Nawigacja

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Respektowane są normy społeczne Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - czerwiec 2013 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY - czerwiec 2013 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - 2014 Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Ewaluacja

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

PUBLICZNE GIMNAZJUM W TRZEMESNI

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR III

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 

 

WYMAGANIE

 

3.1.WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU

 

 

 

 

 

 

 

Luty 2012

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

I Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

  1. Cele ewaluacji wewnętrznej.

  2. Zakres diagnozowania:

      a) obszar

      b) wymaganie

  3. Pytania kluczowe.

  4. Kryteria ewaluacji.

II Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

  1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.

  2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.

  3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III Prezentacja wyników ewaluacji.

  1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.

  2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

  3. Zbiorcze opracowanie wyników  ankiet dla nauczycieli pod kątem korzyści   dla  szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły.

 4. Formy/ sposoby upowszechniania raportu.

V Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).

 

I CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 1. Cele  ewaluacji wewnętrznej:
  • Promocja szkoły w środowisku lokalnym;
  • Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów;
  • Rozwijanie zainteresowań.
 2. Zakres diagnozowania:
 • Obszar: „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym”;
 • Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
 1. Pytania kluczowe:
 • Jakie akty prawne regulują współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi?
 • Jaki jest zakres współpracy z instytucjami?
 • Z kim współpracuje szkoła w środowisku lokalnym?
 • Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia  i środowiska lokalnego?
 • Czy współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów?
 • Jakie formy współpracy są atrakcyjne dla uczniów?
 • Czy podejmowane działania rozwijają w uczniach postawy prospołeczne?
 1. Kryteria ewaluacji:
 • Zgodność z aktami prawnymi;
 • Dostępność;
 • Atrakcyjność;
 • Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska.

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

    1.  Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:

 • Losowo wybrane klasy uczniów;
 • Losowo wybrani rodzice;
 • Instytucje, organizacje;
 • Okoliczne szkoły
 1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
  • Ankiety – uczniowie, rodzice, nauczyciele, wybrane instytucje;
  • Wywiady- Samorząd Uczniowski, Psycholog szkolny , redakcja „Echa Gimnazjalisty”, wybrane instytucje;
  • Analizy dokumentów- program wychowawczy, dokumentacja psychologa szkolnego, dzienniki lekcyjne, kronika szkoły, dokumentacja biblioteki szkolnej, protokoły Rady Pedagogicznej, plan pracy i sprawozdanie działalności

Samorządu Uczniowskiego, tablice „gazetki ścienne”, gazetka szkolna, strona www, podziękowania, potwierdzenia udziału, informacje w mediach;

 

 1. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
 • Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej: do 30.09. 2011.;
 • Rozpracowanie metod badawczych:  3 X  -   21 X 2011r.;
 • Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji: 26 X – 30 XI  2011r.;
 • Analiza zebranych informacji:  05 XII  - 21 XII 2011 r.;
 • Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron: 02 I  - 13 I  2012r.;
 • Napisanie raportu do 06 II  2012r.
 • Prezentacja wyników  na radzie pedagogicznej, zebraniu z rodzicami i publikacja na szkolnej stronie internetowej – luty 2012r.

 

 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

 

 

1.  Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.

 

W ankiecie udział wzięło  65 uczniów klas II a , III a ,  i I c )

 

1. W jakich przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę we współpracy z innymi organizacjami brałeś udział?              

 • Konkursy – 60%
 • Zajęcia w terenie, wycieczki – 55,4%
 • Lekcje  w muzeum, teatr, kino – 38,5%
 • Prelekcje, prezentacje – 24,6 %
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – 32,3 %
 • Akcje charytatywne – 40 %
 • Akcje ekologiczne – 53,8 %

            Inne zawody sportowe(4%), akcja „Pij mleko”(2%

      

 

2. W jaki sposób dowiadujesz się o podejmowanych działaniach i ich efektach ?               

 • Szkolne tablice ogłoszeń  - 64,6 %               
 • Od  Dyrekcji /nauczycieli – 55,4 %
 • Ze strony internetowej szkoły – 64,6 %
 • Z gazetki szkolnej – 13,8 %
 • Z gazet lokalnych- 4,6 %
 • Od kolegów- 80 %

 

3.Z jakimi organizacjami i instytucjami podejmuje współpracę  gimnazjum?

 • Policja – 75,4%
 • Ośrodek Pomocy Społecznej – 33,8 %
 • Kuratorzy sądowi – 32,3 %
 • Poradnia  Pedagogiczno – Psychologiczna – 55,4 %
 • Urząd Miasta i Gminy -35,4 %
 • Kościół (Parafia, oaza…chór..) – 63 %
 • Ośrodek Zdrowia – 47,7 %
 • Dom Kultury w  Myślenicach -20 %
 • PCK – 29.2 %
 • Klub sportowy „Skalnik” – 35,4 %
 • OSP Trzemeśnia, Poręba, Zasań – 30,8 %
 • Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni – 18,5 %
 • Biblioteki – 52,3%
 • Inne szkoły, wyższe uczelnie – 24,6 %
 • Kina, teatry, muzea – 32,3 %
 • Stowarzyszenia – 15,4 %
 • Polskie  Towarzystwo Krajoznawczo – Turystyczne – 16,9 %

 

 4.Czy proponowane zajęcia są atrakcyjne i wartościowe ?

 

     Tak  - 46%                   Nie   - 12,3%                       Nie mam zdania – 36,9 %

 

5.Jakie  odnosisz korzyści biorąc udział  w  wymienionych wyżej działaniach  i przedsięwzięciach?

 

 • Rozwój intelektualny, nowe umiejętności – 75,4 %
 • Rozwijanie sprawności fizycznej – 56,9 %
 • Umiejętność współpracy w grupie- 55,4 %
 • Odpowiedzialność – 47,7 %
 • Ciekawe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu – 46 %
 • Samodzielność – 46 %
 • Satysfakcja  - 47,7 %
 • Kontakty z innymi, rówieśnikami – 69,2 %
 • Zdobywanie doświadczenia – 61,5 %

 

9. Proszę wymienić te instytucje w  środowisku lokalnym , z którymi współpraca może przynosić konkretne korzyści dla  Was i waszej szkoły:

      Wymieniono 6  instytucji z pytania 3 oraz : warsztaty zawodowe, Pesmenpol, apteka, ZHP, Polski Związek Wędkarski, sąd.

 

Wnioski z analizy ankiet dla uczniów.

 • Najczęściej wymieniana forma współpracy ze środowiskiem są konkursy, zajęcia w terenie, akcje ekologiczne i charytatywne.
 • Najpewniejszym źródłem wiedzy dla uczniów są ich koledzy, strona internetowa szkoły,  informacje od nauczycieli. Mniejszą rolę odgrywa prasa szkolna i lokalna.
 • Spośród organizacji wymienianych przez uczniów pojawiają się te same, które wymieniali rodzice, zmienia się jednak ranking procentowy. Uczniowie wymienili wg malejącej wartości % : policja, kościół  Poradnia Pedagogiczna, biblioteki, Ośrodek Zdrowia, klub sportowy Skalnik, Urząd Miasta i Gminy Myslenice…….
 • Około 50 % ankietowanych uważa, ze zajęcia są dla nich wartościowe i atrakcyjne, ale ponad 36 % nie ma o nich żadnego zdania , bo prawdopodobnie nie uczestniczy w nich, co należałoby zmienić.
 • Spośród wartości wynoszonych z takich zajęć największą wagę miały: rozwój intelektualny i nowe umiejętności oraz kontakty z innymi rówieśnikami.

 

 

 

 1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

 

 Ankiety anonimowe,   rodzice uczniów  IIIa, IIa,  IC. Analiza  68 ankiet wykazała:

 

.

1.Z jakich form współpracy proponowanych przez szkołę korzystacie:

 • Zebrania rodzicielskie -  97,1%
 • Dni otwarte szkoły – 8,8%
 • Pedagogizacja rodziców – 8,8%
 • Imprezy szkolne (akademie, uroczystości…) – 16,2 %
 • Praca w Radzie Szkoły,  „trójkach klasowych” – 17.6%

.

2.Z jakimi organizacjami i instytucjami podejmuje współpracę  gimnazjum?

 • Policja – 77,9 %
 • Ośrodek Pomocy Społecznej- 14,7 %
 • Kuratorzy sądowi – 5,9 %
 • Poradnia  Pedagogiczni – Psychologiczna – 39,7 %
 • Urząd Miasta i Gminy – 36,8 %
 • Kościół (Parafia, oaza…chór..)- 36,8 %
 • Ośrodek Zdrowia – 35, 3 %
 • Dom Kultury w  Myślenicach – 16,2 %
 • PCK – 3,3 %
 • Klub sportowy „Skalnik”- 23,5 %
 • OSP Trzemeśnia, Poręba, Zasań – 13,2 %
 • Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni – 4,4 %
 • Biblioteki – 41,2 %
 • Inne szkoły, wyższe uczelnie – 11,8 %
 • Kina, teatry, muzea – 35,3 %
 • Stowarzyszenia - 2,9 %
 • Polskie  Towarzystwo Krajoznawczo – Turystyczne – 8.8 %
 • Inne…SKS, zawody sportowe – 2,9 %…………………………..

 

3. W jakich przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę we współpracy z innymi organizacjami brało udział Państwa dziecko?

 • Konkursy – 54 %
 • Zajęcia w terenie, wycieczki – 70,6 %
 • Lekcje  w muzeum, teatr, kino – 26,5 %
 • Prelekcje, prezentacje – 22%
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi -11,8 %
 • Akcje charytatywne – 17,5 %
 • Akcje ekologiczne- 32,4 %
 • Inne …………………………..

 

4.Czy  Państwa dziecko chętnie bierze udział w imprezach, uroczystościach i akcjach organizowanych wspólnie z lokalnym  środowiskiem

       Tak – 73,5%                  Nie  - 7,4%                      Nie mam zdania- 16,2%

 

 

5. Czy proponowane zajęcia są atrakcyjne i wartościowe dla uczniów?

     Tak – 64,7%                    Nie  - 2,9 %                       Nie mam zdania- 19,1%

 

6. Jakie  widzicie korzyści dla swojego dziecka wynikające z podejmowanych działań?

 • Rozwój intelektualny, nowe umiejętności – 58,8 %
 • Rozwijanie sprawności fizycznej- 50%
 • Umiejętność współpracy w grupie-52,9%
 • Odpowiedzialność- 36,8%
 • Ciekawe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu – 35,3 %
 • Samodzielność- 32,4 %
 • Satysfakcja 20,6 %
 • Kontakty z innymi, rówieśnikami 38,2 %
 • Zdobywanie doświadczenia- 44 %

 

7. W jaki sposób dowiadujecie się Państwo o efektach współpracy szkoły ze  środowiskiem lokalnym?

 •  Na zebraniach, od  dyrektora, nauczycieli – 70,6%
 • Od swoich dzieci - 64,7%
 • Ze strony internetowej szkoły- 19,1 %
 • Z gazetki szkolnej -  4,4 %
 • Z gazet lokalnych –

 

8. W jakim stopniu możecie Państwo wpływać na zakres współpracy szkoły z instytucjami lokalnymi?

 Nie mamy wpływu  - 29,4 %  W niewielkim stopniu   - 33,8 %       W dużym stopniu – 4,4 %

 

 

9. Proszę wymienić te instytucje w  środowisku lokalnym , z którymi współpraca może przynosić konkretne korzyści dla Waszych dzieci

 • Wpisano tu 15 nazw  instytucji , wszystkie były wymienione w punkcie 2

 

 

Wnioski z analizy ankiet dla rodziców:

 

 • Najczęstszą formą kontaktu szkoły ze środowiskiem lokalnym jest zebranie rodzicielskie. Udział w pracach w Radzie Szkoły czy trójkach klasowych deklaruje zaledwie 1/3 rodziców.
 • Najczęstszym źródłem informacji o szkole i jej osiągnięciach jest informacja uzyskana  na zebraniu , od wychowawców czy dyrektora. Wiedzę tę przekazują rodzicom  uczniowie. Stronę internetową widział zaledwie co 5 rodzic, w prasie lokalnej wzmianek o szkole  praktycznie nie ma. Brak także  informacji w formie gazetek plakatów czy dyplomów na terenie całej szkoły widocznych dla rodziców i osób z zewnątrz.
 • Wśród instytucji wspomagających szkołę rodzice wymieniali najczęściej: policję, Poradnię Pedagogiczną, UMiG Myślenice, Ośrodek Zdrowia, Biblioteki, kina , muzea i teatry, Parafię i klub sportowy. Nie zaproponowali innych instytucji z którymi szkoła powinna współpracować.
 • Rodzice potwierdzili udział swoich dzieci w imprezach organizowanych przez szkołę, wymieniając najczęściej wycieczki, zajęcia w terenie, konkursy, akcje ekologiczne, zajęcia sportowe.
 • Propozycje szkoły są wg rodziców chętnie przyjmowane przez uczniów (74%) i są dla nich wartościowe. Dostrzegają wiele zalet z takich  zajęć.
 • Ankiety potwierdziły małą aktywność rodziców na ternie szkoły (pytanie1) oraz , że nie mają wpływu (1/3), lub mają niewielki  wpływ (1/3) na współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Należy:

 • Poprawić informowanie środowiska lokalnego o pracy szkoły  zarówno  na stronach internetowych, prasie lokalnej , szkolnej oraz  na terenie szkoły, gdyż wielu uczniów i tym samym rodziców  nie wie o osiągnięciach swoich kolegów i wielu organizowanych akcjach.
 • Opracować harmonogram  dni otwartych i zajęć sportowych, i innych dla rodziców i uczniów  szkół podstawowych.
 • Informować uczniów i rodziców o  akcjach, programach podając cele i współorganizatorów.

 

 • Zastanowić się nad współpracą z Domem Pomocy w Trzemeśni , Parafią, Strażą Pożarną i organizacjami sportowymi. Opracować zakres potrzeb i oczekiwań obu stron  i ewentualny harmonogram imprez

 

 • Zwiększyć udział rodziców w pracach na rzecz szkoły.

 

 

 

 

 1. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych  oraz ankiet nauczycieli pod kątem korzyści dla szkoły i instytucji wynikających ze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

 

PODZIAŁ INSTYTUCJI ZE WZGLĘDU NA ICH CHARAKTER I  FUNKCJE JAKIE SPEŁNIAJĄ W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

 

NAZWA INSTYTUCJI,

Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE

SZKOŁA

     FORMA WSPÓŁPRACY

 

KORZYŚCI

DLA

SZKOŁY

KORZYŚCI

DLA

INSTYTUCJI

CHARYTATYWNE

 

PCK, 

 

 Dom Pomocy Społecznej Trzemeśni

 

WOŚP,

 

Wolontariat,

 

Akcja „Góra grosza”

Kosz Obfitości,

Zbiórka nakrętek na wózek inwalidzki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zbiórka pieniędzy, kwestowanie,

-zbiórka maskotek, nakrętek, żywności i słodyczy

- przygotowanie i prezentacja okolicznościowych występów młodzieży,

- szkolenia wolontariatu

 

 

 

- współpraca logistyczna, promocja szkoły,

- kreowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych i altruistycznych,

- zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne ,

- propagowanie bezinteresownej pomocy innym ludziom

- uwrażliwienie

na los potrzebujących

- występy młodzieży

 

 

-pozyskiwanie funduszy na wielorakie cele takich jak : zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

 dziecka itp.

-pozyskiwanie różnego rodzaju akcesoriów dla potrzeb instytucji takich jak :  kartki świąteczne, maskotki  itp.

- uatrakcyjnianie imprez oraz pobytu pensjonariuszy poprzez występy młodzieży,

 

- pozyskiwanie nowych wolontariuszy

 

-promocja instytucji.

KULTURALNO – OŚWIATOWE- SPORTOWE

 

 

DK w Myślenicach’

 kina,

teatry,

biblioteki, wydawnictwa,

Stowarzyszenie  „Drogami  Tischnera” oraz „Inicjatyw Obywatelskich” w Trzemeśni

biura podróży,

PTTK Myslenice,

Polskie Centrum Origami,

Klub sportowy „Skalnik”

Kryta Pływalnia w Myślenicach

MOS

-Sprzątanie świata i

inne programy i konkursy ekologiczne –UMiG Myślenice,

Program edukacyjny Fenix –współpraca z UJ, biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wycieczki i wyjścia

- konkursy

- współorganizacja imprez i konkursów

- szkolenia , wykłady i warsztaty,

- pokazy,

- turnieje sportowe,

- wyjazdy na narty, snowboard, basen

 

 

- promocja szkoły,

 

- realizacja założeń i zadań programu wychowawczego szkoły,

 

-zagospodarowanie czasu wolnego

 

- kreowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich i ekologicznych

 

- rozwijanie ogólnych i kierunkowych zainteresowań młodzieży

 

 

 

-promocja instytucji

 

- korzyści finansowe

 

- umożliwienie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów,

 

- tworzenie dobrego wizerunku firmy  w środowisku lokalnym

PRZEDSZKOLA , PARAFIE  I  URZĘDY

 

 

 

Ośrodki  doskonalenia zawodowego,

 

Urząd Miasta,

 

Okoliczne szkoły podstawowe,

 

Szkoły średnie z terenu gminy

 

Parafia św. Klemensa w  Trzemeśni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

współorganizowanie festynów i imprez

 

-prezentacje i oprawa artystyczna imprez

 

- Dni Otwarte

 

- rozgrywki sportowe 

- warsztaty , konferencje,

 

- konkursy

 

- wymiana informacji  i wydawanie decyzji

 

 

 

 

 

-promocja szkoły,

 

-  rozwijanie zainteresowań i talentów młodzieży,

 

- zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz umożliwienie  uczestnictwa w różnych formach  aktywności i współpracy ,

 

- realizacja zadań programu wychowawczego

 

- przydzielanie uczniom stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

- nauka organizacji imprez masowych

 

 

 

- promocja instytucji,

 

- umożliwienie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów,

 

- korzyści finansowe,

 

- pomoc w organizacji i oprawa artystyczna imprez,

 

- integracja ze środowiskiem lokalnym,

 

PROFILAKTYCZNO- PSYCHOLOGICZNE

 

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Myślenicach, Skawinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

Sąd Rejonowy,

Policja

Kuratorzy społeczni i sadowi

Straż Miejska, Specjalistyczna poradnia Rodzinna, Urząd Miasta  i gminy Myślenice,

Ośrodek Zdrowia w Trzemeśni-lekarze rodzinni, pielęgniarka szkolna

Centrum Psychoterapii

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Poradnie Specjalistyczne (neurologiczna, psychologiczna)

Szkoły Podstawowe  (Poręba, Trzemeśnia, Zasań, Droginia)

Szkoły Ponadgimnazjalne

Gimnazjum Uzawodowione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-warsztaty i szkolenia dla młodzieży i rodziców,

 

- konsultacje i spotkania edukacyjne

 

- wymiana informacji,

 

- opiniowanie , wydawanie decyzji, diagnoza i wnioskowanie

-skierowania do Por. Specjalist.

-wydawanie opinii psychologicznych lekarzom

-analiza grup dyspanseryjnych

-otrzymywanie informacji  dotyczących diagnozy lekarskiej prowadzonego leczenia

-uzyskiwanie informacji o uczniach kl.I wymagających szczególnej opieki psych.-pedagog.

-Przekazywanie informacji o absolwentach wymagających opieki psychol.-pedagog. posiadających opinie psycholog. lub orzeczenia

 

 

 

 

- Realizacja programu profilaktycznego i wychowawczego,

 

-opiniowanie uczniów z zaleceniami do pracy,

-orzekanie dot. form pomocy ucz.,

 

-prowadzenie terapii dla ucz. i ich rodzin,

- pomoc materialna dla ucz.

-rozpatrywanie wniosków w sprawie ucz. przejawiających demoralizację bądź zaniedbanych opiekuńczo-wychowawczo,

ustanowienie nadzoru kuratora nad rodziną i uczniem,

kierowanie do placówek wychowawczych,

-podejmowanie wczesnych interwencji

-organizowanie spotkań edukacyjnych dla uczniów i rodziców,

- pierwsza pomoc przedmedyczna,

 

 

 

 

 

- uzyskiwanie istotnych informacji dot. możliwości i potrzeb ucz., ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,

 

- możliwość realizacji własnych celów i zadań statutowych i profilaktycznych,

 

- prawidłowe ustalenie planu pomocy dla rodziny i dziecka,

 

-podejmowanie wczesnych interwencji w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin

 

 

                   
 

 

 

 

IV OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

 

   1.   Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 

 • Współpracę szkoły z instytucjami lokalnymi regulują następujące akty prawne:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.;

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz.593 z późn. zm.);

-  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. 2002r. nr 11 poz.109);

- Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej z dnia 7 stycznia 2003r.;

- Rozporządzenie MEN-u w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 31 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 61 z 2001r.poz.624 z późn. zm.);

- Statut Szkoły;

- Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

 

 • Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo- artystycznym i społecznym.

 

 • Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Myślenicach

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

-  Komisariat Policji,

- Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w  Myślenicach,

- Straż Miejska,

- kuratorzy

- Urząd Miasta i Gminy Myslenice

- Miejski Dom Kultury  w Myślenicach

- Myślenicki Ośrodek Sportowy

- Parafia św. Klemensa w Trzemeśni

- Polski Czerwony Krzyż,

- kina i teatry krakowskie

- OSP  w okolicznych miejscowościach

- Ośrodek Zdrowia w Trzemeśni

- Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni

- klub sportowy Skalnik,

- biblioteki,

- szkoły średnie z terenu gminy Myślenice,

-Szkoły Podstawowe z Trzemeśni, Poręby, Zasani, Drogini, Osieczan

-PTTK Myslenice,

- UJ, projekt Fenix

 

 • Szeroka  współpraca szkoły wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i środowiska lokalnego. Opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych.

 

 • Współpraca  z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów, ponieważ rozwija i pogłębia ich zainteresowania oraz angażuje w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto daje możliwość prezentowania swoich talentów i kształtuje pozytywne postawy społeczne.

 

 • Atrakcyjnymi formami współpracy dla uczniów są: współorganizowanie konkursów i imprez sportowych, pomoc ubogim w ramach akcji PCK, warsztaty lub inne przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym, różnorodne wyjścia i udział w spektaklach teatralnych lub seansach filmowych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wolontariatu, zbiórki „Góra Grosza” i WOŚP oraz udział w konkursach.
 • Działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie młodzieży w społeczeństwie i rozwijają w uczniach postawy prospołeczne, takie jak:

- idea dbania o środowisko i odpowiedzialność za świat przyrody oraz wychowanie „ekologiczne”, rozwijanie świadomości ekologicznej,  

- postawy patriotyczne i obywatelskie, poznawanie naszej ojczystej historii,

- tworzenie więzi społecznych,

- przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,

 - idea zdrowego stylu życia, zdrowego trybu odżywiania się, higieny życia, wypoczynku,

- postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowanie w pomoc potrzebującym,

- rozwijanie zainteresowania wśród młodzieży teatrem i sztuką teatralną,

- uczenie szacunku do symboli,

- ukazywanie nowych form działania oraz kształcenie umiejętności organizowania imprez masowych.

 

 

                                                           MOCNE STRONY:

 

 • Różnorodne formy popularyzowania szkoły i jej dorobku w środowisku;
 • Promowanie zdolnych uczniów, umożliwienie im pokazania się na zewnątrz;
 • Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym;
 • Zadowolenie uczniów i ich rodziców z imprez organizowanych przez szkołę,
 • Umożliwienie samorealizacji oraz rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień gimnazjalistów;
 • Rozwijanie u uczniów postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie pasji naukowo- badawczych uczniów;
 • Szeroki wachlarz instytucji, z którymi szkoła podejmuje współpracę;
 • Szczere zaangażowanie uczniów i nauczycieli  biorących udział w różnorodnych przedsięwzięciach;
 • Pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez dobre kontakty z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 • Podejmowanie wczesnych interwencji w celu rozwiązania problemów ucznia;
 • Efektywna działalność proekologiczna młodzieży naszego gimnazjum;
 • Zgodność oferty zajęć pozalekcyjnych  z potrzebami młodzieży;
 • Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne;
 • Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz umożliwienie im uczestnictwa w różnych formach aktywności i współpracy;
 • Organizowanie spotkań edukacyjno- profilaktycznych dla uczniów i rodziców.

 

 

                                               SŁABE STRONY:   

 

 • Mała współpraca wspólnoty szkolnej z samorządem lokalnym i lokalnym Stowarzyszeniem
 • Małe zaangażowanie rodziców w prace szkoły
 • Okazjonalna obecność szkoły w mediach;
 • Zbyt wąski zakres współpracy z Domem Pomocy Społecznej;
 • Brak  ujednoliconej konkretnej dokumentacji tych działań

 

3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły:

 

 • Należy utrzymać dobry  poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych imprez i przedsięwzięć nie kolidowała z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja;
 • Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu często skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinnych, edukacyjnych, zdrowotnych czy osobistych młodego człowieka;
 •  Zwiększyć środki na reklamę szkoły (ulotki, plakaty, informacje na temat strony internetowej) w środowisku lokalnym;
 • Należy rozważyć propozycje młodzieży na rozwinięcie oferty szkolnej o akcje ekologiczne, występy w teatrze, spotkania międzyszkolne, wieczorki poetyckie, czy zawody sportowe;
 • W miarę możliwości i o ile wystąpi takie zapotrzebowanie rozszerzyć współpracę z samorządem lokalnym oraz muzeami regionalnymi;
 • W pismach kierowanych do sądu zamieszczać prośbę o informacje zwrotne dotyczące wydanych postanowień wobec ucznia naszej szkoły.

 

 

V ZAŁĄCZNIKI ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).

 

1. Projekt ewaluacji (tabela z wybranym obszarem ewaluacji i ustaleniem: kryteriów, pytań   kluczowych, metod, doborem próby, źródłem danych, monitoringiem i sposobem prezentacji wyników).

2. Harmonogram działań.

3. Zbiorcze opracowanie ankiet dla rodziców  z wnioskami.

4. zbiorcze opracowanie ankiet dal uczniów z wnioskami

5. Opracowanie ankiet dla nauczycieli z analiza dokumentów szkolnych

 • Protokoły Rady Pedagogicznej,
 • Dokumentacja biblioteki szkolnej,
 • Dziennik zajęć psychologa szkolnego,
 • Program wychowawczy,
 • Dzienniki lekcyjne,
 • Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego,
 • Kronika szkoły,
 • Tablice „gazetki ścienne”,
 • Gazetka szkolna „”,
 • Podziękowania, potwierdzenia udziału,
 • Media.

6.Ankiety dla rodziców.

7.Ankiety dla uczniów.

8. Ankiety dla nauczycieli

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć