Nawigacja

Zarządzenia dyrektora

 

 

 

Zarządzenie Nr 06/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 09.11.2020 r.

 

 

w sprawie:

 

zmiany trybu nauczania z nauczania hybrydowego na nauczanie zdalne od 09.11.2020 do 29.11.2020 r.

na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. / Dz. U. z 2020 poz. 1870 z dnia 23 października 2020 r/

 

zarządzam:

 

 1. Od dnia 09.12020 r. do 29.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy hybrydową na prace zdalną ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem zasobów platformy MS Teams oraz dziennika Librus zgodnie z dostosowanym przez wychowawców podziałem godzin.
 3. Uczniowie klas IV-VIII pracują w trybie zdalnym.
  1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
  2. Zleca się by nauczyciel 60% czasu zajęć przypadającego na tydzień, przeprowadził on-line;
  3. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  4. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 4. Nauczyciele zasadniczo pracuję z budynku szkoły. Nauczyciel może pracować zdalnie po otrzymaniu zgody przez dyrektora, po złożeniu uzasadnionego wniosku o zmianę formy pracy ze stacjonarnej na zdalną.
 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 09.11.2020 r.

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 05/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 23.10.2020 r.

w sprawie:

zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na nauczanie hybrydowe dniach od 26.20.2020 do 08.11.2020 r.

 

na podstawie:

W związku z informacją podaną na konferencji prasowej Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23 października 2020 r. o przejściu na tryb zdalnego nauczania uczniów klas 4 do 8 szkół podstawowych oraz na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz. U. z 2020 poz. 493 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z dnia 17.09.2020 r. z późniejszymi zmianami/.

 

zarządzam:

 

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy stacjonarnej na hybrydową ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.
 3. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na formę pracy w trybie zdalnym.
  1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin;
  2. Zleca się by nauczyciel 60% czasu zajęć przypadającego na tydzień, przeprowadził on-line;
  3. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 min, pozostała część zajęć przeznaczona na pracę własną ucznia;
  4. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams.
 4. Zgodnie z wytycznymi Gminy Myślenice nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w budynku szkoły macierzystej lub po uzgodnieniu z innymi dyrektorami z budynków tych szkół, w których wcześnie prowadzili lekcję.
 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 26.10.2032 r.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 03/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 12.10.2020 r.

 

 

w sprawie:

 

      zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla oddziału 6b w dniach od 12.20.2020 r. do 15.10.2020 r.

 

na podstawie:

§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i      higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami/ oraz z związku z opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Myślenicach Nr PSE.NHD.072/69/20 z dnia 11.10.2020 r. oraz zgody Burmistrza Myślenic z dnia 12.10.2020 r.

 

 

zarządzam:

 

 1. W dniach od 12.10.2020 r. do 15.10.2020 r. zmienia się tryb nauczania z formy stacjonarnej na zdalny dla oddziału 6b ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrozić zdrowiu dzieci.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie Nr  01/2019/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemeśni

z dnia 08.09.2020 r.

 

w sprawie:

 1. Zwołania zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni,
 2. Zwołania zebrania ogólnego rodziców.

na podstawie:

art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / Dz. U. z 2020 poz. 910 tekst jednolity z dnia 2020.05.22z późniejszymi zmianami /.

oraz §25 ust.4 statutu Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15 listopada 2017 r. /Uchwala Nr 7/MMXVII z dnia 15.11.2015 r. Rady Pedagogicznej SP w Trzemeśni/

 

zarządzam:

 

 1. Zwołuje zebranie rodziców poszczególnych klas wg poniższego harmonogramu:
  1. klasy 1 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 1a    sala Nr P06,
   • klasa 1b   sala Nr P07,

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym do budynku P.

  1. klasy 2 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 2a    sala Nr P22,
   • klasa 2b   sala Nr P23

rodzice wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię budynku P.

  1. klasy 3 /wtorek/ 15.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 3a    sala Nr G03,
   • klasa 3b   sala Nr G08

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.

  1. klasy 4 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 4a    sala Nr G03,
   • klasa 4b   sala Nr G08

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.

  1. klasa 5 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 5a    sala Nr P23

rodzice wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię budynku P.

  1. klasy 6 /środa/ 16.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 6a    sala Nr G16,
   • klasa 6b   sala Nr G20,

rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym budynku G.

  1. klasa 7 /czwartek/ 17.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 7a    sala Nr G16,
   • klasa 7b   sala Nr P23,
   • klasa 7c    sala Nr G08
  2. klasy 8 /czwartek/ 17.09.2020 r na godzinę 1700:
   • klasa 8a    sala Nr G03,
   • klasa 8b   sala Nr G20.

 

Wejście na teren szkoły tylko z zakrytymi ustami i nosem.

 1.  Zwołuję na dzień 15.09.2020 r. - /wtorek/ na godzinę 1430 zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.

 Przewidziany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z zebrania rady pedagogicznej z dnia 27.08.2020 r. zebrania rady;
  2. Przedstawienie przez dyrektora planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020;
  3. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2020/2021 -  przyjęcie Uchwały Nr 7/MMXX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15.09.2020 w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021;
  4. Przedstawienie i przyjęcie planów pracy: pedagoga szkolnego, świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej, zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych oraz planu działań szkoły na rok szkolny 2020/2021;
  5. Zatwierdzenie planu działań na rok szkolny 2019/2020 - przyjęcie Uchwały Nr 8/MMXX Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Trzemeśni z dnia 15.09.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy gimnazjum rok szkolny 2020/2021;
  6. Przyjęcie zmian w wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli;
  7. Sprawy bieżące.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć