Nawigacja

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Respektowane są normy społeczne Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - czerwiec 2013 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY - czerwiec 2013 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - 2014 Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Ewaluacja

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

                                                                                              Trzemeśnia , 18.06.2012 r.

 

RAPORT  Z  EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ

„ OFERTA  EDUKACYJNA  UMOŻLIWIA  REALIZACJĘ  PODSTAWY

PROGRAMOWEJ ”

przeprowadzonej  w  roku  szkolnym  2011 / 2012  w  Publicznym  Gimnazjum

im. Ks. Prof. Józefa  Tischnera  w  Trzemeśni.

 

SPIS  TREŚCI :

 1. Wprowadzenie.
 2. Opis metodologii i źródeł informacji wykorzystanych w badaniu.
 3. Prezentacja wyników ewaluacji.
 4. Wnioski.
 5. Załączniki ( narzędzia badawcze, wyniki ankiet, zestawienia, tabele ).

 

 

 1. WPROWADZENIE .

 

Przedmiotem ewaluacji jest wymaganie :  

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

 

Obszar II : Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

 

Cele i zakres ewaluacji :

 1. Sprawdzenie, czy oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.
 2. Sprawdzenie, czy oferta edukacyjna jest dostosowana do bieżących potrzeb uczniów.
 3. Wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej z uwzględnieniem zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Sprawdzenie, czy oferta edukacyjna wpływa na wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Pytania kluczowe :

 

 1. Które przepisy prawa określają wyżej wymienione zagadnienie ?
 2. Na ile wybrane przez nauczycieli programy zawierają treści z podstawy programowej ?
 3. W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej ?
 4. Jak często nauczyciele modyfikują ofertę  programową ?
 5. W jaki sposób oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów?
 6. W jakim stopniu oferta edukacyjna wpływa na wyniki egzaminów zewnętrznych?
 7. Jaki jest wpływ rodziców na ofertę edukacyjną szkoły ?

 

Harmonogram :

 1. Analiza przepisów prawa oraz dokumentacji szkolnej :

marzec-kwiecień  2012 r.

 1. Przeprowadzenie ankiet  wśród nauczycieli, rodziców, uczniów 

oraz wywiadu z dyrektorem szkoły :  maj 2012 r.

 1. Analiza wyników ankiet, sporządzenie raportu z ewaluacji  wewnętrznej :

Czerwiec 2012 r.

 

Osoby odpowiedzialne za ewaluację ( ewaluatorzy ) :

 1.  mgr Jan Chęciński
 2.  mgr Izabella Ralska
 3.  mgr Marian Batko
 4.  mgr Agata Wyskoczyńska

 

Raport i upowszechnianie wyników :

Raport zostanie przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej .

Zostanie zaprezentowany rodzicom na zebraniach  i  uczniom  na  lekcjach wychowawczych.

Wersja  papierowa – w dokumentacji dyrektora  szkoły.

Wersja  elektroniczna – na stronie  internetowej szkoły.

 

 1. OPIS  METODOLOGII  I  ŹRÓDEŁ  INFORMACJI.

 

 1. Wywiad z dyrektorem szkoły.

 

W przeprowadzonym wywiadzie  dyrektor szkoły przedstawił przepisy prawa , które są stosowane w szkole w zakresie oferty edukacyjnej. Odpowiedział również na pytania dotyczące sposobów kontroli wyboru programów, zgodności programów nauczania z treścią podstawy programowej oraz realizacji podstawy programowej przez poszczególnych nauczycieli. (  Zał. 1 )

 

 1. Badania ankietowe.

W badaniach ankietowych uczestniczyło :

-  21  nauczycieli,

-  49  rodziców,

-  86  uczniów.

Wyniki ankiet podane są w załącznikach :

-  zał. 2  -  ankiety dla nauczycieli,

-  zał. 3  -  ankiety dla rodziców,

-  zał. 4  -  ankiety ogólne dla uczniów klas  I – III,

-  zał. 5  -  ankiety dla uczniów klas trzecich, uczestniczących

                                 w dodatkowych zajęciach z jęz. angielskiego oraz niemieckiego,

                                 przygotowujących ich do egzaminów gimnazjalnych.

 1.  Analiza dokumentacji szkolnej :  planu pracy szkoły , kalendarza   imprez  szkolnych oraz protokołów z konkursów.

 

-  zał. 6  -  Koła przedmiotowe.

-  zał. 7  -  Zajęcia organizowane przez nauczycieli w ramach godzin

                 wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela.

-  zał. 8  -  Konkursy przedmiotowe, w których uczestniczyli uczniowie.

-  zał. 9  -  Inne konkursy, w których brali udział uczniowie.

-  zał.10 -  Zawody sportowe , w których uczestniczyli uczniowie.

-  zał.11 -  Wycieczki  turystyczno – krajoznawcze  i  inne wyjazdy uczniów.

-  zał.12 -  Konkursy, zawody i inne imprezy promujące szkołę.

-  zał.13 -  Wyniki egzaminów zewnętrznych.

 

 1. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI.

   Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej oraz analizy odpowiedzi osób ankietowanych można stwierdzić, że oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Oferta w dużym stopniu jest dostosowana do potrzeb bieżących uczniów oraz jest monitorowana, wzbogacana i modyfikowana              z  uwzględnieniem zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów.                  Oferta edukacyjna wpływa na poprawę wyników egzaminu gimnazjalnego.

   W szkole stosowane są następujące przepisy prawa dotyczące realizacji podstawy programowej :

 1. Rozporządzenie MEN z dnia  23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  ( Dz. U. Nr 4, poz. 17 )
 2. Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.   ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 )
 3. Rozporządzenie MEN  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie

dopuszczania  do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz cofania dopuszczenia. ( Dz. U. Nr 89 poz. 730 )  

 1. Rozporządzenie MEN  z  dnia  7 października w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( Dz. U. Nr 228, poz. 1487 )
 3. Statut gimnazjum.  

 

W  szkole  stosowana jest procedura wyboru programu nauczania. Nauczyciele są zapoznani z tą procedurą.  Wybierając program, nauczyciele analizują jego zgodność z podstawą programową , szczegółowe cele i treści , sposoby osiągania celów uwzględniające możliwości ucznia, metody oceniania, diagnozowania, opis osiągnięć i standardy wymagań egzaminacyjnych.  Brane są również pod uwagę warunki  i czas potrzebny na realizację oraz przydatność. Niektórzy nauczyciele opracowali i realizują własne programy autorskie.   Nauczyciele wymieniają się uwagami, korzystają z dostępnych publikacji specjalistycznych, szczegółowo zapoznają się także z obudową metodyczną programu , z podręcznikami, zeszytami do ćwiczeń, nagraniami CD , planszami , itp.

Dyrektor szkoły analizuje wniosek o dopuszczenie programu do użytku gimnazjum i stwierdza zgodność zaproponowanego programu z podstawą programową. W kwestiach spornych dyrektor zasięga opinii innych nauczycieli  ( mianowanych lub dyplomowanych ) uczących tego przedmiotu. Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną program przedstawiony jest Radzie Rodziców  do zaopiniowania. Później program wpisywany jest na Listę Szkolnych Programów Nauczania.

Zgodność treści zawartych w podręcznikach wybranych przez nauczycieli  z treścią  podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów sprawdzana jest przez dyrektora na podstawie opinii specjalistów oraz rozmów z nauczycielami.

Realizacja podstawy programowej monitorowana jest zarówno przez samych nauczycieli, jak i dyrektora szkoły. Dyrektor analizuje dokumentację nauczania, obserwuje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, analizuje osiągnięcia szkolne i wyniki egzaminów zewnętrznych oraz przegląda zeszyty uczniów.  Nauczyciele prowadzą bieżącą  i okresową analizę stopnia opanowania poszczególnych umiejętności na podstawie ocen, wyników prac, testów, wypowiedzi ustnych, testów sprawnościo-wych, specjalnych ćwiczeń. Przeprowadzają ewaluację prowadzonych zajęć , dokonują analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych  oraz egzaminów zewnętrznych. Niektórzy nauczyciele dokonują diagnozy umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum ( klasy I )        i na koniec roku szkolnego – porównują wyniki.

 

Oferta edukacyjna jest modyfikowana i wzbogacana co roku , w trakcie opracowywania planu pracy szkoły oraz na bieżąco.

Nauczyciele wzbogacają ofertę edukacyjną  :

W  zakresie dydaktyki : 

-  poprzez opracowanie i realizację własnych programów autorskich, 

   dostosowanych  do podstawy programowej i warunków szkoły,

 

-  stosowanie metod aktywizujących, nowych metod nauczania,

 

-  stosowanie techniki informatycznej,

 

-  organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

 

-  wykonywanie lub zakup pomocy dydaktycznych,

 

-  organizację konkursów oraz przygotowanie uczniów do konkursów,

 

-  pracę z młodzieżą metodą projektu edukacyjnej,

 

-  zdobywając nowe kwalifikacje oraz  wzbogacając swój warsztat      

   pracy poprzez udział w studiach podyplomowych , kursach ,

   warsztatach , seminariach.

                  W  zakresie wychowania i opieki :

                      -  poprzez realizację programów profilaktyczno – wychowawczych,

                      -  rozmowy z uczniami, rodzicami, psychologiem szkolnym,

                         wychowawcami,

                      -  organizację zajęć integracyjnych , wycieczek ,

                      -  edukację zdrowotną,

                      -  zwracanie uwagi na czystość języka oraz poprawne relacje wśród  

                        uczniów,

                      -  współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich

                         w Trzemeśni przy organizowaniu wycieczek dla młodzieży w czasie

                         wolnym  od nauki,

                      -  wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami ze Szkół

                         Tischnerowskich  w Polsce,

                      -  kształtowanie odpowiednich postaw osobowościowych.

                W  zakresie  promocji szkoły :

                      -  udział w konkursach i zawodach sportowych,

                      -  organizowanie konkursów i zawodów sportowych, warsztatów

                         w szkole,

                      -  udział w projektach międzynarodowych i ponadregionalnych,

                      -  publikacje,

                      -  uaktualnianie szkolnej strony internetowej.

 

W  opinii nie wszystkich rodziców nauczyciele wzbogacają  ofertę edukacyjną szkoły. Tylko  67% rodziców jest zdania, że ta oferta jest wzbogacana  poprzez organizację kół zainteresowań , zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, zawodów sportowych, konkursów, wykładów, pogadanek oraz zajęć na świetlicy szkolnej. 

Większość  rodziców  ( 59 % ) uważa, że nauczyciele zdobywają  informacje na temat zainteresowań uczniów poprzez : rozmowy z uczniami, ankiety, rozmowy z rodzicami, obserwację uczniów, testy, prace domowe, w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Uczniowie są jednak bardziej krytyczni , aż 58 %  ankietowanych uczniów jest zdania, że nauczyciele nie zbierają informacji na temat ich zainteresowań.

Sami  nauczyciele podają następujące sposoby zdobywania informacji na ten temat:

a/ rozmowy indywidualne z uczniami   -   81 %  ,

b/ obserwacje uczniów na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych  -  29 %  ,

c/ ankiety     -   24 %   ,

d/ rozmowy rodzicami   -   24 %  ,

e/ analiza prac uczniów  - 14 %  .

    W  roku szkolnym  2011 / 2012  nasze gimnazjum oferowało aż 32 godziny w tygodniu zajęć w  kołach zainteresowań (  zał. 6 ). Ponadto prowadzone było Koło PCK  i Koło Ekologiczne. Wszyscy nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe w ramach godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela ( zał. 7 ). Były to głównie zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce, praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów, zajęcia sportowe i turystyczne, zajęcia terapeutyczne, przygotowanie uroczystości szkolnych.  W szkole prowadzone są też zajęcia  w zakresie orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego przez wychowawców oraz psychologa szkolnego. Uczniowie klas trzecich uczestniczą w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych  w Myślenicach i Dobczycach , Targach Oświatowych oraz spotkaniach z przedstawicielami  tych szkół. Niestety w szkole nie ma doradcy zawodowego, który prowadziłby zajęcia grupowe oraz doradztwo indywidualne z uczniami i ich rodzicami.

Oferta szkoły jest na tyle bogata, że część uczniów bierze udział w kilku zajęciach w ciągu tygodnia. Problemem jest jednak rozłożenie zajęć w czasie. Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się po południu ( na lekcjach 7 – 10 ), a większość uczniów dojeżdża  do szkoły autobusem. Ponadto wielu uczniów traktuje zajęcia dodatkowo jako karę i nie chce w nich uczestniczyć.

Mimo to, na pytanie „ Czy oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów ? ” aż  57 %  nauczycieli odpowiedziało negatywnie.  W opinii  55 %  rodziców oraz 58 %  uczniów  szkoła  umożliwia rozwój zainteresowań. Główne przeszkody , to  mała oferta zajęć pozalekcyjnych ,  brak  odpowiedniego sprzętu i środków, brak boisk i bieżni, problemy z dopasowaniem terminu zajęć.  Zastanawiający jest fakt, że na pytanie „ Czy nasza szkoła rozwija zainteresowania uczniów ? ”  odpowiedzi  rodziców  i  uczniów  są  rozbieżne :  65 %  rodziców  uważa, że tak ,  ale  aż 58 %  uczniów uważa , że nie ( mimo deklaracji większości uczniów, że taką możliwość w szkole mają ).  Główne powody takiego stanu rzeczy,  to  brak ofert  zajęć rozwijających takie zainteresowania jak  taniec, pływanie, gotowanie, samoobrona, modelarstwo ,  brak odpowiedniego sprzętu  w szkole,  brak czasu  oraz  brak  motywacji  uczniów.

Według uczniów , swoje  zainteresowania  rozwijają  oni  podczas następujących zajęć:

-  różne koła przedmiotowe    -  49 %  ,

-  zajęcia  sportowe   -   20 %  ,

-  przygotowanie do konkursów  i  zawodów   -  11 %  ,

-  na lekcjach    -   11 %  .

Według  większości  nauczycieli  ( 52% )  rodzice  mają  wpływ na ofertę edukacyjną poprzez  Radę  Rodziców  oraz  rozmowy z  dyrektorem szkoły  i  nauczycielami. Ale aż  67 %  rodziców uważa, że nie ma na to żadnego wpływu, głównie z powodu narzucanych  odgórnie  ustaleń , np. zmiany wprowadzone w tym roku szkolnym w zakresie organizacji egzaminów zewnętrznych.

Według opinii większości uczniów wszystkich klas  ( 76 % ankietowanych uczniów )  oferta edukacyjna szkoły umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.    Według  67 %  ankietowanych uczniów  w  szkole są organizowane  zajęcia przygotowujące ich do egzaminu w formie kół przedmiotowych. Aż 80 %  spośród  tych uczniów uważa, że te zajęcia mają wpływ na uzyskanie lepszego  wyniku  z  egzaminu.  Z ewaluacji  przeprowadzonej po zakończeniu  zajęć  z języka angielskiego i zajęć z języka niemieckiego  dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zewnętrznego wynika, że  uczniowie oceniają te zajęcia bardzo dobrze – średnia  4,8  w skali od 1 do 6.  Uczniowie docenili głównie możliwość  usystematyzowania wiedzy i powtórzenia zagadnień leksykalnych i gramatycznych    ( 19 %  ankietowanych ), metody i formy prowadzenia zajęć ( 24 % ankietowanych ), miłą atmosferę zajęć (16% ankietowanych ), wykonywanie dużej ilości różnych zadań testowych  ( 15 % ankietowanych ). Aż  82 %  uczniów uczestniczących w tych zajęciach uważa, że uzyskali dzięki tym zajęciom lepszy wynik z egzaminu zewnętrznego. 

Trudno porównać tegoroczne wyniki z egzaminu gimnazjalnego z wynikami z poprzednich lat, gdyż w tym roku szkolnym została zmieniona   formuła zdawania tego egzaminu. Uczniowie zdają aż 5 części egzaminu zewnętrznego. Egzamin z języka obcego został podzielony na dwie części :  podstawową i rozszerzoną.  Język  polski został wydzielony jako odrębna część egzaminu z części humanistycznej , a matematyka z części matematyczno – przyrodniczej. W ciągu ostatnich 5 lat  ( tabela , zał. 13 )  wyniki z egzaminu zewnętrznego kształtowały się w naszym gimnazjum na poziomie średnim i wysokim z części humanistycznej oraz średnim z części matematyczno – przyrodniczej.                Wyniki z języka niemieckiego  kształtowały się poniżej średniej w województwie, ale od roku 2010 różnica pomiędzy średnią wyników uzyskiwaną  w województwie           i w szkole wyraźnie maleje. Średni wynik z tegorocznego egzaminu próbnego jest    w części podstawowej taki sam jak średnia w województwie małopolskim.    Uczniowie w tym roku szkolnym zdawali w naszym gimnazjum  po raz pierwszy egzamin z języka angielskiego  - nie ma więc możliwości porównania z wynikami egzaminu z lat ubiegłych. Średni wynik  z próbnego egzaminu z języka angielskiego przeprowadzonego w tym roku szkolnym w naszym gimnazjum  był  tylko o 3% gorszy od średniej uzyskanej w województwie małopolskim w części podstawowej  oraz  o  6% gorszy  w części rozszerzonej. ( Tabela 3, zał. 13 ) .


 1. WNIOSKI .

 

 

              Mocne strony szkoły

 

 

              Słabe strony szkoły

 

1.Bogata oferta kół przedmiotowych, zajęć sportowych i turystycznych.

 

2.Udział uczniów w licznych konkursach, warsztatach, zawodach sportowych.

 

3.Promowanie szkoły przez uczestnictwo w projektach międzyna-rodowych  i ponadregionalnych, organizację dla uczniów szkół podsta-wowych w regionie konkursów i zawo-dów  sportowych.

 

4.Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, udział

w kursach, seminariach, warsztatach.

 

1.Brak w ofercie edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów, np. modelarstwo, taniec, samoobrona, gotowanie, itp.

 

2.Brak boisk i bieżni do uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

 

3.Brak środków finansowych  na nowoczesne pomoce dydaktyczne

i wyposażenie pracowni przedmio-towych.

 

4.Niewystarczające zaangażowanie rodziców w życie szkoły, co w efekcie powoduje ich mały wpływ na ofertę edukacyjną szkoły.

 

 

         Wnioski :

 1. W szkole funkcjonuje procedura wyboru programów. Programy edukacyjne  i wychowawcze są sprawdzane pod względem ich zgodności z treściami podstaw programowych.
 2. Nauczyciele zdobywają wiedzę na temat zainteresowań uczniów, znają potrzeby, możliwości i osiągnięcia swoich uczniów.
 3. W szkole istnieje bogata oferta edukacyjna, jednak w opinii dużej części nauczycieli, rodziców i uczniów oferta ta nie umożliwia rozwijania wszystkich zainteresowań uczniów. Należałoby więc uwzględnić w ofercie również zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów.
 4. Oferta edukacyjna umożliwia uczniom dobre przygotowanie się do egzaminu zewnętrznego, a dodatkowe zajęcia dla uczniów klas trzecich wpływają na poprawę wyników z egzaminu gimnazjalnego.
 5. W szkole prowadzone są działania w zakresie doradztwa zawodowego

i planowania kariery zawodowej. Należałoby jednak powołać koordynatora tych działań i opracować plan działań szkoły w tym zakresie.

 1. W szkole brak jest nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 2. Należy podjąć działania w celu  zwiększenia zainteresowania rodziców problemami szkoły oraz ich wpływu na ofertę edukacyjną szkoły.
 1. ZAŁĄCZNIKI.

 

Zał. 1  Wywiad  z  dyrektorem szkoły.

Zał. 2  Ankieta dla nauczycieli.

Zał. 3  Ankieta dla rodziców.

Zał. 4  Ankieta ogólna dla uczniów klas  I , II  i  III.

Zał. 5  Ankieta dla uczniów klas III uczestniczących w dodatkowych zajęciach

           z  języka angielskiego i języka  niemieckiego  przygotowujących ich do   

           egzaminu  zewnętrznego.

Zał. 6  Lista kół przedmiotowych.

Zał. 7  Zajęcia organizowane przez nauczycieli w ramach godzin wynikających

           z art. 42 Karty Nauczyciela.

Zał. 8  Konkursy przedmiotowe, w których uczniowie uczestniczyli.

Zał. 9  Inne konkursy.

Zał.10 Zawody sportowe, w których uczniowie uczestniczyli.

Zał.11 Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

Zał.12 Imprezy promujące szkołę.

Zał. 13 Wyniki egzaminów gimnazjalnych.


Zał. 1

 Wywiad z dyrektorem szkoły .      

 

Pytanie 1 :

Jakie przepisy prawa stosuje Pan w zakresie oferty edukacyjnej naszej  szkoły  ?

Rozporządzenie MEN z dnia  23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy  programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  ( Dz. U. Nr 4, poz. 17 )

Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i  sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.   ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 )

Rozporządzenie MEN  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania  do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz cofania dopuszczenia.                              ( Dz. U. Nr 89 poz. 730 )  

Rozporządzenie MEN  z  dnia  7 października w sprawie nadzoru pedagogicznego.   ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( Dz. U. Nr 228, poz. 1487 )

Statut  gimnazjum.

 

Pytanie 2 :

a/ W jaki sposób sprawdza Pan  wybór programów nauczania przez nauczycieli ?

Analizuję wniosek o dopuszczenie programu do użytku gimnazjum, na podstawie wniosku stwierdzam zgodność zaproponowanego programu z podstawą programową.

b/ W jaki sposób sprawdza Pan  zgodność programów nauczania z treścią podstawy programowej ?

Omawiam sporne kwestie z innym nauczycielem ( mianowanym lub dyplomowanym), uczącym tego samego przedmiotu, analizuję program.

c/  W jaki sposób sprawdza Pan realizację podstawy programowej przez poszczególnych nauczycieli ?

Analizuję dokumentację nauczania, zeszyty uczniowskie, obserwuję zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, osiągnięcia  szkolne i wyniki egzaminów zewnętrznych.

d/ W jaki sposób  sprawdza Pan zgodność treści zawartych w podręcznikach wybranych przez nauczycieli z treścią podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów ?

opieram się na opinii specjalistów dołączonej do podręcznika oraz rozmawiam z nauczycielami.        


Zał. 2

Ankieta dla nauczycieli  (  21 ankietowanych ).

 

Pytanie 1 :

Czy wybrany przez Panią/Pana program nauczania zawiera wszystkie treści              z podstawy programowej ?

Tak  -  85 %

Nie  -  O % .     

3 osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie.

 

Pytanie 2 :

W jaki sposób monitoruje Pani/Pan  realizację podstawy programowej ?

57 %   - poprzez bieżące sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów w formie  ustnej          

             i  pisemnej,

19 %   -  prowadzenie ewaluacji zajęć,

14%    -  stosowanie testów sprawnościowych,

           -  stosowanie specjalnych ćwiczeń,

           -  analiza wyników sprawdzianów,

           -  analiza wyników egzaminów zewnętrznych,

           -  pisemne prace domowe,

10%    -  sprawdzanie realizowanych tematów z założeniami podstawy programowej,

5%      -  diagnozowanie umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum 

              oraz  sprawdzanie ich umiejętności na zakończenie roku szkolnego,

           -  systematyczna analiza realizowanego materiału w zestawieniu

              z obowiązującą  podstawą programową,

           -  przypominanie uczniom głównych wymagań zawartych w podstawie

              Programowej,

           -  obserwacja postępów uczniów.

 

Pytanie 3 :

W jaki sposób wzbogaca Pani/Pan ofertę edukacyjną szkoły ?

Dydaktyka :

33 % - wykonywanie lub zakup pomocy dydaktycznych,

29 % - organizowanie konkursów/ zawodów sportowych , przygotowanie uczniów

           do  konkursów/zawodów sportowych,

 24% - realizacja programu autorskiego dostosowanego do podstawy programowej

            i warunków szkoły,

          - wprowadzanie  nowych metod nauczania, stosowanie metod aktywnych,

          - stosowanie technik informatycznych,

          - organizacja dodatkowych pozalekcyjnych,

14%  - praca z młodzieżą metodą projektu edukacyjnego,

   5% - nie wzbogacam z powodu braku czasu na realizację minimum programowego.

Wychowanie :

29%  -  realizacja programów profilaktycznych,

24%  -  rozmowy z uczniami, rodzicami, dyrektorem szkoły, psychologiem szkolnym,

            wychowawcami,

 19%  -  edukacja zdrowotna,

14%  -  kształtowanie postaw osobowościowych,

10%  -  zwracanie uwagi na czystość języka, poprawne relacje wśród uczniów,

         -  współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

            przy organizacji wycieczek dla młodzieży w czasie wolnym od nauki,

  5%  -  poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami szkół w Polsce

            ( Stowarzyszenie  Drogami Tischnera ) i wdrażanie wspólnych pomysłów

            do praktyki,

          -  realizacja własnego programu autorskiego profilaktyczno – wychowawczego.

 

Opieka :

14%  -  uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych,

         -  wzmożony nadzór w szkole i poza szkołą,

10%  -  organizowanie dodatkowych zajęć sportowych ( basen, narty, zawody ),

  5%  -  opieka nad działalnością Szkolnej Rady Uczniowskiej.

Promocja szkoły :

81%  - udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych,

43%  - organizowanie  konkursów szkolnych, warsztatów, zawodów sportowych,

14%  - udział w projektach międzynarodowych i ponadregionalnych,

10%  - publikacje,

  5%  - uaktualnianie szkolnej strony internetowej.

 

Pytanie 4 :

W jaki sposób modyfikuje Pani/Pan ofertę edukacyjną ?

Dydaktyka :

38%  -  poprawa wyposażenia szkoły , samodzielne wykonywanie pomocy

            dydaktycznych,

14%  -  dokonywanie zmian na podstawie analizy wyników z egzaminów zewn.,

         -  uzupełnianie braków z poprzedniego etapu nauczania,

10%  -  dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,

   5% -  wzbogacanie procesu dydaktycznego nowymi pomysłami.

Wychowanie:

14%  - dokonywanie zmian w realizacji programu wychowawczego na podstawie

           diagnozy problemów występujących w klasie,

         -  reagowanie na problemy wychowawcze, konflikty klasowe,

         -  rozmowy z uczniami,

        -  promowanie aktywności sportowej, nawyków prozdrowotnych, higienicznych.

48%  nauczycieli   - brak  odpowiedzi.

Opieka :

48%  nauczycieli – brak odpowiedzi , pozostałe odpowiedzi analogiczne, jak

w pytaniu  nr 3.

Promocja szkoły :

14%  -  promowanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły,

         -  organizowanie turniejów i zawodów sportowych otwartych dla środowiska,

         -  rozwijanie  współpracy  międzyszkolnej,

10%  -  nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami,

38%  nauczycieli  -  brak  odpowiedzi.

 

Pytanie 5 :

Czy podejmując działania modyfikujące ofertę edukacyjną natrafia Pani/Pan na ograniczenia lub przeszkody ?

67 %  - TAK             ,      33 %  -  NIE .

Przeszkody wymienione przez nauczycieli :

38%  -  brak funduszy na pomoce szkolne,

24%  -  złe warunki lokalowe ( pokój nauczycielski, brak boiska, bieżni, dobrze

            Wyposażonych sal przedmiotowych),

14%  -  niechęć dużej ilości uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych.

  5%  -  brak możliwości sfinansowania nagród dla uczestników konkursu.

 

Pytanie 6 :

Jakie działania modyfikujące lub wzbogacające ofertę edukacyjną należałoby           w naszej  szkole Pani/Pan zdaniem przeprowadzić ?

43%  - wzbogacić bazę dydaktyczną i sportową,

19%  -  zapewnić więcej sprzętu RTV,

         -  promować uczniów szczególnie uzdolnionych,

  5% -  dostosowanie Sali lekcyjnej do możliwości wykonywania prac plastycznych,

        -  utworzyć klasy profilowane,

14%  nauczycieli  -  brak  odpowiedzi.

 

Pytanie 7 :

W jaki sposób zdobywa Pani/Pan informację na temat zainteresowań uczniów ?

81%  -  rozmowy indywidualne z uczniami,

29%  -  obserwacja uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,

24%  -  rozmowy z całą klasą,

         -  rozmowy z rodzicami,

         -  ankiety,

14% -  analizę prac uczniów,

  5% -  rozmowy z nauczycielami.

 

Pytanie 8 :

Czy wszyscy uczniowie Pani/Pana zdaniem mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole ?

38%  -  TAK     ,    57%  -   NIE   ,   5%  -  brak odpowiedzi.

Uzasadnienie odpowiedzi negatywnej :

19%  -  brak  zajęć typu artystycznego,

14%  -  brak bazy sportowej na zewnątrz budynku,

         -  brak odpowiedniego  sprzętu, pomieszczeń, oferty,

  5%  -  problem z dopasowaniem czasowym zajęć.

 

 

Pytanie 9 :

W jaki sposób rozwija Pani/Pan zainteresowania uczniów ?

62%  - organizacja zajęć kół przedmiotowych, konkursów, warsztatów, zawodów

           Sportowych,

33%  -  zachęcanie do udziału w konkursach,

19%  -  poruszanie tego tematu na lekcji wychowawczej lub przedmiotowej,

10%  -  przygotowywanie uczniów do konkursów,

         -  organizowanie wyjazdu uczniów na Uniwersytet Pedagogiczny na wykłady

            Matematyczne,

  5%  -  organizacja uroczystości szkolnych,

         -  prezentowanie ciekawych zjawisk kultury,

         -  zachęcanie do poznawania twórczości w szerokim aspekcie,

        -  przedstawianie oferty kulturalnej MOK w Myślenicach, wyjazdy do MOK,

        -  projekcja wartościowych filmów i spektakli połączona z dyskusją,

        -  wybór tematu lekcji związanej z prezentacjami stron internetowych

           przez uczniów,

        -  przygotowanie ciekawych tematów  projektów edukacyjnych.

 

Pytanie 10 :

Co powinniśmy zmienić w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów ?

24%  -  wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych,

14%  -  nagradzać aktywnych w tym zakresie, stworzyć modę na uczenie się,

         -  pozyskać dodatkowe fundusze na pracę z uzdolnionymi uczniami  oraz

            na nowe pomoce dydaktyczne,

         -  promować zdrowy i aktywny tryb życia,

  5% -  uczyć, że nauka jest bezcenną wartością, a ambicja to zaleta,

        -  wprowadzić zajęcia praktyczno – techniczne , np. naukę szycia, robót

           ręcznych, gotowania, majsterkowania,

 5%  - organizować spotkania z ciekawymi ludźmi,

        - organizować wymianę uczniów z krajami anglojęzycznymi,

        - organizować wyjazdy nie tylko do kina , lecz również do teatru,

        - zmienić plan lekcji.

14%  nauczycieli  -  brak  odpowiedzi.

 

Pytanie 11 :

Czy rodzice mają wpływ na ofertę edukacyjną  szkoły ?

52%  -   TAK       ,     48%    -  NIE

Rodzice mają wpływ  na ofertę edukacyjną :

24%  -  poprzez działalność  Rady Rodziców,

19%  -  poprzez konsultacje z dyrektorem szkoły i nauczycielami,

10%  -  poprzez sponsorowanie wydatków szkolnych.

 

Pytanie 12 :

Czy organizuje Pani/Pan dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego ?

76%  -    TAK     ,      14%   -   NIE    ,   10%   -  brak odpowiedzi.

Zajęcia organizowane przez nauczycieli :

33%  - koła przedmiotowe,

24%  -  zajęcia wyrównawcze,

  5%  -  w ramach art. 42 Karty Nauczyciela.

 

Pytanie 13:

Czy nasza oferta edukacyjna umożliwia uczniom dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego ?

81%  -   TAK    ,    14%  -   NIE    ,   5% -  brak odpowiedzi.

 Uzasadnienie odpowiedzi negatywnej :

10%  -  nie wiem,

  5%  -  brak atmosfery do nauki.

 

Pytanie 14 :

Jakie zmiany w naszej ofercie edukacyjnej zaproponował(a)by  Pani/Pan, aby poprawić wynik egzaminów gimnazjalnych ?

38%  -  brak odpowiedzi,

29%  -  więcej nowoczesnych pomocy do nauczania,

14%  -  mniejsza liczba uczniów w klasie,

10%  -  zwiększyć ilość zajęć obowiązkowych dla klas trzecich,

         -  zwiększyć motywację uczniów do nauki,

         -  zmiany są niepotrzebne,

 5%  -  zwiększyć ilość zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych,

        -  uatrakcyjnić sposób prowadzenia lekcji.


Zał. 3

Ankieta dla rodziców – 49 osób ankietowanych.

Pytanie 1 :

Czy nauczyciele Państwa zdaniem wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły ?

67%  -  TAK      ,    33%  -   NIE

Wymienione sposoby wzbogacania oferty edukacyjnej :

39%  -  koła zainteresowań,

24%  -  zajęcia pozalekcyjne,

         -  organizacja wycieczek,

 9%  -  zajęcia sportowe, zawody sportowe,

 6%  -  wykłady, pogadanki, prelekcje,

 3%  -  organizacja konkursów,

        -  praca na świetlicy szkolnej.

 

Pytanie 2 :

Co zmieniliby Państwo w ofercie edukacyjnej naszej szkoły ?

14%  -  zmniejszyć ilość godzin,

10%  -  zwiększyć ilość kół zainteresowań,

         -  uczyć rzeczy przydatnych w życiu,

  6%  -  większy profesjonalizm, rzetelność, sumienność i konsekwencja nauczycieli,

  4%  -  więcej zajęć sportowych,

         -  więcej czytania, korzystania z lektur z biblioteki i pomocy naukowych, a mniej

            zadań z Internetu,

  2%  -  więcej wolnego czasu po szkole, nie zadawać prac domowych,

         -  nauka języka obcego w rozszerzonym zakresie, podział na grupy pod

            względem  poziomu umiejętności,

         -  więcej obowiązków dla uczniów,

        -  zmienić metody nauczania,

        -  wprowadzić do programu nauczania kurs udzielania pierwszej pomocy.

27%  -  brak odpowiedzi,

10%  -  żadne zmiany.

 

Pytanie 3 :

Czy Państwa  zdaniem nauczyciele zdobywają informacje na temat zainteresowań uczniów ?

59%   -  TAK        ,       41%   -   NIE .

Sposoby zdobywania informacji przez nauczycieli :

28%  -  rozmowy z uczniami,

17%  -  ankiety,

10%  -  rozmowy z rodzicami,

         -  obserwacja uczniów,

         -  w organizowanych zajęciach

  7% -  na konferencjach, spotkaniach nauczycieli,

        -  przez różne testy, prace,

  3% -  na lekcjach wychowawczych.

 

Pytanie 4 :

Czy wszyscy uczniowie Państwa zdaniem mają możliwość rozwijania zainteresowań w naszej szkole ?

55%   -   TAK     ,     45%   -   NIE

Uzasadnienie wypowiedzi   negatywnej :

27%  -  mała oferta dodatkowych zajęć,

14%  -  brak odpowiednich środków,

         -  brak kół z niektórych przedmiotów,

  9%  -  brak zaplecza,

 9%  -  brak motywacji ze strony dorosłych ( nauczyciele/rodzice ),

 5%  -  młodzież ma różne zainteresowania pozaszkolne.

 

Pytanie 5 :

Czy nasz szkoła rozwija zainteresowania uczniów ?

65%   -  TAK     ,   24%   -   NIE   ,       11%   -  CZĘŚCIOWO

Uzasadnienie odpowiedzi TAK :                      Uzasadnienie odpowiedzi  NIE :

56%  -  koła zainteresowań,                             25% - brak pomocy dydaktycznych,      

31%  -  dodatkowe zajęcia,                              17% - zbyt mała oferta zajęć,

22%  -  wycieczki, zajęcia turystyczne,             8% -  zbyt duża ilość godzin w szkole,

13%  -  konkursy przedmiotowe,                             -  nie każde zdolności ucznia są

  3%  -  na zajęciach świetlicowych,                           doceniane,

         -  na lekcjach.                                                  -  trudno zachęcić do korzystania.

 

Pytanie 6 :

Co szkoła powinna Państwa zdaniem zmienić w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów ?

37%  -  brak odpowiedzi,

29%  -  rozszerzyć ofertę, dostosować do potrzeb uczniów,

 6%  -  jest dobrze, nic nie trzeba zmieniać,

 2%  -  zadbać o lepsze pomoce naukowe,

        -  zdobyć środki finansowe na wycieczki i wyjazdy do teatru,

        -  zwiększyć środki finansowe na nowości wydawnicze,

        -  organizować więcej wycieczek,

        -  zorganizować spotkanie rodzice – nauczyciele – uczniowie.

 

 

Pytanie 7 :

Czy Państwo mają wpływ na ofertę edukacyjną szkoły ?

27%   -   TAK     ,     67%   -   NIE       ,    6%   -  brak odpowiedzi.

Uzasadnienie odpowiedzi TAK :                   Uzasadnienie odpowiedzi  NIE :

23%  - w zakresie organizacji  wycieczek,    12% - wszystko jest ustalone odgórnie,

15%  -  ankiety,                                              15% - nikt nie liczy się ze zdaniem , nie

                                                                                 pyta rodziców,

 8% - przy organizacji dodatkowych zajęć,    3% - udział rodziców nie jest konieczny,

 8% - można wyrazić tylko swoje zdanie.      3% - zgłaszane uwagi nie są

                                                                               uwzględniane ze względu na 

                                                                               brak możliwości finansowych.


Zał. 4

Ankieta ogólna  dla uczniów :

-  ankietowanych  86 uczniów wybranych losowo z klas pierwszych, drugich      i  trzecich.

Pytanie 1 :

Wymień działania nauczycieli, które Twoim zdaniem wzbogacają zajęcia szkolne:

a/ na lekcjach :     36%  -  filmy,

                             22%  -  doświadczenia,

                             21%  -  konkursy z nagrodami,

                               9%  -  wycieczki,

                               8%  -   prezentacje ,

                                      -  żarty na lekcjach,

                               5%  -  gry i zabawy dydaktyczne, praca w grupach.

                             16%  -  brak odpowiedzi.

b/ poza lekcjami :           42%  -  koła zainteresowań,

                                       33%  -  zajęcia sportowe,

                                       27%  -  wycieczki,

                                       19%  -  zajęcia dodatkowe,

                                         8%  -  kursy,

                                         6%  -  wyjazdy do kina,

                                        16% -  brak odpowiedzi.

 

Pytanie 2 :

Co w ofercie edukacyjnej naszej szkoły :

a/ zmieniłbyś ?   -   26% - zmniejszyć ilość godzin lekcyjnych,

                                8%  -  nic,

                                6%  -  mniej zadań domowych, wydłużyć termin poprawy ocen,

                            14%  -  brak odpowiedzi.

b/ dodał ?             22%  -  więcej zajęć sportowych    

                             12%  -  więcej wycieczek  / więcej kół zainteresowań ,

                               9%  -  nic,

                               6%  -  zajęcia na świeżym powietrzu,

                             12%  -  brak odpowiedzi.

 

Pytanie 3 :

Czy nauczyciele zbierają informacje na temat zainteresowań uczniów ?

37%  -  TAK   ,   58%  -  NIE   ,    5%  -   brak odpowiedzi.

Sposoby zdobywania  informacji :

69% - rozmowy,

34% - ankiety,

  3% - na konkursach /  na lekcjach wychowawczych.

 

Pytanie 4 :

Czy masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań w naszej szkole ?

58%  -  TAK     ,     42%  -  NIE

Jeśli TAK, to jakie to zainteresowania ?

46%  -  sportowe,

16%  - plastyczne , matematyka,

  8%  -  informatyka,  fizyka, zainteresowania językowe

  4%  -  Origami, chemia.

Jeśli NIE, to dlaczego ?

42%  -  brak takich zajęć w szkole,

11%  -  brak odpowiedniego sprzętu w szkole,

28%  -  brak odpowiedzi.

Pytanie 5 :

Czy rozwijasz swoje zainteresowania w naszej szkole ?

41%  -  TAK    ,   58%  -  NIE

Jeśli TAK, to w jaki sposób ?                        Jeśli NIE, to dlaczego ?

49% - różne kółka,                                        32%  -  brak  odpowiedzi,

20% - zajęcia sportowe,                                28%  -  brak takich kółek,

11% - konkursy, zawody sportowe,               14%  -  nie chce mi się,

11% - na lekcjach,                                          6%  -  brak czasu.

  9% - brak odpowiedzi.                                  6%  -  brak odpowiedniego sprzętu.

 

Pytanie 6 :

Czy według Ciebie oferta edukacyjna szkoły umożliwia Ci dobre przygotowanie       do egzaminu  gimnazjalnego w trzeciej klasie ?

76%  -   TAK     ,    22%   -  NIE

Jeśli NIE, to jakich zmian w ofercie oczekujesz ?

47% -   brak odpowiedzi,

11%  -  więcej powtórek,  mniej stresu na lekcjach,

  5%  -  za mało się uczymy  /   więcej doświadczeń /  więcej gier dydaktycznych /

            więcej pomocy dydaktycznych / za dużo sprawdzianów i kartkówek /

            uczyć  tego, co potrzebne, a nie realizować program.

 

Pytanie 7 :

Czy w szkole są organizowane zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego ?

67%   -   TAK     ,    29%   -  NIE

Jeśli TAK, to jakie to zajęcia ?

85% - koła przedmiotowe,        3%  -  koło j. niemieckiego,   2% - na lekcjach,

10% - koło matematyczne,       3%  -  koło l. angielskiego,    2% - koło fizyczne.

Jeśli  TAK, to czy udział w tych zajęciach według Ciebie ma wpływ na wynik egzaminu gimnazjalnego ?

80%    -   TAK     ,     3%   -   NIE     ,    17%   -   NIE  WIEM.        

           


Zał. 5

Ankieta dla uczniów klas trzecich uczestniczących w dodatkowych zajęciach    z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego, przygotowujących się do egzaminu zewnętrznego.

Ankietowanych  62 uczniów .

Pytanie 1:

Jak oceniasz zajęcia w skali od 1 (ocena negatywna ) do 6 ( ocena celująca ) ?

Średnia arytmetyczna oceny zajęć :  4,8 .

Pytanie 2 :

Co  Ci  się w tych zajęciach podobało ?

19%  -  powtórki, usystematyzowanie wiedzy,

16%  -  miła atmosfera,

15%  -  ćwiczenia testowe,

13%  -  sposób nauczania,

10%  -  praca w grupach.

Pytanie 3 :

 Co zmieniłbyś w tych zajęciach ?

43%  -  nic,

18%  -  krótsze zajęcia ( nie 2 godziny ),

13%  -  pora prowadzenia zajęć.

Pytanie 4 :

Czy udział w tych zajęciach przyczynił się do lepszego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego ?

89%  -  TAK     ,     11%  -  NIE

Uzasadnienie odpowiedzi TAK :

25% -  ćwiczenie rozwiązywania różnych zadań testowych,

18%  -  utrwalenie wiadomości,

15%  -  więcej się uczyłem.

Uzasadnienie odpowiedzi NIE :

14%  ( po 1 odpowiedzi ) :

 -  nie zajęciach nie było nic, czego nie umiem,

 -  przygotowywałem się sam,

-  zła organizacja zajęć,

- na egzaminach były inne tematy.

 

Pytanie 5 :

Czy według Ciebie, dzięki tym zajęciom uzyskałeś/łaś lepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego ?

82%  -  TAK     ,     16%  -   NIE     ,     2% ( 1 odpowiedź )  -  NIE WIEM


Zał. 6

Koła przedmiotowe w roku szkolnym 2011 / 2012 :

 1. Koło języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich   -   4 godz./ tydzień
 2. Koło języka niemieckiego dla pozostałych uczniów    -   3 godz./ tydzień
 3. Koło języka polskiego                                                  -  2 godz./ tydzień
 4. Koło języka angielskiego dla uczniów klas trzecich     -  2 godz./ tydzień
 5. Koło historyczne                                                           -  2 godz./ tydzień
 6. Koło fizyczne                                                                -  2 godz./ tydzień
 7. Koło informatyczno – fizyczne                                      -  1 godz./ tydzień
 8. Koło chemiczne                                                            -  3 godz./ tydzień
 9. Koło biologiczne                                                           -  2 godz./ tydzień
 10. Koło fizyczne – Feniks                                                  -  2 godz./ tydzień
 11. Koło informatyczne                                                       -  1 godz./ tydzień
 12. Koło matematyczne                                                      -  2 godz./ tydzień
 13. Szkolne Koło Origami                                                   -  2 godz./ tydzień
 14. Koło sportowe – piłka nożna                                         -  2 godz./ tydzień
 15. Koło sportowe – siatkówka                                            -  2 godz./ tydzień
 16. Koło Ekologiczne
 17. Koło PCK

 

Zał. 7

Zajęcia organizowane przez nauczycieli w ramach godzin wynikających z art.42 Karty Nauczyciela :

 1. Jan Bajgrowicz  - zajęcia wyrównawcze , zajęcia artystyczne, przygotowanie do konkursów.
 2. Marian Batko     - zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursów Matematycznych.
 3. Marta Bednarz   - zajęcia z uczniami z trudnościami w nauce, zajęcia z uczniami zdolnymi – przygotowanie do konkursów poetyckich, literackich.
 4. Ks. Marian Wieczorek – zajęcia rozwijające osobowość uczniów, przygotowanie do bierzmowania.
 5. Jan Chęciński   - praca z uczniami zdolnymi – przygotowanie do konkursów, zajęcia turystyczno – sportowe z klasą I C.
 6. Jolanta Cyganek  -  siatkówka.
 7. Aniela Dąbrowska  - przygotowanie uczniów do konkursów historycznych.
 8. Grażyna Drożdż  -  zajęcia z uczniami zdolnymi – przygotowanie do konkursów poetyckich i literackich, zajęcia z uczniami z trudnościami w nauce.
 9. Jolanta Furtak   -  zajęcia z uczniem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze.
 10. Leszek Grzesik -  koszykówka.
 11. Elżbieta Jania   -  praca z uczniami dyslektycznymi, zajęcia wyrównawcze.
 12. Jadwiga Kaczmarczyk – zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursów.
 13. Dorota Kocznur -  konkursy czytelnicze, prowadzenie gazety szkolnej „ Echo Gimnazjalisty ”  oraz Koła Przyjaciół Biblioteki.
 14. Małgorzata Krok – zajęcia wyrównawcze, z uczniami z trudnościami w nauce, Przygotowanie do konkursów.
 15. Jacek Łętocha – piłka nożna.
 16. Barbara Małek  -  zajęcia terapeutyczne.
 17. Alina Matoga    -  przygotowanie do konkursów, przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
 18. Małgorzata Podmokły – zajęcia wyrównawcze z uczniami z trudnościami w nauce, przygotowywanie do konkursów.
 19. Izabella Ralska – przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych, zajęcia wyrównawcze z uczniami z trudnościami w nauce.
 20. Ireneusz Szczepaniak – zajęcia dla uczniów zdolnych i nadrabiających zaległości, prowadzenie i administrowanie sieci szkolnej.
 21. Marta Talaga  -  zajęcia wyrównawcze z uczniami z trudnościami w nauce, przygotowywanie do konkursów z jęz. niemieckiego.
 22. Maria Urbaniak – Malina  -  zajęcia wyrównawcze z uczniami z trudnościami w nauce, przygotowanie do konkursów.
 23. Agata Wyskoczyńska – zajęcia wyrównawcze z uczniami z trudnościami w nauce, praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów.
 24.  Beata Kosela – zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, przygotowanie  do konkursów przedmiotowych.
 25. Anna Hanusiak  -  zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami  w nauce, przygotowanie do konkursów przedmiotowych.

 

Zał. 8

 

Konkursy  przedmiotowe :

 

 1. Konkurs z języka polskiego -  etap szkolny.
 2. Konkurs z języka angielskiego  - etap szkolny.
 3. Konkurs z języka niemieckiego – etap szkolny.
 4. Konkurs z matematyki – etap szkolny i rejonowy.
 5. Konkurs z fizyki – etap szkolny i wojewódzki.
 6. Konkurs z chemii – etap szkolny i wojewódzki.
 7. Konkurs z biologii – etap szkolny.
 8. Konkurs z geografii – etap szkolny.
 9. Konkurs z historii – etap szkolny.
 10. Interdyscyplinarny Konkurs „ Wiem Więcej ” – etap szkolny.
 11. Konkurs Informatyczny – etap szkolny.
 12. Konkurs Biblijny – etap szkolny , laureatka finału wojewódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 9

Inne konkursy, w których uczestniczyli nasi uczniowie :

 1. Konkurs Wiedzy o Ziemi Myślenickiej i Małopolsce.
 2. Konkurs Matematyczny „ Kangur ”.
 3. Powiatowy Konkurs Matematyczny  dla Gimnazjalistów  organizowany

Przez Zespół Szkół im. A. Średniawskiego.

 1. Konkurs Pięknego Czytania.
 2. Gminny Konkurs – Mistrz Ortografii.
 3. Gminny Konkurs Ekologiczny.
 4. VI Małopolski Konkurs Origami.
 5. Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych i Religijnych.
 6. Ogólnopolskie Spotkanie „ Jak wyśpiewać mądrość ”.
 7. Konkurs Recytatorski.
 8. Konkurs Poezji Śpiewanej.
 9. Powiatowy Konkurs Kolęd w Sułkowicach.
 10. Rejonowy Przegląd Grup Oazowych i Solistów.
 11.  Ogólnopolski Konkurs Szkół Tischnerowskich „ Na szkle malowane –

w świecie legend ”.

 1. Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Głogoczowie.

 

Konkursy organizowane w szkole :

 1. Mistrz ortografii.
 2. Mistrz historii.
 3. Konkurs recytatorski.
 4. Konkurs matematyczny „ Mądra głowa ”.
 5. Konkurs o życiu i twórczości Ks. Prof. J. Tischnera.
 6. Konkurs czytelniczy.
 7. Konkurs na recenzję książki.
 8. Szkolny konkurs regionalny.
 9. Konkurs Ekologiczny.
 10. Dyktando z języka angielskiego.
 11. Dyktando z języka niemieckiego.

 

 

 

 

 

Zał. 10

Zawody sportowe, w których uczestniczyli nasi uczniowie:

 1. Turniej Orlika o Puchar Premiera D. Tuska.
 2. Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup 2012 w kategorii chłopców w Laskowej.
 3. Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup 2012 w kategorii dziewcząt.
 4. Gminna Gimnazjada halowej piłki nożnej dziewcząt.
 5. Gminna Gimnazjada w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.
 6. Gminna Gimnazjada w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.
 7. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Gabriela Syrka.
 8. Gminne zawody pływackie w Myślenicach.
 9. Powiatowa Gimnazjada w Biegach Przełajowych.
 10. Gimnazjada u Tytusa : Czwórmecz  siatkówka – unihok  dziewcząt i chłopców.
 11. Dwubój Biegowo – Strzelecki w Myślenicach w kategorii dziewcząt i chłopców.
 12. Gminna Gimnazjada w piłce nożnej chłopców.
 13. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora  ZSTE w Myślenicach w kategorii dziewcząt i chłopców.
 14. Bieg Niepodległościowy w Myślenicach.
 15. Bieg Sztafetowy  Szlakiem Walk Partyzanckich  Wiśniowa – Dobczyce.
 16. Akcja  „ Cała Polska biega ”.
 17. Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Nowym Targu.
 18. Szkolny Turniej Siatkówki  organizowany przez Szkolną Radę Uczniowską.
 19. Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez uczniów w ramach projektu edukacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 11

Wycieczki edukacyjne  i  turystyczno – krajoznawcze:

 1. Wycieczka do Łopusznej  „ Śladami Patrona Szkoły ” – obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas pierwszych.
 2. Wycieczka do Oświęcimia – zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau  . Wycieczka obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas trzecich.
 3. 3 – dniowa wycieczka  w Góry Stołowe :  klasy  I A , I B , I C.
 4. 2 – dniowa wycieczka do Zakopanego :   klasa III C.
 5. 2 – dniowa wycieczka w Pieniny :   klasy  III A , III B.
 6. 1 – dniowa wycieczka do Tarnowskich Gór  :  klasy  II A, II B, II C.
 7. Wycieczki do Krakowa  ( kino, zwiedzanie wybranego muzeum, lodowisko ) – wszystkie klasy.
 8. Piesze wycieczki  na Kudłacze  lub  na  Suchą  Polanę – wszystkie klasy.
 9. Wycieczka do Myślenic na spektakl teatralny „ Skąpiec ” – klasy II A, III B.

Ponadto  wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni zorganizowane zostały dwie wycieczki turystyczno – krajoznawcze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych :  do  Zakopanego  oraz do Żywca, w których uczestniczyli uczniowie ze wszystkich klas naszego gimnazjum.

 

Zał. 12

Konkursy, zawody sportowe i inne imprezy organizowane w szkole i mające

na celu promowanie naszej szkoły :

 1. Małopolski Konkurs Origami.
 2. Międzynarodowy  i  ponadregionalny projekt  „ Ocalić od zapomnienia ” realizowany w ramach wymiany uczniów 5 szkół  polskich  i  gimnazjum

w Niemczech. W ramach tego projektu w szkole organizowane były zajęcia sportowe, turystyczne, z języka niemieckiego, informatyki  oraz warsztaty Origami.

 1. Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych.
 2. Zawody sportowe organizowane w naszej hali sportowej dla uczniów szkół podstawowych.
 3. Konkursy   „ Dyktando z języka angielskiego ”  oraz  „ Dyktando z języka niemieckiego ” organizowane dla uczniów szkół  podstawowych.

 

 

Zał. 13

Wyniki egzaminów gimnazjalnych.

 

Tab. 1 Wyniki naszego gimnazjum w okresie ostatnich 5 lat na podstawie danych

           Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

          Rok

 

 

Średni wynik z części humanistycznej

 

 

  Stanina

 

Średni wynik z części matematyczno-przyrodn.

 

 Stanina

 

       2011

 

        2010

 

        2009

 

        2008

 

        2007

 

 

          23,59

 

            31,25

 

            31,50

 

            35,48

 

            34,67

 

      4

 

      6

 

      5

 

      8

 

      7

 

              22,81

 

              22,64

 

              25,87

 

              27,17

 

              26,45

 

       5

 

       5

 

       5

 

       5

 

       6

 

Staniny  1 – 3  oznaczają  wynik  niski.

Staniny  4 – 6  oznaczają  wynik  średni.

Staniny  7 – 9  oznaczają  wynik  wysoki.

 

Tab. 2  Wyniki z egzaminu gimnazjalnego  z  języka niemieckiego oraz egzaminu

            próbnego przeprowadzonego w grudniu 2011 r.

 

 

      Rok

 

 

Średni wynik szkoły

 

   Średni wynik       

   województwa

 

Próbny egzamin -część podstawowa

Średni wynik szkoły

 

Próbny egzamin -część podstawowa Średni wynik woj.

 

     2011

 

     2010 

 

 

 

          54 %

 

          54 %

 

          58 %

 

          62 %

 

         63 %

 

       -----------    

 

             63 %

 

        --------------

 

.

 

Tab. 3   Wyniki egzaminu próbnego z języka angielskiego przeprowadzonego 

             w grudniu 2011 r.

 

 

  

      Poziom podstawowy

 

 

      Poziom rozszerzony

 

Średni wynik szkoły

 

Średni wynik województwa

 

                   62 %

 

                   65 %

 

 

               33 %

 

               39 %

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć