Nawigacja

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Respektowane są normy społeczne Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - czerwiec 2013 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY - czerwiec 2013 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - 2014 Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Ewaluacja

3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY - czerwiec 2013

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

IM. KS. PROF.  JÓZEFA TISCHNERA

W TRZEMEŚNI

 

 

 

 

 

RAPORT Z EWALUACJI
WEWNĘTRZNEJ  SZKOŁY

 

 

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

WYMAGANIE

 

3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

 

 

 

 

Opracowanie przygotował zespół:
mgr J. Bajgrowicz
mgr G. Drożdż
 mgr J. Furtak
mgr D. Kocznur

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2013

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

 

            Ewaluacja wewnętrzna w obszarze: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły, została przeprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)

            Szkoła jest integralnym elementem środowiska lokalnego, z którym współpracuje
i działa na rzecz własnego rozwoju. Zaangażowanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy to bardzo ważny aspekt aktywności szkoły. Ważne jest poznanie oczekiwań rodziców, co do sposobów i form współpracy z naszą placówką.

           

 

SPIS TREŚCI:

 

 

I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Cele  ewaluacji wewnętrznej.
 2. Zakres diagnozowania.
 3. Pytania  kluczowe.

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
 2. Spis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
 3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych.

 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

 

 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.
 2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
 3. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród  nauczycieli.
 4. Analiza wywiadów z  dyrektorem i pedagogiem szkolnym.
 5. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem obecności rodziców na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych.

 

IV. REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY. 

 

 1. Wnioski z badań.
 2. Formy sposoby upowszechniania raportu.

 

I.  CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Cele  ewaluacji wewnętrznej:

 • Ocena przebiegu i efektów współpracy szkoły z rodzicami;
 • Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców w życiu szkoły
 • Opracowanie planu działań realizowanych na terenie szkoły we współpracy z rodzicami

2. Zakres diagnozowania:

 • Obszar: „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”;
 • Wymaganie: 3.4. Rodzice są partnerami szkoły.

3. Pytania  kluczowe:

 • Jakie formy spotkań z rodzicami proponuje szkoła i które formy współpracy są satysfakcjonujące dla szkoły i dla rodziców?
 • W jakie formy współpracy ze szkołą rodzice angażują się najchętniej?
 • Jak oceniana jest wzajemna współpraca przez rodziców, nauczycieli i dyrektora?
 • Czy rodzicom uczniów znane są dokumenty szkoły regulujące podstawowy zakres funkcjonowania placówki?
 • Na czym polega udział rodziców w tworzeniu dokumentacji szkolnej?

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych 

     ewaluacją:

 • Uczniowie: Liczba ankietowanych: 111
 • Rodzice: Liczba ankietowanych: 59
 • Nauczyciele; Liczba ankietowanych: 19
 • Dyrektor;
 • Pedagog szkolny;
 • Dokumenty szkolne- dzienniki lekcyjne

2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:

 • Ankiety –  uczniowie, rodzice, nauczyciele;
 • Wywiady- dyrektor, pedagog szkolny;
 • Analizy dokumentów- dzienniki zajęć.

3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:

 • Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej10.2012 r.
 • Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 10.2012-04.2013 r.
 • Analiza zebranych informacji - 05.2013 r.
 • Wyciąganie wniosków– 05 -06.2013 r.
 • Pisanie raportu  - 06. 2013 r.
 • Wdrożenie działań - rok szkolny 2013/2014 r.

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

 

 

1. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW.
LICZBA ANKIETOWANYCH: 111 OSÓB

1. Czy, Twoim zdaniem, rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły ?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

31

28%

Nie

57

51%

Nie mam zdania

23

21%

 

 

 

 

111

100%

Na pytanie czy rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły, większość uczniów odpowiada przecząco 51%. Natomiast 21% nie ma zdania.

 

 1. Jeśli tak, to jak według Ciebie, rodzice powinni uczestniczyć
  w życiu szkoły?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Pomagając finansowo

 

 

24

22%

Wykonując użyteczne prace na rzecz szkoły

 

15

14%

Pomagając w realizacji imprez szkolnych

 

22

20%

Współtworząc program wychowawczy

 

9

 

8%

Kontakt telefoniczny

 

 

17

15%

W inny sposób:

Nie pomagać

 

5

 

4%

 

 

 

 

Największa liczba młodzieży uważa, że rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły poprzez: pomoc finansową 22%; przy organizacji imprez szkolnych 20%. 14% ankietowanych uważa , że rodzice mogą również wykonywać prace na rzecz szkoły a także współtworzyć program wychowawczy placówki 8%.

 

 1. Jaki sposób kontaktu ze szkołą najbardziej odpowiada
   Twoim rodzicom?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Wywiadówki        

77

69%

 

 

Indywidualne spotkania z nauczycielami       

 

22

20%

Pisemne opinie o postępach dziecka                   

16

14%

 

Wspólne imprezy szkolne z nauczycielami i uczniami            

 

 

7

6%

 

Inny sposób?

Nie wiem, nic, żaden, internetowy dziennik, Facebook

7

6%

 

 

 

                                                                     

Największa liczba uczniów wskazała, że formą kontaktu odpowiadającą rodzicom są wywiadówki 69%. Następnie indywidualne spotkania z nauczycielami 20% . Pisemne opinie zadeklarowało 14% uczniów.

 

 

 

4. Czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców ?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

30

27%

 

 

Nie

16

14%

 

Nie mam zdania

65

59%

 

 

 

 

 

111

100%

 

 

59% uczniów nie wie, czy w szkole działają organy przedstawicielstwa rodziców. Natomiast 14 % uważa, że nie działa taki organ.

 

 

 

5. Czy Twoi rodzice zainteresowani są tym, co dzieje się w szkole ?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Zdecydowanie tak

 

14

13%

 

Tak

 

62

55%

 

Nie

 

12

11%

 

Zdecydowanie nie

 

10

9%

 

Nie wiem

 

13

12%

 

 

111

100%

 

Zdaniem młodzieży większość rodziców 68% jest zainteresowana tym, co dzieje się w szkole.

 

 1. Czy Twoi rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą ?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Zdecydowanie tak

 

6

5%

 

Tak

 

56

50%

 

Nie

 

14

13%

 

Zdecydowanie nie

 

15

14%

 

Nie wiem

 

20

18%

 

 

111

100%

 

W sumie 55% uczniów uważa, że rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach
z wychowawcą.  27% uważa, że rodzice uczestniczą w nich niechętnie.

 

 

7. Czy chciałabyś /chciałbyś, aby Twoi rodzice mieli większy wpływ na to, co dzieje się  w szkole ?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Zdecydowanie tak

 

6

5%

 

Tak

 

19

17%

 

Nie

 

43

39%

 

Zdecydowanie nie

 

23

21%

 

Nie wiem

 

20

18%

 

 

111

100%

 

Większość uczniów bo aż 60% nie chce, by ich Rodzice mieli większy wpływ na to, co dzieje się w szkole. Natomiast 18%  nie ma na ten temat zdania.

OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD   RODZICÓW

LICZBA ANKIETOWANYCH: 59 OSÓB

 

 

1.      Czy w szkole funkcjonuje system współpracy z rodzicami?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

TAK

56

95%

NIE

2

3%

NIE WIEM

1

2%

 

 

 

 

59

100%

 

 

Niemal wszyscy ankietowani 95% uważają, że w naszej szkole funkcjonuje system współpracy z rodzicami, natomiast jedynie 3% rodziców uważa, że nie.

 

 

2. Jeżeli „tak” to proszę zaznaczyć najczęściej występujące formy współpracy  z rodzicami.

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

55

 

93%

 

WYCIECZKI

 

16

 

27%

 

IMPREZY SZKOLNE

 

21

 

36%

 

SZKOLENIA

 

3

 

5%

 

POMOC MATERIALNA

 

25

 

42%

 

INNE

 

1

 

2%

 

 

 

 

Pytanie nr 2 było wielokrotnego wyboru, czyli rodzice mogli w nim zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. Do najczęściej występujących form współpracy rodzice zaliczyli zebrania 93% oraz pomoc materialną

 

 

3. Czy otrzymujecie Państwo regularne informacje o postępach i zachowaniu własnego dziecka?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

TAK

54

95%

NIE

5

3%

 

 

 

 

59

100%

 

95% rodziców uważa, że regularnie otrzymują informacje o postępach w nauce i zachowaniu swoich dzieci.

 

 

4. Państwa zdaniem częstotliwość spotkań z wychowawcą jest?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

WYSTARCZAJĄCA

54

95%

ZA DUŻA

2

3%

ZA MAŁA

4

6%

NIE MAM ZDANIA

0

0%

 

Znaczna większość ankietowanych dokładnie 95%  uważa, że częstotliwość spotkań z wychowawcami jest wystarczająca. 6% ankietowanych uważa, że częstotliwość spotkań jest za mała

 

 

5. Czy należałoby zmienić formy przekazywania informacji
o postępach w nauce i zachowaniu?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

NIE

53

90%

TAK

6

10%

 

 

 

 

59

100%

 

90% rodziców nie widzi potrzeby zmiany formy przekazywania informacji o postępach młodzieży. Natomiast 10%  osób niezadowolonych proponuje wprowadzenie w szkole dziennika elektronicznego, umożliwiającego śledzenie wyników dziecka w sieci INTERNET.

 

 

6. Czy są państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

TAK

25

42%

RACZEJ TAK

29

49%

NIE

1

2%

RACZEJ NIE

1

2%

TRUDNO POWIEDZIEĆ

3

5%

 

Na pytanie czy rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą 91% wyraziło swoją pozytywną opinię,  4% swoje niezadowolenie, natomiast 5% brak zdecydowanej opinii.

 

 

 

7. Co zmieniliby Państwo w zakresie współpracy z rodzicami?

 

Pytanie nr 7 skierowane do rodziców miało charakter otwarty.
 14% uważa, że nie należy wprowadzać żadnych zmian w zakresie współpracy szkoła –rodzice, 3% uważa, że wszystko, 3% jest za wprowadzeniem dziennika elektronicznego i możliwości sprawdzania postępów w nauce w sieci INTERNET, 3%  chce wprowadzenia zmian w systemie dowozu dzieci do szkoły, 2% (1 osoba) chce aby szkoła znalazła sposób aby zaangażować wszystkich w taką współpracę. 34% respondentów nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

 

 

8. Czy są państwo zainteresowani współpracą ze szkołą?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

TAK

35

59%

NIE

4

7%

CZASAMI

16

27%

BRAK ODPOWIEDZI

4

7%

 

 

 

 

59

100%

 

59% wśród ankietowanych wyraża swoją chęć współpracy ze szkołą, 27% byłoby czasem zainteresowanych, 7% nie chce współpracy i taka sama ilość osób (4) nie odpowiedziało na to pytanie.              

 

9. Czy współpracę rodziców ze szkołą możemy uzupełnić o inne formy?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

TAK

2

3%

NIE

20

34%

NIE MAM ZDANIA

24

41%

BRAK ODPOWIEDZI

13

22%

 

 

 

 

59

100%

 

W tym pytaniu na uwagę zasługuje wysoki procent braku własnego zdania u 41% rodziców oraz braku odpowiedzi w przypadku 22%.

Jeden rodzic zaproponował: wspólne warsztaty dotyczące wychowania dzieci i młodzieży.

 

10. Na jakim odcinku pracy szkoła może liczyć na państwa pomoc?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Organizowanie imprez szkolnych

 

28

47%

Pomoc materialna

34

58%

Dzielenie się swoją wiedzą

9

15%

Pomoc w utrzymaniu estetyki szkoły

4

7%

Inne

0

0%

Brak odpowiedzi

6

3%

 

Pytanie 10 dawało możliwość respondentom dokonania wielokrotnego wyboru.
Najwięcej rodziców deklaruje możliwość zaangażowania się w pracę na rzecz szkoły w formie pomocy materialnej 58%, natomiast 47% osób mogłoby udzielić pomocy przy organizowaniu imprez szkolnych i klasowych.     

 

 

11. Czy Państwa zdaniem rodzice są wystarczająco informowani o problemach wychowawczych występujących w szkole?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

47

81%

Nie

5

8%

Nie wiem

2

3%

Brak odpowiedzi

5

8%

 

 

 

 

59

100%

 

Znaczna większość rodziców 81% uważa, że informacje o problemach wychowawczych występujących w szkole są wystarczające.

 

 

12. Kto najczęściej informuje Państwa o problemach wychowawczych sprawianych przez dziecko/ucznia.

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Wychowawca

50

85%

Nauczyciel przedmiotu

2

3%

Pedagog/Psycholog

3

5%

Dyrektor

3

5%

Dziecko/Uczeń

17

29%

Inni

0

0%

 

 

 

 

59

100%

Informacje o problemach uczniów najczęściej przekazują wychowawcy. Również sami uczniowie informują rodziców o swoich problemach w szkole. Ankietowani wymienili również  informacje od Dyrektora i Psychologa Szkolnego

 

13. Czy wiedzą Państwo w jaki sposób szkoła reaguje i przeciwdziała problemom wychowawczym?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Nie

32

54%

Tak

22

38%

Brak odpowiedzi

5

8%

 

 

 

 

59

100%

 

54% rodziców nie wie w jaki sposób szkoła przeciwdziała problemom , stwierdzając że wie wymienia następujące formy: 5x konsultacje z psychologiem szkolnym; organizowanie ogólnoszkolnych spotkań  z rodzicami; rozmowa z wychowawcą; upomnienia ucznia; próba rozwiązania problemu; informowanie rodziców; 2x zostawianie ucznia po zajęciach.

 

14. Czy według Pani/Pana działania szkoły w aspekcie rozwiązywania i zapobiegania problemom wychowawczym są wystarczające?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

46

78%

Nie

11

19%

Brak odpowiedzi

2

3%

 

 

 

 

59

100%

 

 

Jeżeli chodzi o działanie szkoły mające na celu zapobieganie problemom i rozwiązywanie ich to 78% ankietowanych uważa, że są one wystarczające

 

 

15. Czy znają Państwo program wychowawczy i profilaktyczny szkoły na dany rok szkolny?

 

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

33

56%

Nie

23

39%

Brak odpowiedzi

3

5%

 

 

 

 

59

100%

 

Spośród ankietowanych 56% osób deklaruje znajomość programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, natomiast 39% stwierdza brak znajomości wymienionych programów.

 

16. Czy wiecie Państwo jakie imprezy, akcje, konkursy itp. są organizowane w szkole?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

46

78%

Nie

11

19%

Brak odpowiedzi

2

3%

 

 

 

 

59

100%

 

Rodzice w większości 78% wiedzą, jakie akcje, konkursy itp. są organizowane w szkole.

 

17. Skąd pochodzi państwa wiedza na temat różnorakich działań podejmowanych
w placówce?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Od dziecka/ ucznia

20

34%

Od wychowawcy

45

76%

Od nauczycieli odpowiedzialnych za dane działanie

4

7%

Ze strony internetowej szkoły

17

29%

Z plakatów informacyjnych

0

0%

Inne

0

0%

Brak odpowiedzi

3

5%

 

 

 

 

 

 

 

O różnych działaniach podejmowanych w szkole rodzice dowiadują się przede wszystkim od wychowawców 76% oraz od dzieci 34%. W dalszej kolejności ze strony internetowej szkoły 29% i 7% od nauczycieli odpowiedzialnych za dane zadanie/działanie.        

 

18.Czy znają Państwo plan zajęć swojego dziecka?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

52

88%

Nie

6

10%

Brak odpowiedzi

1

2%

 

 

 

 

59

100%

 

88% rodziców deklaruje znajomość planu zajęć swoich dzieci.

 

19. Czy znają państwo ofertę zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

44

75%

Nie

14

23%

Brak odpowiedzi

1

2%

 

 

 

 

59

100%

 

75% rodziców zna ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 

20. Jeśli „Tak” to czy ona jest zgodna z Państwa oczekiwaniami.

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

41

70%

Nie

9

15%

Brak odpowiedzi

9

15%

 

 

 

 

59

100%

 

Spośród w/w dla 70% rodziców oferta jest zgodna z oczekiwaniem, 15% z pośród ankietowanych jest niezadowolonych z oferty zajęć pozalekcyjnych za powód podając np. zbyt małą ilość zajęć z przedmiotów ścisłych, a także zbyt dużo lekcji.

 

 

21. Czy mają Państwo zastrzeżenia co do pracy szkoły?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

6

10%

Nie

51

86%

Brak odpowiedzi

2

4%

 

 

 

 

59

100%

 

86% ankietowanych nie ma zastrzeżeń do pracy szkoły.

 

 

22. Jeżeli „Tak” to co należałoby zmienić w działalności szkoły w pierwszej kolejności?

 

10% rodziców którzy nie są zadowoleni z pracy szkoły jako powód wymieniło:

palenie papierosów przez uczniów; brak dyżurów nauczycieli w ubikacjach, bardzo małe zorganizowanie; dużo by wymieniać; bezstronność nauczycieli; chęć zrozumienia uczniów nie zawsze mają dobry dzień jak każdy nauczyciel; zbyt duża ilość zadań domowych, brak czasu na odpoczynek; należy uświadomić rodzicom że to na nich spoczywa obowiązek wychowania dziecka; komputerowa informacja o ocenie ucznia, wysłuchanie ucznia.

 

23. Czy szkoła zapewnia stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

56

95%

Nie

3

5%

 

 

 

 

59

100%

 

95% ankietowanych uważa, że szkoła zapewnia kontakt z nauczycielami i wychowawcami.

 

24. Jak często biorą Państwo udział w zebraniach z rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Systematycznie

53

90%

Czasem

4

7%

Nigdy

0

0%

Brak odpowiedzi

2

3%

 

59

100%

 

90 % rodziców deklaruje, że systematycznie uczestniczy w zebraniach, 7% przyznaje, że robi to czasami.

 

25. Z jakich form kontaktów ze szkołą korzystają Państwo najczęściej?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Zebranie ogólne

33

56%

Zebrania klasowe

53

90%

Indywidualne rozmowy z wychowawcą

23

39%

Indywidualne rozmowy z nauczycielem

1

2%

Indywidualne rozmowy z psychologiem

5

8%

 

 

 

 

 

 

     

Pytanie 25 dawało możliwość respondentom udzielenia kilku odpowiedzi. Rodzice za najczęstszą formę kontaktów ze szkołą wybierają: zebrania klasowe 90 %, zebrania ogólne 56%,  a także indywidualne kontakty z wychowawcą.

 

26. Jakie formy kontaktów ze szkołą Państwo preferują?

 

To pytanie było pytaniem otwartym. Rodzice wyrazili w nim m.in. takie opinie:

16 -osobom najbardziej odpowiadają zebrania klasowe, 10 - kontakty indywidualne z wychowawcą, 2- kont. telefoniczny, 31 osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

 

 

27. Czy odpowiada Państwu dotychczasowa pora (godzina)org. zebrań klasowych?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

55

93%

Nie

1

2%

Brak odpowiedzi

3

5%

 

 

 

 

59

100%

 

93% ankietowanych odpowiada godzina organizowanych zebrań klasowych.

 

 

28. Czy w szkole państwa dziecka działa Rada Rodziców?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

51

87%

Nie

3

5%

Nie wiem

2

3%

Brak odpowiedzi

3

5%

 

 

 

 

59

100%

 

Spośród ankietowanych 87% wie, że w szkole dział Rada Rodziców.

 

 

29. Jeśli tak, to czy wiedzą Państwo kto jest w trójce klasowej klasy Państwa dziecka?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

51

87%

Nie

6

10%

Brak odpowiedzi

2

3%

 

 

 

 

59

100%

 

87 % zna skład „Trójek klasowych”.

 

 

30. Czy znają Państwo zakres działań Rady Rodziców?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

35

58%

Nie

20

34%

Brak odpowiedzi

5

8%

 

 

 

 

 

 

 

59

100%

 

Tylko 58% deklaruje znajomość działań Rady Rodziców, 34% przyznaje, że nie wie jakie są te kompetencje, 5 osób nie udzieliło odpowiedzi.

 

 

31. Jeśli „TAK” to proszę zaznaczyć najważniejsze uprawnienia Rady Rodziców:

 

22      Uchwala w  porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy zespołu i program profilaktyki.

10      Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowawczy zespołu opracowanych na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7        Opiniuje prace nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

0        Opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego

13      Opiniuje projekt planu finansowego zespołu składanego przez Dyrektora szkoły

9        Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora zespołu

19      BRAK ODPOWIEDZI

 

Znajomość zgodnych z regulaminem uprawnień Rady Rodziców kształtuje się poniżej 50%. Należy zauważyć, iż 19 osób czyli 32% nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

 

OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD   NAUCZYCIELI.

 

 1. Czy jest Pan/ Pani wychowawcą klasy?

    

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

8

42%

Nie

11

58%

Brak odpowiedzi

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

19

100%

 

Ankieta została skierowana do wychowawców oraz nauczycieli nie pełniących tej funkcji.

 

 1. Czy  Pan/ Pani rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Zdecydowanie tak

3

15%

Raczej tak

11

58%

Raczej nie

5

27%

Zdecydowanie nie

0

0%

 

 

 

 

19%

100%

 

 

Większość nauczycieli stwierdza, że rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą.

 

 1. W jaki sposób uzyskuje Pan/Pani informacje na temat potrzeb rodziców w zakresie współpracy ze szkołą?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Przeprowadzam ankietę dla rodziców

2

11%

Indywidualnie rozmawiam z rodzicami

 

15

79%

Wykorzystuję informacje uzyskane pośrednio od dzieci

 

13

68%

Inne: (uzyskane informacji na pierwszym zebraniu ogólnym)

4

21%

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele uzyskują informacje na temat potrzeb podczas indywidualnych rozmów z rodzicami oraz kontaktów z uczniami.

 

 1. Czy  Pan/ Pani opracowuje plan współpracy z rodzicami?

 

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Tak

4

21%

Nie

15

79%

 

 

 

 

19

100%

 

Większość nauczycieli nie opracowuje planu współpracy z rodzicami.

 

 1. Jeśli tak, to które zdiagnozowane potrzeby rodziców uwzględnia Pan/ Pani w tym planie?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

 

Wszystkie zgłaszane

 

0

0%

 

Te , które uważam za możliwe do realizacji

 

 

6

32%

 

Nie uwzględniam potrzeb rodziców

 

 

0

0%

 

Brak odpowiedzi

 

13

68%

 

 

 

 

19

100%

 

Spośród nauczycieli opracowujących plan współpracy z rodzicami, 32% uwzględnia zgłaszane potrzebny, które uważa za możliwe do realizacji.

 

 1. Jakie inne czynniki bierze Pan/ Pani pod uwagę
  przy opracowywaniu planu współpracy z rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Kalendarz imprez szkolnych

2

11%

Aktualne potrzeby dydaktyczne i wychowawcze

 

9

47%

Zadania na rzecz integracji ze środowiskiem

2

11%

 

Inne

 

0%

 

Brak odpowiedzi

 

6

 

33%

 

 

 

 

 

Czynniki brane pod uwagę przy opracowaniu planu to; aktualne potrzeby dydaktyczne i wychowawcze oraz kalendarz imprez szkolnych

 

 1. Jakie formy współpracy proponuje Pan/ Pani rodzicom?

MOŻLIWE

ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Spotkanie ogólne

7

 

37%

 

Spotkanie indywidualne

15

79%

Konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca

3

16%

 

 

Spotkania okolicznościowe: Święto Szkoły, Wigilia, itp.,

 

0

0

 

Inne (rozmowy telefoniczne, korespondencja, wizyty w domu)

13

68%

 

 

 

 

 

 

Najwyżej oceniane formy współpracy to: spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, korespondencja.

 

 1. Czy planuje Pan/ Pani przebieg spotkania ogólnego z rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Zdecydowanie tak

 

6

32%

Raczej tak

 

2

11%

Raczej nie

 

2

11%

Zdecydowanie nie

1

5%

 

Brak odpowiedzi (u nauczycieli nie będących wychowawcami )

4

21%

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wychowawcy planują przebieg spotkań z rodzicami

 

 

 

 1. Jakie tematy poruszane są podczas Pana/ Pani spotkań z  rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Sprawy organizacyjne

8

42%

Informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu uczniów

 

11

59%

Informacje o funkcjonowaniu klasy

8

42%

Inne

4

21%

 

 

 

 

 

Do najczęściej omawianych tematów należą: informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu uczniów, funkcjonowaniu klasy, a także sprawy organizacyjne.

 

 1.  Jak często organizuje Pan/ Pani spotkania indywidualne z rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Raz w miesiącu

0

0%

W miarę potrzeb- na wniosek rodzica

8

42%

W miarę potrzeb- na wniosek nauczyciela

8

42%

 

Nie organizuję

 

4

 

21%

 

 

Wychowawcy stwierdzili, że spotkania indywidualne organizują w miarę potrzeb na wniosek rodziców i nauczycieli.

 

 1.  Co jest tematem  indywidualnych spotkań z rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Przekazanie informacji o postępach w nauce

 

8

42%

 

 

Przekazanie informacji o problemach w nauce

 

12

63%

 

 

Przekazanie informacji o problemach z zachowaniem dziecka

 

14

74%

 

 

Inne

 

 

5

26%

 

 

Na spotkaniach indywidualnych omawiane są problemy dotyczące zachowania, a także przekazywane są informacje o postępach w nauce.

 

 1. Czy planuje Pan/ Pani przebieg takiego spotkania?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Zdecydowanie tak

 

8

42%

 

Raczej tak

 

6

32%

Raczej nie

 

2

11%

 

Zdecydowanie nie

 

 

0

0%

 

Brak odpowiedzi

3

15%

 

 

19

100%

 

Wszyscy wychowawcy planują przebieg indywidualnych spotkań
z rodzicami.

 

 1. Jak przebiega indywidualne spotkanie Pana/ Pani

z  rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Przekazuje informacje rodzicom

 

 

8

42%

Rozmawiam z rodzicem i ewentualnie wspólnie opracowujemy plan oddziaływań

 

 

14

74%

 

Jak inaczej?

 

3x relacje o uczniu do wychowawcy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie takie polega na rozmowie, w trakcie której przekazywane są informacje dotyczące danego ucznia.

 

 1.  Jakie (inne) formy kontaktu  z rodzicami realizują nauczyciele przedmiotów nie pełniący funkcji wychowawcy klasy.

 

Rozmowy indywidualne z rodzicami zgodnie z potrzebami. Pełnienie dyżuru raz w miesiącu. Rozmowy telefoniczne.

 

 1. Proszę podać własne propozycje współpracy
  nauczycieli (nie pełniących funkcji wychowawcy) z rodzicami.

   

     Udział wszystkich nauczycieli w zebraniach. Dyżur raz w miesiącu o określonej godzinie.

 

16. Jak ocenia  Pan/ Pani zaangażowanie rodziców w pracę szkoły ?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIE1DZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Bardzo dobrze

 

0

0%

 

Raczej dobrze

 

 

8

42%

 

 

Raczej źle

 

 

6

32%

 

 

Bardzo źle

 

 

2

11%

 

Brak odpowiedzi

3

15%

 

 

19

100%

 

17. W jakie formy współpracy ze szkołą rodzice angażują się najchętniej?

 

 • UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH KLASOWYCH

bardzo chętnie                  0 /                                                  

raczej chętnie                   2 /
bardzo niechętnie             0 /

 • UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

bardzo chętnie                  0 /

raczej chętnie                   1 / 5%

 bardzo niechętnie            0 / 0%

raczej niechętnie              4 / 22%

 • PRACA SPOŁECZNA NA RZECZ KLASY LUB SZKOŁY

bardzo chętnie                  1 / 5%

raczej chętnie                   3/ 16%

bardzo niechętnie             1 / 5%

raczej niechętnie              4 / 22%

 • WSPIERANIE FINANSOWE SZKOŁY                    

bardzo chętnie                  0 / 0%

raczej chętnie                   3 /16%

bardzo niechętnie             1 /5%

raczej niechętnie              4 /22%

 • OPIEKA W CZASIE WYCIECZEK                        

bardzo chętnie                   0 / 0%

raczej chętnie                   1 /5%     

bardzo niechętnie             0 / 0%

raczej niechętnie              4 /22%

 

 • OPINIOWANIE DOKUMENTACJI I PLANÓW SZKOLNYCH

bardzo chętnie                  1 / 5%

raczej chętnie                   2 /11%

bardzo niechętnie             0 / 0%

raczej niechętnie              2 / 11%

 

Rodzice zdaniem nauczycieli raczej niechętnie angażują się w wyżej wymienione formy współpracy ze szkołą.

 

18. Jak  Pan/ Pani ocenia swoją współpracę z rodzicami?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI

LICZBA UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI
W PROCENTACH

Bardzo dobrze

1

5%

Raczej dobrze

11

58%

Raczej źle

1

5%

Bardzo źle

 

0%

Brak odpowiedzi

5

26%

 

 

 

 

63 % nauczycieli pozytywnie ocenia swoja pracę z rodzicami, 5% ocenia ją jako złą, 26% wstrzymało się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

 

WYWIAD Z PANEM DYREKTOREM I PANIĄ PSYCHOLOG

 

1. Jak często rodzice kontaktują się z Panem /Panią?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Kilka razy w miesiącu

Wg potrzeb, kilka razy w miesiącu

 

 1. Z jakimi problemami rodzice zgłaszają się najczęściej?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Zgłaszają się z problemami wychowawczymi, sprawami związanymi  z ocenianiem.

Zgłaszają się rodzice,  z problemami wynikającymi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dzieci, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z obniżonymi procesami emocjonalnymi, motywacyjnymi, z zaburzeniami lękowymi zachowania, z depresją, dystymią, nerwicą, z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem od komputera, Internetu, z uwagi na zespół zachowań opozycyjno-buntowniczych, nadpobudliwości psychoruchowej, z problemami rodzinnymi, z zaburzeniami relacji  w rodzinne i w różnych sytuacjach kryzysowych. których dzieci mają specyficzne trudności  w uczeniu się, wynikające z różnych dysfunkcji. Rodzice zgłaszają się również w celu przeprowadzenia diagnozy psychologicznej ich dzieci.

 

 

 

 1. Czy udziela Pan/Pani pomocy w każdej sytuacji,
  w której rodzice zwracają się do Pani/Pana ?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Analizuję każdy przypadek i zawsze staram się pomóc w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Udzielam rodzicom pomocy w formie: porad, konsultacji ,mediacji, interwencji. Przedstawiam zalecenia postdiagnostyczne, omawiam formy pracy z dziećmi, metody pożądane wychowawczo, procedury  postępowania z dziećmi. Kieruję do odpowiednich placówek diagnostycznych, poradni specjalistycznych, instytucji współpracujących ze szkołą .

4. Czy rodzice angażują się we współpracę ze szkołą?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

W bardzo małym stopniu.

Tak, ale w małym stopniu

 

5. Czy jest Pan/ Pani zadowolony ze współpracy z rodzicami?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Uważam, że rodzice nie w pełni angażują się w życie szkoły.

W większości przypadków tak. Nieliczni rodzice nie wyrażają chęci współpracy, jednak w sytuacjach krytycznych zmieniają swoją postawę.

 

 1. Jakie efekty dla szkoły przynosi współpraca z rodzicami?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Rodzice głównie angażują się w pomoc materialną, w celu poprawienia estetyczności szkoły, wyjazdy na wycieczki.

Poprawa wyników nauczania, lepsza frekwencja, unikanie wagarów, mniej uczniów zagrożonych niedostosowanych społecznie, lepsze poznanie środowiska rodzinnego, szkolnego.

7. W jaki sposób szkoła zachęca rodziców do współpracy?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Szkoła w małym stopniu zachęca rodziców do współpracy

Zaprasza rodziców na rozmowy, kontaktuje się telefonicznie.  Zapewnia rodzicom w czasie spotkań, poczucia zaufania bezpieczeństwa, intymności.

 

8. Czy rodzice uczestniczą w przygotowaniu i przebiegu uroczystości szkolnych?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Nie

Wiedza na ten temat nie leży w zakresie moich obowiązków

 

9. Na czym polega udział rodziców w tworzeniu dokumentacji szkolnej?

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Rada Rodziców analizuje program wychowawczy szkoły i przyjmuje go do realizacji, lub wnioskuje o wprowadzenie poprawek

Rodzice uczestniczą przy tworzeniu KIPU i PDW

 

10. Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie rodziców w życie szkoły?

(zainteresowanie edukacją dzieci, osiągnięciami i problemami szkoły, pozyskiwaniem środków finansowych)

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Zaangażowanie należy podzielić na dwie części:

 1. zaangażowanie edukacją, osiągnięciami  - duże
 2. Problemami szkoły - małe

Zainteresowanie rodziców edukacją ich dzieci uzewnętrznia się w sytuacjach problemowych. Wówczas, rodzice kontaktują się częściej i pomagają w realizacji ustalonych zadań oraz celów. Uczniowie mobilizowani są i wspierani przez swoich rodziców, do podejmowania wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych (zbiórki zabawek, czekolad i słodyczy, Mikołajek, książek i artykułów spożywczych, środków finansowych).

Rodzice uczestniczą rokrocznie w szkoleniach przeprowadzanych podczas spotkań ogólnych..

Natomiast nie zrealizowano jednego z zadań (rozgrywki sportowe) wynikające z kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” z powodu braku uczestnictwa rodziców.

 

11. W jaki sposób szkoła wyróżnia rodziców zaangażowanych
w pracę na jej rzecz.

DYREKTOR

PSYCHOLOG

Rodzice otrzymują listy pochwalne i podziękowania w pisemnej formie.

Dyrektor i wychowawcy otrzymują na bieżąco informacje o szczególnym zaangażowaniu danego rodzica w pracę na rzecz szkoły

 

 

 1. Wnioski z badań.

 

W naszej szkole współpraca z większością rodziców układa się dobrze. Rodzice kontaktują się ze szkołą w większości poprzez zebraniach klasowe, podczas spotkań indywidualnych, a także rozmów telefonicznych. System kontaktów według rodziców jest dobry i nie trzeba go zmieniać. Oczekiwania jakie mają odnośnie współpracy ze szkołą, nauczycielami i wychowawcami, sprowadzają się gównie do informacji na temat postępów dziecka w nauce i kontroli jego zachowania. W tym zakresie przebieg informacji na linii Rodzic - szkoła dobrze jest oceniany przez rodziców. Częstotliwość zebrań i kontakt
z nauczycielami jaki szkoła w tym zakresie oferuje jest wystarczający.

Natomiast patrząc ze strony szkoły stwierdzamy, że niestety rodzice za mało angażują się, zarówno w działania związane z organizacją pracy szkoły wynikającą z jej planu wychowawczego jak i z kontrolą postępów swoich dzieci.  Świadczy o tym absencja rodziców na zebraniach szkolnych, która niekiedy sięga powyżej 50%.  Pomimo, że rodzice nie mają zastrzeżeń co do godzin wyznaczanych zebrań, ich frekwencja nie jest zadawalająca.

Obecność  i pomoc rodziców przy organizowaniu imprez szkolnych wszelkiego rodzaju uroczystości czy zabaw, patrząc ze strony szkoły jest niestety znikoma. Wg nauczycieli rodzice bardzo niechętnie angażują się we współpracę w tym zakresie. Rodzice natomiast deklarują swoje wsparcie realizowane poprzez pomoc finansową  i pracę na rzecz klasy. Ankieta wskazuje również, że wymagają ukierunkowania, zachęty, inicjatywy ze strony nauczycieli, dokładnych informacji, w jakich konkretnych działaniach szkoła potrzebuje ich współpracy.

W następnych latach należy próbować bardziej zaangażować rodziców zarówno w pomoc przy organizacji imprez szkolnych, zachęcić ich do uczestnictwa w uroczystościach szkolnych. Zauważać i doceniać rodziców szczególnie zaangażowanych we współpracę ze szkołą.

Należy też zwrócić uwagę na niską znajomość wśród rodziców dokumentów określających kompetencje Rady Rodziców i podjąć działania mające polepszyć tę sytuację.

W związku z tym, iż tylko niektórzy nauczyciele opracowują plan współpracy z rodzicami i planują przebieg spotkania indywidualnego z rodzicami, od przyszłego roku szkolnego w celu polepszenia jakości pracy szkoły do podjęcia takich działań zobowiązany jest każdy nauczyciel-wychowawca.

 1. Formy sposoby upowszechniania raportu.

Raport zostanie zamieszczony na Internetowej stronie szkoły  http://www.gimtrzeme.neostrada.pl/, w dziale Ewaluacja, natomiast jego wyniki zaprezentują nauczyciele wychowawcy rodzicom i opiekunom na zebraniu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć