Nawigacja

 • Próbny Egzamin ósmoklasisty

  Próbny egzamin ósmoklasisty

    Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

   

  Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (www.oke.krakow.pl) w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

  Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w następującej formie:

  1. Założyć w programie Word (lub innym edytorze tekstowym) dokument o nazwie np. Próbny egzamin z języka polskiego.
  2. W stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania np.

  Zadanie 1. (0–1)

  Spośród podanych pytań wskaż to, na które nie można znaleźć odpowiedzi w przytoczonym fragmencie utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Wybierz właściwą

  odpowiedź spośród podanych.

  A. Kiedy przyjaźń się kończy?

  B. Kogo można uznać za przyjaciela?

  C. Jak podtrzymać więź z przyjacielem?

  D. Jakie są niezbędne warunki przyjaźni?

  Zadanie 1

  odpowiedź B

   

  Zadania otwarte wpisujemy pod odpowiednim numerem zadania

  Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli drogą e-majlową z załącznikiem na adres:

  1. język polski:
   1. 8a – andrzej.jasekspt@gmial.com,
   2. 8b – agnieszka.jasek.spt@gmial.com
  2. matematyka klasa 8a i 8b halina.kosiba.spt@gmail.com
  3. język angielski – jaskowiecanna.spt@gmail.com  

  Wszystkie prace mają być wysłane do godziny 11:30

   

  Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

 • Zawieszenie zajęć na terenie szkoły do świąt

  W związku z informacją z konferencji prasowej rządu (z dnia 20 marca 2020)  - zarządzono:

  zawieszenie zajęć na terenie szkoły do wiosennej przerwy świątecznej (do 8 kwietnia),

  Jednocześnie od 25 marca wznawia się realizację podstawy programowej w tzw. nauczaniu zdalnym. Daje to również możliwość oceniania przez nauczycieli.

  Jeżeli chodzi o procedury oceniania zdalnego, szkoła jest w trakcie konsultacji. Czekamy również na rozporządzenie MEN w powyższych sprawach.

 • Ilość materiałów do prac

  W związku z medialnymi doniesieniami, iż w niektórych szkołach nauczyciele przesadzają z ilością zadawanych prac, dyrekcja szkoły informuje:

  1. Monitorujemy, poprzez e-dziennik w/w sytuację.

  2. Przesłaliśmy zalecenia poszczególnym nauczycielom.

  Sytuacja jest nowa. Wszyscy się uczymy (uczniowie, rodzice, nauczyciele, władze). Prosimy o wyrozumiałość.

  Jednocześnie prosimy zauważyć, że nauczanie zdalne powinno przebiegać w ramach średniej ilości godzin pracy ucznia w szkole.

  Wszelkie wątpliwości, nieprawidłowości prosimy o zgłaszanie nauczycielom danego przedmiotu, wychowawcom, dyrekcji szkoły poprzez e-dziennik. Będziemy wdzięczni za informacje zwrotne. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

 • Kłopoty z odczytywaniem zadań domowych

  W związku z licznymi telefonami o kłopotach z odczytywaniem modułu "zadania domowe" informujemy:

  Po pierwsze należy to robić z konta ucznia lub rodzica.

  Po drugie nie należy korzystać z aplikacji mobilnych, których pełna funkcjonalność ujawnia się w płatnej wersji.

  Po trzecie wystarczy użyć zwykłej przeglądarki.

 • Zagubione loginy i hasła do dziennika

  Jeżeli uczeń lub rodzic zgubił lub zapomniał danych do logowania w e-dzienniku, szkoła może wydrukować duplikat.

  W takim przypadku rodzic musi osobiście stawić się w sekretariacie (wymogi formalno prawne).

  Zostanie wtedy wygenerowane nowe hasło do dziennika (dla rodzica i ucznia) i trzeba przejść procedurę logowania od nowa.

 • Zawieszenie zajęć

  UWAGA PILNA INFORMACJA! - w związku z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

  W dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) 2020r.  zajęcia dydaktyczne są odwołane! W tych dniach szkoła może zaopiekować się tylko tymi uczniami, którym nie można zapewnić opieki w domu. Od 16 do 25 marca szkoła nie będzie prowadziła żadnych zajęć - pozostanie zamknięta. Wszelkie wycieczki i zajęcia dodatkowe są odwołane.

  Dodatkowe informacje będą ukazywać się na bieżąco.

   

  Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

  z 11.03.2020r.

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Dyrektorze,

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

   

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

   

   

 • Bal Przebierańców

  Kostiumowa Zabawa Karnawałowa (tradycyjny Bal Przebierańców) klas 4-8 odbędzie się 19 lutego (środa) w godzinach 16:30 - 19:00.

  W trakcie zabawy zorganizowany zostanie konkurs na najciekawsze przebranie karnawałowe. Do konkursu kwalifikują się tylko przebrania własnoręcznie wykonane.

  W poprzednich latach widzieliśmy fantastyczne pomysły i realizację przebrań, czego życzymy obecnym uczestnikom.

  Za bezpieczny powrót ucznia do domu po zabawie odpowiedzialni są rodzice.

 • Zmiana cen obiadów od 2 stycznia 2020r.

  KOMUNIKAT

  1. Wpłaty uczniów na obiady w stołówce szkolnej za cały miesiąc są przyjmowane najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca. Wpłaty należy dokonać u intendentki pani Kazimiery Pałki.
  2. Pieniądze za  niewykorzystane obiady będą zwracane tylko w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u intendentki.

  INFORMACJA

  Koszt obiadu w Szkole Podstawowej w Trzemeśni z dniem  2.01.2020  r. wynoszą:

  UCZNIOWIE:

  Cały obiad = 4,00 zł

  Zupa = 2,00 zł

  Drugie danie = 3,00 zł

  Nauczyciele i pracownicy:

  Cały obiad = 10,20 zł

 • Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

  Wspólne kolędowanie -  ZAPRASZAMY!

  Z każdej klasy przyjmowane są maksymalnie   3 zgłoszenia.

  Każda klasa może zgłosić:

  - jednego solistę,

  - jeden zespół wokalny, wokalno-instrumentalny - od 2 do 7 osób,

  - jeden zespół instrumentalny do 5 osób.

  Każdy występ powinien mieć podkład muzyczny bez linii wokalnej.

  Występ uczestnika lub zespołu nie może trwać dłużej niż 5 minut.

  Uczestnicy konkursu zgłaszają i prezentują TYLKO pieśni w języku polskim.

  Pieśni powinny być wykonywane z pamięci.

  Zgłoszenia prosimy przekazywać do: p. Wioletty Górki w terminie do 10.12.2019r. (wtorek).

  Konkurs odbędzie się 13.12.2019r. (piątek).

  Termin konkursu może ulec zmianie

  .

 • Program "Sport dla Wszystkich"

  Nasza szkoła zgłosiła się do konkursu na dofinansowanie zajęć sportowych w ramach zadania "Sport dla Wszystkich".

   

  zadanie 1 Program ukierunkowany na upowszechnianie sportów zimowych "Jeżdżę z głową" w terminie 27 stycznia - 27 marca. Grupa będzie realizowała 8 jednodniowych dwugodzinnych kursów nauki jazdy na nartach. Każdy uczeń ma zagwarantowane wypożyczenie sprzętu narciarskiego (narty, buty, wiązania, kask, kijki) oraz gorący napój w przerwie. Jednorazowa opłata rodzica za dziecko uczestniczące w szkoleniu (ZA CAŁY KURS NAUKI) wynosi 100 zł. Opłata w sekretariacie szkoły do 20 stycznia 2020. REGULAMIN

   

  zadanie 2 Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla klas I-III. Grupa będzie mieć 10 terminów po 90 minut od 10 lutego do 19 czerwca.

   

  zadanie 3 zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w terminie 3 luty-7 grudnia w wymiarze 20 godzin dla każdego ucznia.

   

  Ww. zadania są programami bezpłatnymi - uczeń uczestniczący w zajęciach nie ponosi żadnych kosztów związanych ze szkoleniem prócz zadania1 „Jeżdżę z głową” (100zł jednorazowo).

   

  Chętnych prosimy o zgłoszenie się do mgr J. Cyganek, mgr J. Łętochy.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć