z dziejów własnego regionu w stopniu zadowalającym.

dobra

1. Potrafi korzystać z większości poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.

2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.

3. Rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności.

4. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych. Umie samodzielnie odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych.

5. Jest aktywny w czasie lekcji.

 

1. Zna najważniejsze wydarzenia z dziejów własnego regionu.

2. Materiał objęty podstawą programową ma opanowany w stopniu dobrym.

dostateczna

1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.

2. Potrafi wykonać proste zadania.

3. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.

1. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalających mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień.

2. Zna niektóre wydarzenia i postacie z historii regionu .

dopuszczająca

1.Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać najprostsze polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności.

2. Jego aktywność na zajęciach jest bardzo niewielka.

1.Jego wiedza posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.

2.Opanował minimum 30% wiedzy przewidzianej programem.

niedostateczna

1.Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

2. Mimo udzielanej pomocy przez nauczyciela oraz koleżanki i kolegów nie przejawia chęci nadrobienia braków w wiedzy.

Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.

 

18. Informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach: śródrocznej i końcoworocznej, a także sposób odwołania się od oceny przebiega zgodnie ze Statutem Szkoły, rozdz.14.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć