Nawigacja

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Respektowane są normy społeczne Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - czerwiec 2013 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY - czerwiec 2013 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - 2014 Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Ewaluacja

Respektowane są normy społeczne

Raport ewaluacji wewnętrznej

przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum

im. ks. Prof.  J. Tischnera w Trzemeśni w roku szkolnym 2011/2012.

 

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Wymaganie – 1.4 Respektowane są normy społeczne

 

Data sporządzenia  : 24.05.2012 r

Autorzy: p. Marta Bednarz, p. I. Szczepaniak, p. Marta Talaga, p. Maria Urbaniak – Malina.

 

 1. Opis ewaluacyjnego  przedsięwzięcia obszaru.

Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie – 1.4 Respektowane są normy społeczne.

 

 1. Cele ewaluacji.

- zebranie informacji i sprawdzenie, czy w szkole respektowane są normy społeczne,

- dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole,

- właściwe reagowanie na przejawy złego zachowania i przejawy demoralizacji.

 

 1. Pytania kluczowe.

 - jaki jest poziom znajomości norm społecznych, poczucie bezpieczeństwa w opinii uczniów, rodziców i nauczycieli?

- w jakim stopniu uczniowie respektują normy społeczne w życiu szkolnym  oraz czują sie bezpieczni?

-  Jak reagujemy i jakie konsekwencje są wyciągane za nie przestrzeganie lub naruszanie norm społecznych w szkole i zasad bezpieczeństwa?

- Jaki jest stopień znajomości przez nauczycieli dokumentu – Szkolne Procedury Postępowania wobec uczniów w Publicznym Gimnazjum  im. ks. Prof.  J. Tischnera w Trzemeśni.

 

 1. Forma prezentacji.

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej z dnia: 29.06.2012r.

Strona internetowa szkoły.

 

 1. Opis ewaluacji.

W trakcie badania trwającego od 27.02.2011 do 23.03.2012 zastosowano następujące metody badań:

- badanie sondażowe (anonimowa ankieta dla uczniów,rodziców i nauczycieli),

- obserwację,

- analizę dokumentacji,

- rozmowę z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami.

 

 1. Opis danych i sposób ich zbierania.

 Ewaluacja przebiegała zgodnie z ustalonym planem. W wyniku badania uzyskano informacje:

 - czy w szkole są  respektowane normy społeczne,

 - czy uczniowie czują sie w szkole bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań oczekuje od nich szkoła.

Poddano analizie dane uzyskane w wyniku badania ankietowego uczniów, rodziców i nauczycieli. Dokonano analizy  dokumentacji szkoły – regulaminów i procesów . Zbieranie danych odbywało sie przez cały okres ewaluacji (ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, został przeprowadzone w marcu). Analizy  dokumentacji dokonano w kwietniu. Podsumowanie analizy wyników dokonano w maju.

 

 1.  Podsumowanie wyników z  analizy danych.
 • Analiza ankiety
   W analizie wzięło udział 70 uczniów – kl. I, II i III, 52 rodziców i 22 nauczycieli. W szkole prowadzone są działania mające na celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa uczniom oraz ustalenie skali  i typów zagrożeń występujący na terenie szkoły. Placówka ma opracowane regulaminy i procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Pracownie przedmiotowe mają opracowane regulaminy, które są w widocznym miejscu. Nauczyciele zapoznali uczniów i ich rodziców z regulaminami, procedurami i działaniami szkoły, mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci.

Ankietowani rodzice uważają, że:

 •  ich dzieci czują się w szkole bezpiecznie - 40 %        
 •    średnio bezpieczne - 20%

Zdaniem rodziców najmniej bezpiecznymi pomieszczeniami w szkole są toalety (41% rodziców)  oraz szatnie (27% rodziców). Z kolei poza terenem szkoły jako najmniej bezpieczne miejsca wskazywano okolice OSP – (35% ankietowanych rodziców), przystanek autobusowy (33% ankietowanych rodziców).

Nieliczni rodzice zauważają, że  ich dziecko spotyka się z przejawami niewłaściwego zachowania w szkole. Najczęściej wymieniane są: picie alkoholu – 34% ankietowanych rodziców, palenie papierosów – 27% , bójki - 2% oraz inne, jak: agresje słowne, wulgarne słowa, wyzwiska - 2 %. Zachowania te mają charakter incydentalny i szkoła podejmuje szereg działań wychowawczych mających na celu zmniejszenia zagrożenia. Rodzice stwierdzają, że zwracają uwagę na niewłaściwe zachowanie młodzieży – tak odpowiedziało 56%,  tylko nieliczni nie reagują, bo to nie ich sprawa.

Rodzice pozytywnie wypowiadają  się na temat działań podejmowanych przez szkołę. 60 % rodziców współpracuje z nauczycielami. 58% rodziców rozmawia z wychowawcą, 9% z psychologiem a 1% z dyrektorem. Tylko nieliczni nie reagują. W sytuacjach konfliktowych mogą zawsze liczyć na wychowawcę – tak odpowiedziało 75% rodziców.  10 % wskazało, że może liczyć na dyrektora, 10% na psychologa,  5% na innychnauczycieli. Rodzice stwierdzają, że są informowani o sytuacjach  trudnych z udziałem ich dziecka. Większości rodziców nie miało powodów by podejmować takie rozmowy, ponieważ takie sytuacje ich dzieci nie dotyczą. Informację o szkolnych procedurach postępowania - systemie kar i nagan rodzice uzyskali na zebraniach rodzicielskich- 54%, indywidualnych rozmowach - 15%, poprzez stronę internetową-.1%

Większość ankietowanych  uczniów czują się w szkole dobrze i bezpiecznie. Przebywając w szkole uczniowie spotykają się z przejawami niewłaściwych zachowań takich jak: palenie papierosów-5%,  picie alkoholu-4%, groźby-6%,  bójki-10%, przezywanie-2%.                   .

W przypadku zauważenia niepokojącego zdarzenia uczniowie zgłaszają ten fakt nauczycielowi. 30% gimnazjalistów nie informuje nikogo, ponieważ obawia się reakcji starszych kolegów, lub uznają że sprawa jest mało ważna. Zdaniem uczniów są miejsca, w których czują sie mniej bezpiecznie, są to toalety (tak uważa 33% ankietowanych uczniów),  szatnie - 20%. Najmniej bezpiecznymi miejscami po za terenem szkoły są: strażnica-26% , przystanek-14%. Uczniowie znają zasady dobrego zachowania. 60% stosuje zwroty grzecznościowe, tylko nieliczni gimnazjaliści przyznają, że nie zawsze lub nigdy.

Uczniowie uważają, że w szkole stosuje się nagrody i kary za zachowanie. Uważają że najczęściej stosowana kara za drobne przewinienia jest praca na rzecz szkoły-      52%     , upomnienie wychowawcy- 35%, upomnienie dyrektora-13%. Natomiast najczęściej stosowaną karą za poważne przewinienia są: nagana wychowawcy68%,nagana dyrektora 32%, . Zdaniem ankietowanych nauczycieli uczniowie czują się w szkole bezpieczni. Nauczyciele zauważają niewłaściwe zachowanie uczniów w trakcie lekcji, przerw, w czasie zajęć pozalekcyjnych. Zachowanie te budzą ich niepokój. Podejmują działania mające na celu eliminowanie nieodpowiednich zachowań uczniów poprzez rozmowy, pogadanki. Nauczyciele i rodzice uczą dzieci właściwych zachowań. W placówce prowadzone jest cykliczna diagnoza zachowań oraz zagrożeń uczniów  poprzez ankiety, informacje przekazywane przez nauczycieli innych pracowników szkoły, rodziców, obserwacje zachowań uczniów w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych i imprez szkolnych oraz analizę ocen z zachowania. Uzyskane informację skutkują podejmowanie konkretnych działań, zgodnie z przyjętymi procedurami. Nauczyciele przeprowadzają pogadanki dla uczniów, rodziców związane z bezpieczeństwem profilaktyką i wspieraniem w napotkanych problemach wychowawczych we współpracy z psychologiem szkoły. Wszelkie działania wychowawcze i profilaktyczne stale są modyfikowane. Znajduje to swoje odbicie w dokumentacji pracy szkoły. Potrzeba ta wynika ze zmieniających sie rzeczywistości pojawiających sie nowych zagrożeń.

 

Wnioski :

 •  Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów.
 •  Szkoła kształtuje właściwe postawy i kształtuje wzorce odpowiednich zachowań.
 • Nauczyciele odpowiednio reagują na trudne sytuację i wszelkie przejawy łamania norm społecznych.
 • W szkole podejmuje sie działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom.
 • Należy motywować rodziców do systematycznej współpracy ze szkoły.
 • Problemem w szkole są wulgaryzmy.
 • Nauczyciele znają regulaminy zawarte w Statucie Szkoły.
 • Należy kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze i wyeliminować zachowania niezgodne z normami społecznymi.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć