Nawigacja

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Respektowane są normy społeczne Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - czerwiec 2013 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY - czerwiec 2013 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - 2014 Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Ewaluacja

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - 2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

 

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 

Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Trzemeśni

 

 

Opracował zespół w składzie:

Barbara Małek

Aniela Dąbrowska

Maria Urbaniak-Malina

Izabella Ralska

 

Trzemeśnia, czerwiec 2014

Spis treści:

 

 1. Wstęp
 2. Opis ewaluowanego obszaru
 3. Prezentacja wyników ewaluacji
 4. Wnioski i rekomendacje

 

 

 

 1. Wstęp

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej dotyczącej Wymagania:  Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Trzemeśni. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z kilku źródeł: ankiet nauczycieli, wywiadu z dyrektorem, z analizy dokumentacji. Ewaluację przeprowadził powołany w tym celu zespół w składzie: Barbara Mołek, Aniela Dąbrowska, Maria Urbaniak-Malina, Izabella Ralska. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badania oraz wnioski służące poprawie efektywności pracy nauczycieli, zmierzającej do podniesienia jakości funkcjonowania naszej szkoły i doskonalenia realizowanych w szkole procesów edukacyjnych.

 

 1. Opis ewaluowanego obszaru

2.1. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

2.1.1. Celem ewaluacji jest pozyskanie informacji na temat współdziałania nauczycieli w tworzeniu i analizowaniu procesów edukacyjnych, poprzez szereg działań prowadzonych w szkole. Należały do nich:

 1. praca w zespołach samokształceniowych, przedmiotowych i zadaniowych,
 2. wspólne analizowanie, podczas Rad Pedagogicznych, wyników nauczania, próbnych egzaminów gimnazjalnych, raportu na wejściu oraz badań nauczania z poszczególnych przedmiotów,
 3. wspólne organizowanie wycieczek i imprez szkolnych,
 4. współdziałanie w projektach edukacyjnych np. „Postaw na rodzinę” lub „Bezpieczna szkoła”,
 5. udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia,
 6. wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, nauczycielami odbywającymi staże, opiekunami stażu.

2.1.2. Zakres diagnozowania:

Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Charakterystyka wymagania: Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy nauczycielami.

 

2.1.3. Pytania kluczowe:

 1. W jaki sposób nauczyciele ustalają formy współpracy z zakresie organizacji i realizacji procesów edukacyjnych?
 2. Jakiego rodzaju działania podejmują nauczyciele wspólnie w celu organizacji i realizacji procesów edukacyjnych?
 3. Na jakiej podstawie następuje wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych?
 4. W jaki sposób nauczyciele sprawdzają efekty swojej współpracy w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych?
 5. W jaki sposób nauczyciele wspierają siebie nawzajem w realizacji procesów edukacyjnych?
 6. Jakie korzyści wynikają z działań opierających się o współpracę nauczycieli?

2.1.4. Osoby odpowiedzialne za ewaluację:

 1. mgr Barbara Małek,
 2. mgr Aniela Dąbrowska,
 3. mgr Maria Urbaniak-Malina,
 4. mgr Izabella Ralska.

2.1.5. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:

 1. Rozpracowanie metod badawczych – październik 2013 r.;
 2. Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji – od listopada do końca grudnia 2013 r.;
 3. Analiza zebranych informacji – styczeń – luty 2014 r.;
 4. Wyciąganie wniosków – marzec 2014 r.;
 5. Pisanie raportu – kwiecień 2014 r.;
 6. Prezentacja raportu – maj/czerwiec 2014 r.
 1. Prezentacja wyników ewaluacji

W badaniu ankietowym zawierającym 8 pytań na temat „Współdziałania nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych udział wzięło 24 nauczycieli. Analizę udzielonych odpowiedzi przedstawiono poniżej.

W wyniku analizy odpowiedzi na pytanie 1 postawione w ankiecie: W pracach jakich zespołów nauczyciele biorą udział, stwierdzono, że:

 • Najwięcej - 88%; nauczycieli (21 osób) bierze udział w pracach zespołów do spraw programu wychowawczego, profilaktycznego,
 • 54% nauczycieli (13 osób) bierze udział w pracach zespołu wewnętrznego systemu oceniania,
 • Połowa ankietowanych nauczycieli bierze udział w pracach zespołu przedmiotowego (54%), zadaniowego (50%),
 • 25% nauczycieli (6 osób) bierze udział w pracach zespołu do spraw statutu szkoły.

Swoje zaangażowanie w pracę tych zespołów (pytanie 2) nauczyciele ocenili w większości pozytywnie, jako raczej duże (63%) i duże (17%). 1 nauczyciel przyznał, że zaangażowanie to jest małe. 1 nie miał zdania na ten temat.

Na pytanie 3: Jakie działania nauczyciele podejmowali wspólnie z innymi nauczycielami rozkład procentowy odpowiedzi był następujący:

 • Najwięcej, bo 92% nauczycieli (22 osoby) wskazało, że jest to organizacja imprez szkolnych;
 • 88% nauczycieli (21 osób) wspólnie z innymi nauczycielami analizowało badania nauczania poszczególnych przedmiotów. Tyle samo wskazało, że prowadziło akcje szkolne, np. Sprzątanie Świata, ekologiczne, zdrowotne;
 • 71% nauczycieli (17 osób) wskazało, że wspólnie z innymi organizuje wycieczki. Tyle samo realizowało wspólnie projekty edukacyjne, takie jak „Postaw na rodzinę”, „Bezpieczna szkoła” jak również analizowało próbne egzaminy;
 • Inne projekty szkolne wspólnie podejmowało 67% nauczycieli (16 osób);
 • Nieco ponad połowa nauczycieli (58%) wspólnie analizowała wyniki nauczania.

 

Preferowane przez nauczycieli formy współpracy (pytanie 4) to przede wszystkim wymiana doświadczeń i dyskusja (88% nauczycieli na nie wskazało) oraz praca w zespołach tematycznych, zadaniowych (wskazane przez 71% nauczycieli). Nieco mniej niż połowa wskazała pracę w zespołach przedmiotowych (46%), wspólne opracowywanie programów (42%), tworzenie wspólnej bazy pomocy dydaktycznych (42%) oraz korzystanie z pomocy koleżanek i kolegów (42%).

92% nauczycieli jest zdania, że współpraca wpływa na lepsze wyniki kształcenia (pytanie 5 ankiety): wybrane odpowiedzi pozytywne: tak (75%) i raczej tak (17%). Zdania na ten temat nie ma 4% ankietowanych nauczycieli.

Analizę wyników kształcenia nauczyciele dokonują najczęściej poprzez obserwację uczniów i sprawdziany. Takiej odpowiedzi na pytanie 6 udzieliło odpowiednio 92% i 88% badanych nauczycieli. 75% nauczycieli wskazywało także na prace domowe i wypowiedzi ustne uczniów. Nieco mniej w tym celu stosuje kartkówki (71%), konkursy (67%) czy kontrolę zeszytów (63%). Mniej niż połowa (42%) wskazała na analizę kart pracy i diagnozę pedagogiczną.

Na pytanie 7 W jaki sposób nauczyciele wykorzystują wnioski wypływające z analiz procesów edukacyjnych wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że uwzględniają je w dalszej pracy czy to indywidualizując pracę z uczniem (79% odpowiedzi), organizując dodatkowe zajęcia dla uczniów (79%) czy kładąc nacisk na umiejętności słabiej opanowane (75%). Wnioski te nauczyciele wykorzystują także dla podniesienia jakości swojej pracy (71% ankietowanych) i dla własnego doskonalenia (54%). Mniej niż połowa (46%) angażuje rodziców do pomocy w realizacji procesu edukacyjnego.

Ostanie pytanie ankietowe dotyczyło opinii nauczycieli odnośnie tego czy zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. Prawie wszyscy ankietowani (23 nauczycieli) wyrazili pogląd, że tak. 1 osoba nie miała zdania na ten temat.

Na podstawie wywiadu z Dyrektorem oraz analizy dokumentacji ustalono, iż nauczyciele: pracują w zespołach, zajmują się analizą egzaminów, przeprowadzają egzaminy próbne, biorą udział w sprawdzaniu prac. Współpracują w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, organizują wycieczki, wymieniają się swoimi doświadczeniami w pracy z uczniem słabym, jak i zdolnym, dzielą się uwagami i spostrzeżeniami wyniesionymi z udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, przygotowują apele z okazji świąt narodowych oraz inne uroczystości i akcje szkolne, min.: Sprzątanie Świata, Jasełka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki. Nauczyciele współpracują w zakresie realizacji planu pracy szkoły, promują szkołę w środowisku lokalnym. Opracowują kryteria oceniania oraz sposoby badania wyników nauczania. Przeprowadzają testy diagnozujące. Większość wspólnie podejmowanych działań jest odgórnie ustalona przez Dyrektora szkoły.

 

 1. Wnioski i rekomendacje

Mocne strony:

 1. Nauczyciele współpracują ze sobą w różnych zespołach.
 2. Zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów jest duże.
 3. Nauczyciele wspierają się i współdziałają w organizacji i analizie procesów edukacyjnych. Współpraca ta dotyczy analizy badań nauczania, akcji szkolnych, organizacji wycieczek, doskonalenia warsztatu pracy, wymiany doświadczeń.
 4. Analiza wyników kształcenia dokonywana jest poprzez sprawdziany, obserwacje uczniów, testy, konkursy, prace domowe, analizę kart pracy.
 5. Wszyscy nauczyciele w swojej pracy wykorzystują wnioski wypływające z analizy procesów edukacyjnych.

Słabe strony:

 1. Nie wszyscy nauczyciele angażują się w pracę w zespołach.
 2. Nie wszyscy nauczyciele uważają, że współpraca wpływa na lepsze wyniki kształcenia.

Podsumowując:

Nauczyciele współdziałają ze sobą i wspierają się w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, co korzystnie wpływa na podniesienie jakości pracy oraz na rozwój uczniów.

Należy poprawić zespołowe działanie nauczycieli, w pracy nad interpretacją i wykorzystywaniem wyników sprawdzianu wewnętrznego oraz pracy nad ewaluacją zewnętrzną.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć