Nawigacja

Historia

O szkole

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEMEŚNI

 

Początki szkolnictwa.

 

W 1596 r. wizytator zastał w Trzemeśni budynek szkolny (wraz z małym ogródkiem), który jednakże już w 1655 r. był bardo zniszczony i wskutek tego wybudowano nową szkołę przed 1655 r. Kierownik szkoły otrzymał klerykaturę w wysokości 1 grosza od każdego kmiecia i pół grosza od zagrodników i chałupników. Wizytator z 1730 r. nie zastał tu już szkoły. W latach 1400-1550 Trzemeśnia odesłała na studia uniwersyteckie do Krakowa 8 uczniów.

Przed I wojną światową istniała tu szkoła parafialna na „Organistówce”. Wynajmowano również pomieszczenia na folwarku i u Wawrzyńcowej. W 1904 r. nauczycielami byli Walas i Pardyak. Nauka była siedmio letnia, 4-klasowa.

Tuż przed I wojną światową rozpoczęto budową szkoły, której ukończenie nastąpiło w 1918 r. W budynku było 6 izb lekcyjnych i mieszkanie służbowe dla kierownika. Z czasem, gdy obowiązek szkolny się upowszechnił, szkoła stała się zbyt ciasna i wynajmowano początkowo 2, a potem 4 izby u gospodarzy.

 

Okupacyjna szkoła.

 

Budynek szkolny był murowany, jednopiętrowy. Mieścił cztery sale lekcyjne, kancelarię i mieszkanie kierownika szkoły. Ubikacje były wolnostojące, ponadto w pobliżu szkoły stał budynek gospodarczy z drewutnią i stajenką oraz śmietnikiem. Szkoła była sześcioklasowa, ale siedmioletnia, ponieważ do pierwszej klasy chodziło się dwa lata. Nauczycieli było przeważnie czworo: kierownikiem szkoły była pani Aniela Durkowa. Przez cały okres okupacji uczyła pani Wanda Jagosz oraz Maria Górka. Ponadto przewinęli się nauczyciele: Teofila Stoch, Władysław Lewkiewicz i Franciszek Parcer.

Rok szkolny dzielił się na 3 okresy. Każdy z nich trwał kwartał, rozpoczynano naukę we wrześniu i kończono w czerwcu. Hitlerowcy pozwalali Polakom nauczyć się czytać, pisać liczyć do stu. Zabroniono uczyć geografii, historii, literatury. Chciano w ten sposób zdusić inteligencję ludzi, ponieważ człowiek niewykształcony nie będzie walczył o swoje prawa. Przedmioty nauczane to: j. polski, przyroda, arytmetyka, śpiew, rysunki, zajęcia praktyczne, gimnastyka. Słaba frekwencja spowodowana ciężkimi warunkami życia i brakiem odzieży była powodem nieklasyfikowania większości młodzieży i dzieci.

Obowiązywał zakaz prowadzenia zebrań rodzicielskich. Księgi ocen i dzienniczki docierały z opóźnieniem i dlatego nagminnie stosowano dzienniczki zastępcze. Brak podręczników i pomocy dydaktycznych. Rozporządzeniem władz kolportowano gazetkę uczniowską „Ster”. W 1940 r. hitlerowcy przeprowadzili akcję palenia wszystkich polskich podręczników i lektur. Płonący stos zlokalizowano na podwórku szkolnym. Obowiązywała bezwzględna dyscyplina. Na przerwy nauczyciele wyprowadzali klasy parami, pod opieką nauczyciela dyżurującego, na podwórko szkolne. W wychowaniu na pierwszym planie kładziono nacisk na sumienność, rzetelność, czystość i karność. Ze względu na brak mydła stosowano ług. Dzieci niekiedy zmuszano do mycia na zajęciach praktycznych.

Poziom nauczania był niski. Nie egzekwowano obowiązku uczęszczania i kończenia szkoły. Toteż dzieci często chodziły tylko od I-III klasy. Częstym przypadkiem był analfabetyzm lub wtórny analfabetyzm. Pomimo wszystkich trudności w Trzemeśni działało tajne nauczanie. Pani Stanisława Skałka-Mitana była członkiem tajnego kompleksu zorganizowanego w Szkole Rolniczej w Dobczycach, który mieścił się u państwa Stochów. W domu tym mieścił się gabinet dentystyczny, więc młodzież mogła bez żadnych podejrzeń tam się schować. Należy również dodać, że właściciele tego domu byli ludźmi zaufanymi. Wiedzieli jaka kara może ich spotkać, jednakże nie ulękli się. Na wykładach panowała bardzo miła atmosfera. Uczniowie byli pilni, inteligentni. Nie było żadnych konfliktów, zatargów. Wykłady odbywały się systematycznie, chociaż brakowało literatury, każda książka była dobra do analizowania. Książki, które nawzajem sobie pożyczano, były w największym poszanowaniu.

 

Nowa szkoła.

 

W wyniku starań i współpracy mieszkańców Trzemeśni z byłym Proboszczem parafii, śp. Ks. P. Wykurzem, udało się uzyskać zgodę ówczesnych władz na przekazanie gruntu kościelnego pod budowę nowej szkoły. Oddano ją do użytku w styczniu 1974 r. Była w niej obszerna sala gimnastyczna, biblioteka, sklepik SU i 15 klasopracowni. W projekcie oświatowym szkoła miała spełniać funkcję 10-latki. Przez kilkanaście lat dowożono młodzież z Zasani do kl. IV-VIII. Liczba uczniów utrzymywała się w wielkości ponad 400.

26 lutego 1975 r. nadano szkole imię „6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno- Desantowej” z rąk kuratora okręgu szkolnego mgr Jana Nowaka w Krakowie. W 1976 r. powstał Szkolny Klub Sportowy, którego osiągnięcia były widoczne nie tylko w gminie, ale i w województwie. 22 sierpnia 1978 r. szkołę odwiedziło Radio Kraków. 25 lutego 1982 r. działając zgodnie z postanowieniami statutu Szkoły Podstawowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Krakowa w uznaniu osiągnięć w pracy dydaktyczno- wychowawczej i działalności społecznej przyznaje Zbiorczej Szkole Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej w Trzemeśni prawo posiadania własnego sztandaru. Wizytator Oświaty i Wychowania mgr Ludwik Góra.

Od 1981 r. w szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności pod nazwą „Szkoła uczy gospodarności” z opiekunem mgr Zofią Górka. SKO osiąga sukcesy na szczeblu krajowym, jego uczestnicy wyjeżdżają po główną nagrodę do Warszawy. 31 maja 1990 r. w szkole odbywa się koncert wdzięczności „Echo z dna serca”. W ciężkich czasach ekonomicznego kryzysu uczniowie naszej szkoły nie zostali osamotnieni. Pospieszyło nam z pomocą wielu ludzi dobrej woli, instytucje, a także Urząd Parafialny w Trzemeśni. Nie odmówił nam pomocy p. Jacek Kuroń z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalne. Pan minister przesłał do szkoły 5000000 zł. Z przeznaczeniem na dożywienie uczniów. 13 października 1995 r. ogłoszono w szkole ( na szczęście) fałszywy alarm, który przeszedł do historii jako „Bombowy Dzień Nauczyciela”, którego koszt sięgnął 100 mln. zł. W roku szkolnym 2002/2003 oddano do użytku uczniów i nauczycieli nową część szkoły, w której znajduję się 5 sal lekcyjnych.

 

 

„O czym najstarsi Trzemeśnianie nie pamiętają”

historia szkoły w Trzemeśni

autorstwa Adama Polanowskiego.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
    Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
    32-425 Trzemeśnia 250
  • 122 735 611

Galeria zdjęć