Nawigacja

REGULAMIN TEMATY dla ucznów

Projekty edukacyjne

REGULAMIN

REGULAMIN

REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

w

PUBLICZNYM GIMNAZJIM

im. Ks. prof. Józefa Tischnera

w Trzemeśni

 

§ 1.

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

2. Wyjątek stanowi rok szkolny 2011/2012 gdzie projekt będzie realizowany przez uczniów klas drugich i trzecich.

3. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

4.  W przypadku, o którym mowa w ust.3, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 2.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II z zastrzeżeniem § 1. ust 2. o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2.  Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, zastrzeżeniem § 1. ust 2 nie później niż w terminie do 15 września.

§ 5.

1. W terminie do 10 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

2. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece.

§ 6.

1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie co najmniej 3 uczniów, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

4.  W przypadku gdy uczeń:

a.  nie zdecyduje o wyborze tematu,

b.  nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c. nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 7.

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

1. czas realizacji projektu,

2. formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

3. podział zadań w zespole i zasady współpracy,

4. kryteria oceny projektu,

5. sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 8.

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

2.  Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

§ 9.

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. Prezentacje odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem, a jeśli nie ma możliwości z przyczyn losowych w wyznaczonym terminie, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.

3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a. uczniowie danej klasy;

b. rodzice uczniów;

c. osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d. inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

5. Dopuszcza się następujące formy prezentacji projektu:

a. konferencja naukowa połączona z wykładem,

b. forma plastyczna np. plakat, collage z opisami

c. przedstawienie teatralne, inscenizacja,

d. książka, broszura, gazetka,

e. prezentacja multimedialna,

f. model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska,

g. happening, marsz,

h. sesja dyskusyjna

i. prezentacja na stronie internetowej gimnazjum,

j. inna, za zgodą opiekuna.

§ 10.

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a. sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu),

b. wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały,

c. sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,

d. pracę zespołową i indywidualną ucznia,

e. samoocenę uczniów.

3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie opinii opiekuna projektu.

§ 11.

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 10 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

1. osiągniętych celach;

2.  mocnych i słabych stronach;

3.  wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

§ 12.

W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§13.

Dokumentację realizacji projektu stanowi karta projektu.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
    Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
    32-425 Trzemeśnia 250
  • 122 735 611

Galeria zdjęć