Nawigacja

Zarządzenia i komunikaty dyrektora

Zarządzenie Nr  3/17/18

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 01.10.2018 r.

 

 

 

 

w sprawie:

Powołania komisji konkursowych etapu szkolnego do przeprowadzenia przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019.

 

na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami).
 3. Zarządzenie Nr 55/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Zarządzenie Nr 54/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

powołuję:

Komisję konkursowe z następujących przedmiotów w składzie:

Lp

Konkurs

data konkursu

Skład komisji

Komisje do konkursów klas gimnazjalnych

 1.  

Chemiczny

08.10.2018

mgr Jadwiga Kaczmarczyk

mgr Dorota Kocznur

 1.  

Fizyczny

12.10.2018

mgr Małgorzata Krok

mgr Jolanta Cyganek

 1.  

Biologiczny

16.10.2018

mgr M. Urbaniak Malina

mgr Dorota Kocznur

 1.  

Język polski

17.10.2018

mgr Jolanta Furtak

mgr Joanna Pieron

 1.  

Języka niemieckiego

22.10.2018

mgr Jan Chęciński

Beata Kosela-Ćwierz

 1.  

Matematyczny

25.10.2018

mgr Izabella Ralska

mgr Agnieszka Jasek

 1.  

Geograficzny

26.10.2018

mgr Małgorzata Podmokły

mgr Maria Urbaniak Malina

 1.  

Historyczny

30.10.2018

mgr Agata Wyskoczyńska

mgr Grażyna Drożdż

 1.  

Języka angielskiego

08.11.2018

B. Kosela - Ćwierz

mgr Joanna Pieron

 1.  

Informatyczny

20.11.2018

mgr Ireneusz Szczepaniak

mgr Dorota Kocznur

 1.  

Biblijny

13.11.2018

ks. dr Andrzej Caputa

mgr Jolanta Furtak

 

Lp

Konkurs

data konkursu

Skład komisji

Komisje do konkursów klas szkoły podstawowej

 1.  

Matematyczny

10.10.2018

mgr Halina Kosiba

mgr Barbara Skałka

 1.  

Geograficzny

11.10.2018

mgr Małgorzata Podmokły

mgr Izabella Ralska

 1.  

Historyczny

15.10.2018

mgr Agata Wyskoczyńska

mgr Renata Makselan

 1.  

Języka angielskiego

18.10.2018

mgr Anna Jaśkowiec

Beata Kosela Ćwierz

 1.  

Chemiczny

24.10.2018

mgr Jadwiga Kaczmarczyk

mgr Wioletta Górka

 1.  

Fizyczny

29.10.2018

mgr Ireneusz Szczepaniak

mgr Halina Kosiba

 1.  

Biologiczny

05.11.2018

mgr Grażyna Kasprzycka

mgr Anna Nalepa

 1.  

Język polski

06.11.2018

mgr Agnieszka Jasek

mgr Marta Chlebicka

 1.  

Języka niemieckiego

09.11.2018

mgr Marta Talaga

mgr Katarzyna Hanula

 1.  

Informatyczny

14.11.2018

mgr Barbara Pachacz

mgr Ireneusz Szczepaniak

 1.  

Biblijny

19.11.2018

mgr Bernadetta Kowalczyk

mgr Dorota Kocznur

 

Wszystkie konkursy odbywają się o godzinie 1300

 

 

Zarządzenie Nr  2/2018/2019

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 10.09.2018 r.

 

 

w sprawie:

 

 1. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 2. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2018 r. poz. 996, tekst jednolity z dnia 24.05.2018 r./

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuję na dzień 12.09.2018 r. - /środa/ na godzinę 1530 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019;
  3. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2018/2019 - przyjęcie Uchwały Nr 12/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 12.09.2018 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019;
  4. Przedstawienie i przyjęcie planów pracy na rok szkolny 2018/2019:
   1. planu działań szkoły wraz z kalendarium na rok szkolny 2018/19,
   2. pedagoga szkolnego,
   3. świetlicy szkolnej,
   4. biblioteki szkolnej,
   5. doradztwa zawodowego,
   6. zespołów przedmiotowych,
   7. zespołów wychowawców,
   8. zespołu ds. wolontariatu;
  5. Zatwierdzenie planu działań na rok szkolny 2018/19 - przyjęcie Uchwały Nr 13/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 12.09.2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły rok szkolny 2018/2019;
  6. Przyjęcie zmian w planie doskonalenia nauczycieli;
  7. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2018/2019 - przyjęcie Uchwały Nr 14/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 12.09.2018 w sprawie zatwierdzenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolny 2018/2019.
  8. Sprawy bieżące
 2. Zwołuję na dzień 109.2018 r. - /środa/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

 

 

 

Zarządzenie Nr  16/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 11.06.2018 r.

 

w sprawie:

 1. zwołania zebrania Zespołów Wychowawców Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. zwołania zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 3. zwołania zebrania  Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni podsumowującego rok szkolny 2017/2018
 4. organizacji nauki w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2017/2018.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

zarządzam:

 

 1. Rok szkolny 2017/2018 kończy się w dniu 22.06.2018 r. w związku z tym oceny klasyfikacji końcoworoczne należy podać do dnia 11.08.2018 r. /poniedziałek/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 15.06.2018 r. /piatek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VII i G2 – G3 na godz. 1330.
 3. Zwołuję na dzień 18.01.2018 r. /poniedziałek/ na godzinę 1230 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  1. Planowany porządek zebrania:
   1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
   2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji końcoworocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za roku szkolnego 2017/2018.
   3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 15.06.2018 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VII i G2 – G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen końcoworocznych z zachowania za rok szkolny 2017/2018.
   4. Przyjęcie Uchwały Nr 6/MMXVIII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 18.06.2018 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Organizacją pracy w ostatnim tygodni zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018:
  1. Dzień sportu – 18.06.2018 r. /poniedziałek/ od godziny 800,
  2. Festiwal Talentów - 20.06.2018 r. /środa/ - godzina 1800 wg oddzielnego harmonogramu;
  3. 21.06.2018 r. /czwartek/ - uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas III gimnazjum - godzina 800;
  4. 22.06.2018 r. /piątek/ - zakończenie roku szkolnego:
   1. godzina 800 - Msza Święta na zakończenia roku szkolnego,
   2. rozdanie świadectw.
  5. Zwołuję na dzień 22.06.2018 r. /piątek/ po zakończeniu roku szkolnego zebranie podsumowujące rok szkolny Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

 

 

Zarządzenie Nr  15/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 14.05.2018 r.

 

 

w sprawie:

 1. Ustalenia oceny klasyfikacji rocznej ze wszystkich przedmiotów dla uczniów wyjeżdżających na zielone szkoły.
 2. Dat i terminów ustalenia ocen klasyfikacyjnych dla pozostałych uczniów.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

oraz § 90 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2015 r. /Uchwała nr 7/MMXVII z dnia  15.11.2015 r./

 

zarządzam:

 

 1. Wszyscy nauczyciele, którzy wyjeżdżają z uczniami na zieloną szkołę:
  1.  mają obowiązek wystawienia propozycji ocen końcoworocznych (wpisaną ołówkiem) do 18 maja 2018 /piątek/, natomiast ustaloną ocenę końcoworoczną do dnia 25.05.2018 r. /piątek/;
  2. uczniowie wyjeżdzający na zieloną szkołę mają mieć ustalone oceny koncoworoczne do 25.05.2018 r. /piątek/.
 2. Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia ustalają oceny końcoworoczne zgodnie z zapisami statutu:
  1. Na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej /11.06.2018 r. – poniedziałek/ nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału w formie ustnej informują ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (wpis ołówkiem do 11.06.2018).
  2. Na 21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej /25 maja 2018 – piątek/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne albo wychowawca oddziału informują w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub przewidywanej negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
  3. Na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej /11.06.2018 r. –   poniedziałek/ wychowawca oddziału informuje rodziców, w formie pisemnej, o przewidywanych dla ich dziecka rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

Zarządzenie Nr  12/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 20.03.2018 r.

 

 

w sprawie:

 1. Organizacji pracy w dniach 18, 19, 20 kwietnia – egzaminy gimnazjalne.
 2. Organizacji pracy w dniach 30 IV – 4V 2018 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Zwołania zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1.  W dniach 18, 19, 29 kwietnia 2018 r. /środa, czwartek, piątek/ odbędą się egzaminy gimnazjalne dla klas III dotychczasowego gimnazjum, organizacja pracy w tych dniach odbywać się będzie w następujący sposób:
  1. Uczniowie klas I – VII oraz klas II dotychczasowego gimnazjum mają dni wolne;
  2. Nauczyciele pracują w komisjach wg oddzielnego zarządzenia;
  3. Dyżury nauczycieli podczas egzaminu gimnazjalnego w godzinach od 830 do 1115:
   1. środa 18 kwietnia:
    • Barbara Pachacz,
    • Justyna Żelazna,
    • Małgorzata Krok,
   2. czwartek 19 kwietnia:
    • Dorota Kocznur,
    • Jadwiga Kaczmarczyk,
    • ks. Andrzej Caputa,
   3. piątek – 20 kwietnia:
    • Marta Chlebicka,
    • Izabella Ralska,
    • Małgorzata Podmokły;
  4. Dowóz uczniów klas GIII na egzamin gimnazjalny:
   1. środa /18.04.2018 r./:
    • Przywóz: 
     • Zasań ostatni przystanek          750,
     • Łęki                                          800,
     • Poręba                                      810,
    • Odwóz:
     • Poręba                                      1315,
     • Łęki i Zasań                              1325,
   • czwartek /19.04.2018 r./:
    • Przywóz: 
     • Zasań ostatni przystanek          750,
     • Łęki                                          800,
     • Poręba                                      810,
    • Odwóz:
     • Poręba                                      1315,
     • Łęki i Zasań                              1325,
   • Piątek  /20.04.2018 r./
    • Przywóz: 
     • Zasań ostatni przystanek          750,
     • Łęki                                          800,
     • Poręba                                      810,
    • Odwóz:       
     • Poręba                                      1235,
     • Łęki i Zasań                              1245,

 

 1. Dni 30 kwietnia 2018 r. /poniedziałek/ - 04 maja 2018 r. /piątek/ są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  1. wszyscy uczniowie, którzy nie mogą pozostać w domu w dniach 30.04.2018 r. /poniedziałek/, 02.05.2018 r. /środa/ i 04.05.2018 r. /piątek/, będą mieli zapewnioną opiekę w szkole,
  2. nauczyciele:
   1. uzupełnią i przygotują do kontroli dokumentacje z prowadzonych zajęć dodatkowych, kółek oraz dopracowują przedmiotowe zasady oceniania,
   2. przeprowadzą analizę stopnia realizacji podstawy programowej oraz zgodność realizowanych planów nauczania z treściami podstawy programowej,
   3. dokonają oceny proponowanych nowych podręczników,
  3. dyżur nauczycieli wg oddzielnego harmonogramu oraz potrzeb szkoły,
  4. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 7 maja 2018 r. /poniedziałek/.
 2. Zwołuję na dzień 24.04.2018 r. - /wtorek/ na godzinę 1730 zebranie z rodzicami.
  1. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa;
  2. Zebranie Szkolnej Rady Rodziców godzina 1700.

 

 

 

Zarządzenie Nr  10/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 26.02.2018 r.

 

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1. W związku z pismem Nr EKS.2112.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wytypowania przedstawicieli rady pedagogicznej do prac w komisji konkursowej na stanowisko dyrektor szkoły Podstawowej w Trzemeśni, zwołuję na dzień 27.02.2018 r. - /wtorek/ na godzinę 1430 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 2. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Wybranie dwóch przedstawicieli do prac w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

 

 

 

Zarządzenie Nr  8/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 02.01.2018 r.

 

 

w sprawie:

zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2017/2018 oraz zwołania zebrania Zespołów Wychowawców oraz zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

 

zarządzam:

 

 1. Pierwszy okres roku szkolnego 2017/2018 kończy się w dniu 26.02018 r. w związku z tym oceny klasyfikacji śródrocznej należy podać do dnia 17.01.2018 r. /środa/ na siedem dni przed radą klasyfikacyjna.
 2. Zwołuję na dzień 23.01.2018 r. /wtorek/ zebrania Zespołów Wychowawców:
  1. klas I – III na godz. 1245,
  2. klas IV – VII i G2 – G3 na godz. 1430.
 3. Zwołuję na dzień 24.01.2018 r. /środa/ na godzinę 1430 zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
 4. Planowany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie porządku zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.
  2. Przedstawienie przez wychowawców ocen klasyfikacji śródrocznej wraz z uzasadnieniami do ocen niedostatecznych /nauczyciele/ oraz informacji z realizacji działań wychowawczych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.
  3. Przedstawieni i przyjęcie protokołów z dnia 23.01.2018 r. z zebrań Zespołów Wychowawców – klas I – III oraz klas IV – VII i G2 – G3 Szkoły Podstawowej w Trzemeśni w sprawie ocen z zachowania za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018
  4. Przyjęcie Uchwały Nr 11/MMXVII Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 24.01.2018 w sprawie przyjęcia wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnego 2017/2018.
  5. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018.
  6. Przedstawienie analizy i wniosków z przeprowadzonego próbnego egzaminu gimnazjalnego dla klas G3 w grudniu 2017 r.:
   1. język polski – mgr Jolanta Furtak,
   2. historia i wos – mgr Agata Wyskoczyńska,
   3. matematyka – mgr Izabella Ralska,
   4. przedmioty przyrodnicze – mgr Małgorzata Krok,
   5. język angielski – Beata Kosela Ćwierz
 5. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  7/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 15.12.2017 r.

 

 

w sprawie:

            Organizacji pracy w dniu 22 grudnia 2017 r./piątek/ - Szkolna Wigilia.

 

na podstawie:

            art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 1. W dniu 22 grudnia  2017 odbędą się tradycyjne spotkania wigilijne zespołów klasowych oraz uroczysty apel wigilijny. Organizacja pracy w tym dniu przebiega według poniższego harmonogramu:
  1. Na dwóch pierwszych lekcjach (do godz. 800 do godz. 940 klasowe spotkania wigilijne - zajęcia z wychowawcami.
  2. około godziny 1000 uroczysta akademia Bożonarodzeniowa
  3. Organizacja odowozów uczniów z klas byłego gimnazjum w tym dniu od godziny 1115
 2. Wszyscy uczniowie przychodzą w dniu 22 grudnia 2017 /piątek/ w strojach galowych.
 3. W piątek w dniu 22 grudnia 2017 kuchnia nie wydaje obiadów.
 4. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 2 stycznia 2017 r. /wtorek/.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  4/2017/2018

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 06.11.2017 r.

 

 

w sprawie:

 1. Organizacji pracy w dniu 10.11.2017 r. /piątek/ z okazji Święta Niepodległości.
 2. Zwołania zebrania rady pedagogicznej.
 3. Zebrania z rodzicami.

 

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2017 poz. 59 z dnia 11.01. 2017 r. /

 

 

zarządzam:

 

 1. W dniu 10.12017 r. /piątek/ na lekcji 4  - godzina 1045 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu w szkole obowiązuje strój galowy:
  1. dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
  2. chłopcy – garnitur lub biała koszula i granatowe lub czarna spodni.
 2. Zwołuję na dzień 15.11.2017 r. - /środa/ na godzinę 1430 zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni. Przewidywany porządek zebrania:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań rady pedagogicznej;
  2. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego - odpowiedzialny mgr J. Chęciński;
  3. Omówienie i analiza egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - odpowiedzialni cz. hum. mgr G. Drożdż, cz. jęz.  J. Chęciński, cz. przyr.    M. Krok;
  4. EWD 2017 - odpowiedzialny A. Jasek
  5. Omówienie statutu szkoły i przyjęcie uchwały w sprawie statutu szkoły;
  6. Sprawy bieżące
 3. Zwołuję na dzień 16.11.2017 r. - /czwartek/ na godzinę 1700 zebranie z rodzicami.

           Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć