Nawigacja

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie Nr  2/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 10.09.2018 r.

 

 

w sprawie:

 

 1. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 2. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2018 r. poz. 996, tekst jednolity z dnia 24.05.2018 r./

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuję na dzień 12.09.2018 r. - /środa/ na godzinę 1530 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019;
  3. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2018/2019 - przyjęcie Uchwały Nr 12/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 12.09.2018 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019;
  4. Przedstawienie i przyjęcie planów pracy na rok szkolny 2018/2019:
   1. planu działań szkoły wraz z kalendarium na rok szkolny 2018/19,
   2. pedagoga szkolnego,
   3. świetlicy szkolnej,
   4. biblioteki szkolnej,
   5. doradztwa zawodowego,
   6. zespołów przedmiotowych,
   7. zespołów wychowawców,
   8. zespołu ds. wolontariatu;
  5. Zatwierdzenie planu działań na rok szkolny 2018/19 - przyjęcie Uchwały Nr 13/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 12.09.2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły rok szkolny 2018/2019;
  6. Przyjęcie zmian w planie doskonalenia nauczycieli;
  7. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2018/2019 - przyjęcie Uchwały Nr 14/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 12.09.2018 w sprawie zatwierdzenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolny 2018/2019.
  8. Sprawy bieżące
 2. Zwołuję na dzień 109.2018 r. - /środa/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

 

 

 

Zarządzenie Nr  16/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 11.06.2018 r.

 

w sprawie:

 1. zwołania zebrania Zespołów Wychowawców Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. zwołania zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 3. zwołania zebrania  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni podsumowującego rok szkolny 2017/2018
 4. organizacji nauki w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2017/2018.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

zarządzam:

 

 1. Rok szkolny 2017/2018 kończy się w dniu 22.06.2018 r. w związku z tym oceny klasyfikacji końcoworoczne należy podać do dnia 11.08.2018 r. /poniedziałek/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 15.06.2018 r. /piatek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VII i G2 – G3 na godz. 1330.
 3. Zwołuję na dzień 18.01.2018 r. /poniedziałek/ na godzinę 1230 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  1. Planowany porządek zebrania:
   1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
   2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji końcoworocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za roku szkolnego 2017/2018.
   3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 15.06.2018 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VII i G2 – G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen końcoworocznych z zachowania za rok szkolny 2017/2018.
   4. Przyjęcie Uchwały Nr 6/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 18.06.2018 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Organizacją pracy w ostatnim tygodni zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018:
  1. Dzień sportu – 18.06.2018 r. /poniedziałek/ od godziny 800,
  2. Festiwal Talentów - 20.06.2018 r. /środa/ - godzina 1800 wg oddzielnego harmonogramu;
  3. 21.06.2018 r. /czwartek/ - uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas III gimnazjum - godzina 800;
  4. 22.06.2018 r. /piątek/ - zakończenie roku szkolnego:
   1. godzina 800 - Msza Święta na zakończenia roku szkolnego,
   2. rozdanie świadectw.
  5. Zwołuję na dzień 22.06.2018 r. /piątek/ po zakończeniu roku szkolnego zebranie podsumowujące rok szkolny Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

 

 

Zarządzenie Nr  15/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 14.05.2018 r.

 

 

w sprawie:

 1. Ustalenia oceny klasyfikacji rocznej ze wszystkich przedmiotów dla uczniów wyjeżdżających na zielone szkoły.
 2. Dat i terminów ustalenia ocen klasyfikacyjnych dla pozostałych uczniów.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

oraz § 90 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2015 r. /Uchwała nr 7/MMXVII z dnia  15.11.2015 r./

 

zarządzam:

 

 1. Wszyscy nauczyciele, którzy wyjeżdżają z uczniami na zieloną szkołę:
  1.  mają obowiązek wystawienia propozycji ocen końcoworocznych (wpisaną ołówkiem) do 18 maja 2018 /piątek/, natomiast ustaloną ocenę końcoworoczną do dnia 25.05.2018 r. /piątek/;
  2. uczniowie wyjeżdzający na zieloną szkołę mają mieć ustalone oceny koncoworoczne do 25.05.2018 r. /piątek/.
 2. Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia ustalają oceny końcoworoczne zgodnie z zapisami statutu:
  1. Na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej /11.06.2018 r. – poniedziałek/ nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału w formie ustnej informują ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (wpis ołówkiem do 11.06.2018).
  2. Na 21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej /25 maja 2018 – piątek/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne albo wychowawca oddziału informują w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
  3. Na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej /11.06.2018 r. –   poniedziałek/ wychowawca oddziału informuje rodziców, w formie pisemnej, o przewidywanych dla ich dziecka rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

Zarządzenie Nr  12/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 20.03.2018 r.

 

 

w sprawie:

 1. Organizacji pracy w dniach 18, 19, 20 kwietnia – egzaminy gimnazjalne.
 2. Organizacji pracy w dniach 30 IV – 4V 2018 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Zwołania zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1.  W dniach 18, 19, 29 kwietnia 2018 r. /środa, czwartek, piątek/ odbędą się egzaminy gimnazjalne dla klas III dotychczasowego gimnazjum, organizacja pracy w tych dniach odbywać się będzie w następujący sposób:
  1. Uczniowie klas I – VII oraz klas II dotychczasowego gimnazjum mają dni wolne;
  2. Nauczyciele pracują w komisjach wg oddzielnego zarządzenia;
  3. Dyżury nauczycieli podczas egzaminu gimnazjalnego w godzinach od 830 do 1115:
   1. środa 18 kwietnia:
    • Barbara Pachacz,
    • Justyna Żelazna,
    • Małgorzata Krok,
   2. czwartek 19 kwietnia:
    • Dorota Kocznur,
    • Jadwiga Kaczmarczyk,
    • ks. Andrzej Caputa,
   3. piątek – 20 kwietnia:
    • Marta Chlebicka,
    • Izabella Ralska,
    • Małgorzata Podmokły;
  4. Dowóz uczniów klas GIII na egzamin gimnazjalny:
   1. środa /18.04.2018 r./:
    • Przywóz: 
     • Zasań ostatni przystanek          750,
     • Łęki                                          800,
     • Poręba                                      810,
    • Odwóz:
     • Poręba                                      1315,
     • Łęki i Zasań                              1325,
   • czwartek /19.04.2018 r./:
    • Przywóz: 
     • Zasań ostatni przystanek          750,
     • Łęki                                          800,
     • Poręba                                      810,
    • Odwóz:
     • Poręba                                      1315,
     • Łęki i Zasań                              1325,
   • Piątek  /20.04.2018 r./
    • Przywóz: 
     • Zasań ostatni przystanek          750,
     • Łęki                                          800,
     • Poręba                                      810,
    • Odwóz:       
     • Poręba                                      1235,
     • Łęki i Zasań                              1245,

 

 1. Dni 30 kwietnia 2018 r. /poniedziałek/ - 04 maja 2018 r. /piątek/ są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  1. wszyscy uczniowie, którzy nie mogą pozostać w domu w dniach 30.04.2018 r. /poniedziałek/, 02.05.2018 r. /środa/ i 04.05.2018 r. /piątek/, będą mieli zapewnioną opiekę w szkole,
  2. nauczyciele:
   1. uzupełnią i przygotują do kontroli dokumentacje z prowadzonych zajęć dodatkowych, kółek oraz dopracowują przedmiotowe zasady oceniania,
   2. przeprowadzą analizę stopnia realizacji podstawy programowej oraz zgodność realizowanych planów nauczania z treściami podstawy programowej,
   3. dokonają oceny proponowanych nowych podręczników,
  3. dyżur nauczycieli wg oddzielnego harmonogramu oraz potrzeb szkoły,
  4. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 7 maja 2018 r. /poniedziałek/.
 2. Zwołuję na dzień 24.04.2018 r. - /wtorek/ na godzinę 1730 zebranie z rodzicami.
  1. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa;
  2. Zebranie Szkolnej Rady Rodziców godzina 1700.

 

 

 

Zarządzenie Nr  10/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 26.02.2018 r.

 

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1. W związku z pismem Nr EKS.2112.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wytypowania przedstawicieli rady pedagogicznej do prac w komisji konkursowej na stanowisko dyrektor szkoły Podstawowej w Trzemeśni, zwołuję na dzień 27.02.2018 r. - /wtorek/ na godzinę 1430 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 2. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Wybranie dwóch przedstawicieli do prac w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

 

 

 

Zarządzenie Nr  8/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 02.01.2018 r.

 

 

w sprawie:

zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2017/2018 oraz zwołania zebrania Zespołów Wychowawców oraz zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

 

zarządzam:

 

 1. Pierwszy okres roku szkolnego 2017/2018 kończy się w dniu 26.02018 r. w związku z tym oceny klasyfikacji śródrocznej należy podać do dnia 17.01.2018 r. /środa/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 23.01.2018 r. /wtorek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VII i G2 – G3 na godz. 1430.
 3. Zwołuję na dzień 24.01.2018 r. /środa/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 4. Planowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji śródrocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.
  3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 23.01.2018 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VII i G2 – G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen z zachowania za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018
  4. Przyjęcie Uchwały Nr 11/MMXVII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 24.01.2018 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnego 2017/2018.
  5. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.
  6. Przedstawienie analizy i wniosków z przeprowadzonego próbnego egzaminu gimnazjalnego dla klas G3 w grudniu 2017 r.:
   1. język polski – mgr Jolanta Furtak,
   2. historia i wos – mgr Agata Wyskoczyńska,
   3. matematyka – mgr Izabella Ralska,
   4. przedmioty przyrodnicze – mgr Małgorzata Krok,
   5. język angielski – Beata Kosela Ćwierz
 5. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  7/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 15.12.2017 r.

 

 

w sprawie:

            Organizacji pracy w dniu 22 grudnia 2017 r./piątek/ - Szkolna Wigilia.

 

na podstawie:

            art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 1. W dniu 22 grudnia  2017 odbędą się tradycyjne spotkania wigilijne zespołów klasowych oraz uroczysty apel wigilijny. Organizacja pracy w tym dniu przebiega według poniższego harmonogramu:
  1. Na dwóch pierwszych lekcjach (do godz. 800 do godz. 940 klasowe spotkania wigilijne - zajęcia z wychowawcami.
  2. około godziny 1000 uroczysta akademia Bożonarodzeniowa
  3. Organizacja odowozów uczniów z klas byłego gimnazjum w tym dniu od godziny 1115
 2. Wszyscy uczniowie przychodzą w dniu 22 grudnia 2017 /piątek/ w strojach galowych.
 3. W piątek w dniu 22 grudnia 2017 kuchnia nie wydaje obiadów.
 4. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 2 stycznia 2017 r. /wtorek/.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  4/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 06.11.2017 r.

 

 

w sprawie:

 1. Organizacji pracy w dniu 10.11.2017 r. /piątek/ z okazji Święta Niepodległości.
 2. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 3. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 10.12017 r. /piątek/ na lekcji 4  - godzina 1045 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu w szkole obowiązuje strój galowy:
  1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
  2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarna spodni.
 2. Zwołuję na dzień 15.11.2017 r. - /środa/ na godzinę 1430 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego - odpowiedzialny mgr J. Chęciński;
  3. Omówienie i analiza egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - odpowiedzialni cz. hum. mgr G. Drożdż, cz. jęz.  J. Chęciński, cz. przyr.    M. Krok;
  4. EWD 2017 - odpowiedzialny A. Jasek
  5. Omówienie statutu szkoły i przyjęcie uchwały w sprawie statutu szkoły;
  6. Sprawy bieżące
 3. Zwołuję na dzień 16.11.2017 r. - /czwartek/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

           Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć