Nawigacja

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Respektowane są normy społeczne Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - czerwiec 2013 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY - czerwiec 2013 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - 2014 Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Ewaluacja

Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni - czerwiec 2013

RAPORT Z EWALUACJI

WEWNĘTRZNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

IM. KS. PROF. JÓZEA TISCHNERA W TRZEMEŚNI

W ROKU SZKOLNYM  2012/2013

 

 

 

 

OBSZAR I:  Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

                         oraz innej działalności statutowej, z którego wybrano:

                         Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni.

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp.
 2. Opis ewaluowanego obszaru.
 3. Opis ewaluacji.
 4. Opis danych.
 5. Podsumowanie.
 6. Wyniki.
 7. Wnioski i zalecenia.
 8. Formy/ sposoby upowszechniania raportu:
 9.  Załączniki

 

Opracowanie:

Elżbieta Jania

 Małgorzata Krok

Jacek Łętocha

Beata Kosela-Ćwierz

 

 

 

 

 1. Wstęp

 

 Poniższy raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni  w roku szkol. 2012/2013.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł i przy wykorzystaniu różnych metod badawczych.

Badanie zostało zrealizowane w okresie od października 2012 do maja 2013 r. przez zespół ds. ewaluacji, w skład którego weszli następujący nauczyciele: Elżbieta Jania, Jacek Łętocha, Małgorzata Krok, Beata Kosela-Ćwierz.

 

Szkoła wybrała do ewaluacji wewnętrznej obszar pierwszy – efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej   oraz innej działalności statutowej, a z obszaru tego wybrano:

                         Wymaganie  – Uczniowie są aktywni.

 

Aktywność – co to znaczy?
       Aktywność to określone działanie podejmowane świadomie w celu osiągnięcia określonego celu. Ten właśnie cel jest motywem, swoistym motorem napędowym podejmowanego działania. Co nim może być? Obowiązek, zainteresowania, chęć zdobycia wiedzy, chęć doskonalenia umiejętności, chęć wykazania się, chęć współpracy, atrakcyjność zajęć, obawa przed konsekwencjami (zwłaszcza negatywnymi) braku aktywności (podjęcia działania), … . Takich i innych powodów podejmowanej przez uczniów aktywności  jest  wiele. Ale poznanie tych konkretnych powodów podejmowania aktywności przez konkretnego ucznia (czy konkretnych uczniów – grupy uczniów) jest źródłem sukcesu edukacyjnego. Tylko odpowiednio zmotywowany do działania uczeń podejmuje trud nauki, nawet wówczas, gdy stanowi to dla niego bardzo poważne wyzwanie.
Zajęcia obowiązkowe
     Aby można było w ogóle mówić czy uczniowie chętnie, czy niechętnie uczestniczą w zajęciach szkolnych, trzeba w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie kluczowe: czy uczniowie w ogóle uczestniczą w tych zajęciach? Jednym z podstawowych kryteriów służących wiarygodnej ocenie tego zagadnienia jest oczywiście frekwencja uczniów na zajęciach zarówno obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych.
Należy zaobserwować, jak frekwencja kształtuje się na zajęciach odbywanych zarówno na pierwszych lekcjach w danym dniu, jak i na lekcjach ostatnich. Istotnym elementem prowadzonej analizy jest kwestia frekwencji na zajęciach odbywanych w poszczególnych dniach tygodnia. Kryteria analizy frekwencji powinny uwzględniać również nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. Ocenie powinna podlegać również motywacja wpływająca na uczestnictwo uczniów w zajęciach, np. czy uczniowie chodzą na zajęcia, bo muszą (zajęcia obowiązkowe) i będzie to miało wpływ na ocenę końcową, średnią itp., czy chodzą, bo chcą (zajęcia dodatkowe) na zajęcia wybrane świadomie, poszerzające zakres treściowy, lecz nie mające wpływu na ostateczną ocenę z przedmiotu. W ten sposób poznamy nie tylko kwestię samego uczęszczania, ale również motywację uczniów.
         Uzyskane w trakcie badania informacje mogą pozwolić na korektę lub prawidłowe ułożenie planu zajęć z uwzględnieniem możliwości logistycznych uczniów, jak również mogą stać się inspiracją dla nauczycieli w celu poprawy atrakcyjności prowadzonych przez nich zajęć.
        Badania mogą być (i powinny) prowadzone w różny sposób. Jednym z najłatwiejszych i najbardziej popularnych sposobów są badania ankietowe, ale zgodnie z zasadą triangulacji uzupełnieniem każdego kwestionariusza powinna być obserwacja lub wywiad. Dopiero wówczas takie badania dadzą nam względnie pełny obraz .

Zajęcia nieobowiązkowe
      Kolejnym zadaniem niezbędnym do prawidłowego oszacowania realizacji przez szkołę tego wymagania jest dokładne przeanalizowanie realizacji zajęć dodatkowych, zwłaszcza zajęć pozalekcyjnych. Należy zwrócić uwagę na różnorodność oferowanych zajęć i zastanowić się, czy zaspokajają one w pełni potrzeby uczniów oraz czy są dostosowane do ich możliwości. Powinno się przeanalizować sposób i motywację dokonywania wyborów tych zajęć przez uczniów, samo uczęszczanie na poszczególne zajęcia oraz stopień zaangażowania uczniów w ich przebieg. Można w tym przypadku wykorzystać wszystkie cztery podstawowe metody badawcze (analiza dokumentów, kwestionariusz, wywiad, obserwacja). Wyniki w ten sposób przeprowadzonych analiz z całą pewnością posłużą dyrektorowi do obiektywnej oceny trafności doboru zajęć pozalekcyjnych, wyboru nauczycieli je prowadzących, ich atrakcyjności oraz skuteczności w oddziaływaniu dydaktyczno-wychowawczym.
Wycieczki i imprezy szkolne jako formy aktywności uczniów
      Niezwykle ważnym działaniem i absolutnie niezbędnym do zbadania w tym obszarze są organizowane i realizowane w różny sposób wycieczki szkole. Wycieczki to jedna z najbardziej atrakcyjnych dla uczniów form zajęć realizowanych w szkole. Jak wygląda sprawa celowości i wartości merytorycznej realizowanych w szkole wycieczek? Czy czasem – tak naprawdę – nie jest to czas zmarnowany? W jaki sposób w ramach wycieczki zostały zrealizowane określone treści programowe danej klasy?

 

 

 

2. Opis ewaluowanego wymagania - cele ewaluacji:

 

Ewaluacji poddano:

Obszar 1- Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego wybrano:

Wymaganie 1.3 – Uczniowie są aktywni..

 

Celem ewaluacji było:

 • zbadanie w szerokim zakresie aktywności naszych uczniów, ponieważ od tego w dużym stopniu zależą efekty pracy szkoły. Aktywni uczniowie w szkole wpływają na osiąganie sukcesów w działalności dydaktycznej i wychowawczej.
 • dostarczenie szkole pełnej, rzetelnej, a tym samym obiektywnej informacji o jej silnych i słabych stronach, o jej wartościach i niedomaganiach oraz ustalenie, co można zrobić, żeby uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz innej działalności  prowadzonej przez szkołę.
 • Zwiększenie aktywności uczniów poprzez zwiększenie różnorodności oferty  szkoły.

 

 

 

W tym celu sformułowano szereg pytań szczegółowych. Najważniejsze z nich to:

 

 • Kiedy i jak uczniowie zostali poinformowani o ofercie zajęć pozalekcyjnych?
 • Czy wszyscy uczniowie mogą korzystać z zajęć?
 • Czy szkoła stwarza warunki do kreatywnej pracy uczniów?
 • W jaki sposób uczniowie mogą wykazać się własną inicjatywą?
 • Czy baza dydaktyczna szkoły zapewnia uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach?
 • Jak uczniowie oceniają atrakcyjność zajęć?
 • Czy uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych?
 • Jaki wachlarz zajęć pozalekcyjnych placówka oferowała do tej pory?
 • Jakie było zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi ze strony uczniów?
 • Które zajęcia cieszyły się największym zainteresowaniem i dlaczego?
 • Jak wygląda zaangażowanie uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych  

 

Ujmując krótko: przeprowadzając ewaluację chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie – jaka jest aktywność naszych uczniów, jaki szkoła ma na to wpływ, co należy zmienić lub dopracować, aby było lepiej.

 

 

 1. Opis danych - narzędzia, metody i grupa badawcza

 

Zbieraniem danych zajął się zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej. Materiały zbierano poprzez stosowanie następujących narzędzi:

 • analizę dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • dokumentacji wycieczek szkolnych,
 • przeprowadzanie i podsumowanie ankiet dla uczniów,
 • przeprowadzanie wywiadów z wybranymi uczniami,
 • analizę  imprez szkolnych.
 •  informacje na temat działań Samorządu szkolnego

 

W wyniku badania pozyskano odpowiedzi na pytania w formie ilościowej (liczbowej i procentowej) oraz jakościowej (formułowanych wypowiedzi).    

 

 1. Podsumowanie.

 

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w raporcie są:

 • wyniki ewaluacji,
 • analiza wniosków,
 • odpowiedź na pytanie: Co robimy dobrze?,
 • odpowiedź na pytanie: Co jest naszym problemem wymagającym rozwiązania?,
 • odpowiedź na pytanie, Co zrobić, aby poprawić pracę szkoły?

 

 

 1. Wyniki.

 

Analizując udział uczniów na zajęciach uzyskano następujące wyniki.   

 

 1. Na pytanie: Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole?

 

20,3 % - TAK

79.7 % - NIE

 

 1. Na pytanie: Jeśli nie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole to dlaczego?

 

       61% - brak czasu

       39% - brak zainteresowania

 

 1. Na pytanie: Na jakie zajęcia dodatkowe byś uczęszczał/ła?

 

45.8% - zajecia sportowe

30.51% - zajęcia przedmiotowe

10.2 % - zajęcia językowe

23.7 % - inne

23.7% - żadne

 

 1. Na pytanie: Czy zajęcia pozalekcyjne rozwijają Twoje zainteresowania?

 

           22.03% - TAK

           33.9% - NIE

           44.07% - NIE WIEM

 

 

 

 

 

 1. Na pytanie: Czy masz możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach, zawodach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych?

 

           77.97% - TAK

           22.03% - NIE

 

 1. Na pytanie: Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez różne instytucje?

 

44.07% - TAK

55.93% - NIE

 

 

 1. Na pytanie: Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach organizowanych przez wolontariat?

 

20.34% – TAK

79.66% - NIE

 

 1. Na pytanie: Czy uczestniczysz w organizowaniu akademii i uroczystości szkolnych /wigilie klasowe, konkursy, zabawy szkolne/

 

               62.71% - TAK

               37,29% - NIE

 

 

 

 

 

WNIOSKI:

 

 

 

 • Uczniowie podali, że najczęściej stosowaną formą motywacji do aktywności uczniów są dobre oceny, plusy, ciekawe prace domowe, pytanie w czasie lekcji, ciekawe formy pracy i dodatkowe zadania..

 

 • Nauczyciele stosują metody aktywizujące, co daje lepszy efekt w zapamiętaniu materiału z lekcji. Motywują uczniów do aktywności 
 • W pracy lekcyjnej nauczyciele stosują najczęściej praktyczne rozwiazywanie zadań i wykonywanie doświadczeń, pracę z tekstem, indywidualne prace uczniów, dyskusje, wykład, oraz  metody aktywne, pokaz i demonstrację, rzadziej metody gier dydaktycznych.

 

 • Jako najbardziej interesujące i najskuteczniejsze w zdobywaniu wiedzy uczniowie wymieniają: praktyczne rozwiazywanie zadań i wykonywanie doświadczeń, pokaz i demonstrację.

 

 

 • Według uczniów przyczyną braku ich aktywności jest nieprzygotowanie do zajęć i brak motywacji

 

 • Nauczyciele wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne. Najczęściej atlasy i mapy, sprzęty audiowizualne podręczniki,  pomoce do pokazu i demonstracji, książki i teksty źródłowe, rzutnik pisma. Komputer pojawia się rzadziej.
 • Uczniowi zwrócili uwagę, że  w tygodniu są dni, które są dla nich wyjątkowo trudne, jako przyczynę jednogłośnie podają dużą liczbę zajęć lekcyjnych i zbyt dużo trudnych przedmiotów jednego dnia.

 

 

 

 

 

AKTYWNOŚC UCZNIÓW W KONKURSACH:

 

Konkursy przedmiotowe:

 

historyczny - etap szkolny: 4 uczniów; etap rejonowy: 1 uczeń

wos - etap szkolny: 4 uczniów; etap rejonowy: 1 uczeń; etap  wojewódzki: 1 uczeń

biologiczny -  etap szkolny: 6 uczniów; etap rejonowy: 1 uczeń     

fizyczny - etap szkolny: 4 uczniów; etap rejonowy: 4 uczeń; etap  wojewódzki: 2 uczniów

chemiczny - etap szkolny: 5 uczniów; etap rejonowy: 2 uczniów

informatyczny: etap szkolny: 4 uczniów; etap rejonowy: 4 uczeń

polonistyczny: etap szkolny: 10 uczniów;

matematyczny: etap szkolny: 11 uczniów;

biblijny: etap szkolny: 3 uczniów; etap rejonowy: 1 uczeń; etap  wojewódzki: 1 uczeń

język angielski – etap szkolny: 10 uczniów;

język niemiecki – etap szkolny 3 uczniów;

 

 

INNE KONKURSY:

 

 • Woda w obiegu – 3 uczniów; 3 miejsce
 • Konkurs recytatorski - etap szkolny: 8 uczniów; etap gminny – 6 osób; 2 miejsce, 
 • Konkurs WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – 2 miejsce w etapie gminnym,
 • Konkurs plastyczny – 2 miejsce w etapie gminnym,
 • Turniej ekologiczny
 • Całoroczna zbiórka surowców wtórnych
 • Mądra Głowa – konkurs matematyczny dla klas pierwszych
 • Ogólnopolski Konkurs Języków Obcych
 • Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
 • Program „Znajdź właściwe rozwiązanie – nie pal przy mnie proszę”
 • Między nami klasami
 • Program „Postaw na rodzinę”
 • Jeżdżę z głową
 • Konkurs ortograficzny

 

 

 

AKTYWNOŚC UCZNIÓW W WOLONTARIACIE:

 

Zbiórka zabawek dla Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu;

Zbiórka czekolad dla Szpitala Onkologicznego w Krakowie

Zbiórka książek dla Szpitala w Myślenicach

Zbiórka żywności dla uczniów

Zbiórka paczek dla Hospicjum w Wiśniowej

 

 

 

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW W ZAWODACH SPORTOWYCH:

 

 1. III Turniej ORLIKA o Puchar Premiera Donalda Tuska – VI miejsce
 2. XXX Sztafeta Szlakami Walk Partyzantów AK i BCH Dobczyce- Wiśniowa – IV miejsce
 3. Indywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców

– Kamila Topa - II miejsce

            - Jakub Malinowski – III miejsce

           Awans do zawodów Wojewódzkich 4 osoby

 

     4. Wojewódzkie Biegi Przełajowe w Nowym Targu – Kamila Topa, Jakub Malinowski,            Anna Jasek, Nader Khafaga Górka

 

     5. Gminne Drużynowe Zawody w Tenisie Stołowym Dz. I Chł.

- V miejsce /Sylwia Urbanik, Zuzanna Jasek/

- IV miejsce /Marcin Jasek, Dominik Jasek, Mateusz Stasiak/

 

 1. Gminne Zawody w Piłce Nożnej Halowej Chłopców -  II miejsce
 2. Gminne Zawody w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt – III miejsce
 3. Gminne Zawody w Indywidualnym Tenisie Stołowym /LZS/ - III miejsce Anna Jania
 4. V Memoriał Im. Gabriela Syrka w Tenisie Stołowym – III miejsce Anna Jania
 5. Gminne Zawody w Siatkówce Dziewcząt – IV miejsce
 6. Gminne Zawody w Siatkówce Chłopców – IV miejsce
 7. Gminne Zawody Pływackie /4 uczniów/ - II miejsce Michał Suder /50 m styl grzbietowy/
 8. Gminne Zawody w Unihoc’u Dz i Chł – III miejsce
 9. Gminne Zawody w Piłce Koszykowej Chłopców – IV miejsce
 10. Gminne Zawody w Piłce Koszykowej Dziewcząt – I miejsce
 11. Powiatowe Zawody w Piłce Koszykowej Dziewcząt – II miejsce
 12. Gminne Zawody w Piłce Ręcznej Dziewcząt – III miejsce
 13. Gminne Zawody w Piłce Ręcznej Chłopców – II miejsce
 14. Gimnazjada u Tytusa – udział w rozgrywkach siatkówki dz i chł
 15. Gimnazjada u Tytusa – CZWÓRMECZ /Siatkarsko- Unihoc’ejowy/ - III miejsce
 16. Turniej Coca-Cola Cup 2013 w Piłce Nożnej Chłopców – III miejsce w elimin. I fazy
 17. Turniej Coca-Cola Cup 2013 w Piłce Nożnej Dziewcząt – II miejsce w elimin. I fazy
 18. Turniej Gminny ‘’ Piłkarskie 6- stki’’ Chłopców – II miejsce
 19. Turniej Gminny ‘’ Piłkarskie 6- stki’’ Dziewcząt – I miejsce

 

 

 

 

Dlaczego uczniowie uczęszczają na wybrane przez siebie zajęcia?

 

 Wybierając dane zajęcie dodatkowe, uczniowie kierowali się możliwością poszerzania wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach, chęcią rozwijania zainteresowań, poprawą ocen, możliwością aktywnego spędzenia czasu

 

 Główne powody udziału w zajęciach dodatkowych:

 • trudności w nauce,                                                                                       
 • chęć utrwalenia zagadnień omawianych na lekcjach,
 • chęć poszerzenia umiejętności i wiadomości z przedmiotów,        
 • chęć rozwijania osobistych zainteresowań,
 • inne powody – chęć reprezentowania szkoły,
 • atrakcyjność zajęć,

 

 

Zajęcia pozalekcyjne są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek, kolegów, pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, wpływają na rozwój fizyczny, pozwalają rozwijać zainteresowania, a także przezwyciężyć trudności w nauce. Wybierając zajęcia, uczniowie zwracają uwagę na atrakcyjność oraz przydatność zajęć. Są uczniowie, którzy chodzą na zajęcia, bo „muszą”. Większość uczniów uważa, że dzięki zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwija.

 

 

 

 

Jakie korzyści uczniowie czerpią z uczestnictwa w tych zajęciach?

 

 • w kl. III praca z testami przygotowuje ich do egzaminu gimnazjalnego, 
 • zajęcia nieobowiązkowe poszerzają zakres ich wiedzy, lub wyrównują braki edukacyjne,
 • przygotowują ich do udziału w różnych zawodach,  przez które reprezentują naszą szkołę,  oraz uczą zdrowej rywalizacji ,
 • rozwijają ich zainteresowania,
 • pozwalają miło spędzić wolny czas,
 • wpływają na poprawę ocen z danego przedmiotu,

 

 

 

 

Udział uczniów w wycieczkach szkolnych - jakie wycieczki są organizowane w szkole

 

Na podstawie analizy zapisów w dziennikach szkolnych, dokumentacji wycieczek, wywiadu z uczniami i nauczycielami w bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane wycieczki:

 

 • SUCHA POLANA- Zlot Szlakami Walk Partyzanckich,
 • ŁOPUSZNA – Śladami ks. Tischnera
 • KRAKÓW – Noc Naukowców
 • KRAKÓW – Noc Muzeów,  ogród doświadczeń
 • KRAKÓW – Ogród Zoologiczny, Botaniczny,
 • ZAKOPANE – Skocznia, Kasprowy Wierch,
 • ZAKOPANE – Dolina Kościeliska, Bachledówka, Ludzimierz,
 • KRAKÓW – lodowisko, kino
 • KRAKÓW – targi edukacyjne
 • BERLIN – śladami miejsc pamięci w Niemczech
 • LWÓW – zabytki Lwowa
 • KRAKÓW – teatr
 • Piesze wycieczki po okolicy

 

 

 

 1. Jakie cele są realizowane podczas wycieczek szkolnych?

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z organizatorami szkolnych wycieczek wynika, iż podczas wycieczek szkolnych realizowane są najczęściej następujące cele.

 

Cele poznawcze:

- stworzenie uczniom możliwości zetknięcia się z przedmiotami, zjawiskami w ich naturalnym środowisku,

- dostarczenie im informacji o otaczającym ich świecie w oparciu o najbliższe otoczenie,

- zdobycie nowych wiadomości,

- poznanie zabytków architektonicznych,

- utrwalenie pojęć z zakresu sztuki.

 

Cele kształcące:

- kształtowanie umiejętności obserwacji,

- wypracowanie umiejętności orientacji w terenie.

 

Cele wychowawcze:

- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,

- stwarzanie sytuacji pozwalających na odkrywanie świata kultury i sztuki,

- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka,

- wdrażanie do przestrzegania zasad grzeczności i dobrego wychowania,

- utrwalenie zasad zachowania się w obiektach muzealnych, na terenach o szczególnych walorach   przyrodniczych,

- rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

Jakie treści wychowawcze i edukacyjne niosą dla uczniów imprezy i uroczystości szkolne.

 

Na podstawie obserwacji wybranych imprez szkolnych oraz analizy odpowiedzi uczniów można stwierdzić, że uroczystości i imprezy organizowane na terenie szkoły są dla większości atrakcyjne, ponieważ są ciekawe, pouczające i dobrze zorganizowane. Ponadto poszerzają one ich wiedzę o życiu oraz ich zainteresowania. Dają także wielu uczniom możliwość zaprezentowania się na forum szkoły, dlatego chętnie w nich uczestniczą. Ci uczniowie, których wypowiedzi były negatywne, nie podawali żadnego powodu, bądź uzasadniali swój brak zaangażowania nieśmiałością, brakiem czasu lub niechęcią do publicznych wystąpień.

 

Imprezy(uroczystości)  organizowane w szkole,

Na podstawie analizy zapisów z dzienników i obserwacji organizacji imprezy  uzyskano następujące wyniki: w okresie od wrzenia do czerwca br. roku szkolnego zaplanowano i zrealizowano następujące uroczystości:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • Andrzejki szkolne
 • Cecyliada
 • Wigilijne opłatkowe spotkania
 • Święto Szkoły
 • Dzień Ziemi
 • Konstytucja 3 maja
 • Pożegnanie absolwentów 

 

Z rozmów przeprowadzonych  wśród nauczycieli wynika, że ilość uroczystości organizowanych przez szkołę jest ich zdaniem wystarczająca. Imprezy organizowane dotychczas zaspokajają potrzeby uczniów i są starannie przygotowywane. Uczniowie raczej chętnie angażują się w organizację tych uroczystości. 

 

 Analiza zaangażowania uczniów w pracę samorządu

 

 

Na podstawie wywiadu z przewodniczącymi samorządów klasowych oraz wywiadu z wychowawcą uzyskano następujące wyniki.

Przewodniczący stwierdzili, że uczniowie mają wpływ na wybór samorządu klasowego i szkolnego.

Uczniowie twierdzą, że wybory są demokratyczne.

Zdaniem wychowawców uczniowie mają decydujący wpływ na wybór do samorządów klasowych i samorządu szkolnego. Po pierwsze uczniowie muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Procedura gwarantuje, że wybory są właściwie przeprowadzane. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania się w klasie. Wykazanie się dobrą pracą w samorządzie daje gwarancję, że uczeń ponownie zostanie wybrany.

 

W Samorządzie  Szkolnym działają 3 sekcje: gazetkowa, rozrywkowa i sportowa, każdej z nich przypisane jest określone działanie zaplanowane wspólnie podczas ustalania planu pracy na dany rok. Zdaniem przewodniczącej Samorządu Szkolnego uczniowie głównie wykazują się w akcjach charytatywnych i przy organizacji apeli i imprez okolicznościowych. Uczniowie chcą organizacji dyskotek, ale niezbyt chętnie na nie przychodzą. Większość uczniów chętnie podejmuje działania w ramach pracy samorządu . Najczęściej podejmowane działania samorządu to: dyskoteki, akcje charytatywne, imprezy okolicznościowe i akademie szkolne.

Wnioski i zalecenia.

 

Celem ewaluacji było zebranie informacji, czy w szkole uczniowie są aktywni?

 

Badaniu podlegał obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej oraz wymaganie 1.3 Uczniowie są aktywni.

 

Kryterium I –Udział uczniów na zajęciach edukacyjnych.

 

Wyniki dobre/zadowalające

Wyniki wymagające poprawy

 

 1. W bieżącym roku szkolnym zadawalającą frekwencję- w granicach 90% uzyskało 5 klas.
 2. W klasach I nie ma problemu spóźniania się na pierwsze lekcje ani problemu wagarów.
 3. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania i różne pomoce dydaktyczne

 

 1. Niska frekwencja klas IIc i IIIb i IIIa.
 2. Spóźnianie się uczniów( głównie z  klasy IIIa)  na pierwsze lekcje i opuszczanie 8. godziny lekcyjnej .
 3. Niska frekwencja w piątki na pierwszych godzinach.
 4. Duża liczba nieobecności na pojedynczych godzinach lekcyjnych.
 5. Niewykorzystywanie komputera na innych niż informatyka zajęciach lekcyjnych.

 

 

Wnioski i rekomendacje

 

 1. Utrzymanie wysokiego poziomu frekwencji w szkole.
 2. Prowadzenie różnorodnych działań wśród uczniów w celu poprawy frekwencji w klasach.
 3. Przestrzegać zapisu mówiącego o konieczności informowania rodziców o fakcie opuszczenia przez ucznia pojedynczych godzin.
 4. W większym stopniu motywować uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.
 5. Na bieżąco oceniać aktywność uczniów na zajęciach.
 6. Częściej prowadzić zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej.
 7. Zachęcać uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach i  zawodach  sportowych.
 8. Podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć poprzez różnorodne metody i formy pracy.
 9. Przy układaniu planu wziąć pod uwagę możliwości fizyczne i umysłowe uczniów, przepisy bhp dotyczące ilości przedmiotów trudnych w poszczególnych dniach tygodnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium II–Udział uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

 

Wyniki dobre/zadowalające

Wyniki wymagające poprawy

 

1. Część uczniów korzysta z oferty szkoły.

2. Oferta szkoły jest zgodna

z potrzebami uczniów, wspiera uczniów w procesie uczenia się, pomaga przygotować się do egzaminu i jest różnorodna, więc każdy może rozwijać swoje zainteresowania.

3.Uczniowie  uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych

4. Uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy, rozwijania zainteresowań.

5.Przeważająca liczba uczniów widzi potrzebę uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych

6.Uczniowie mają wiedzę na temat rodzaju zajęć i ich organizacji.

7.Uczniowie mają możliwość prezentowania własnych uzdolnień i zainteresowań najczęściej podczas zawodów sportowych i uroczystości szkolnych.

 

 

 

 1. Pomimo wiedzy na temat zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę nie wszyscy uczniowie chcą w nich uczestniczyć
 2. Jest grupa uczniów klas,  która nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Zadbać, by zajęcia nie „nakładały się” na siebie poprzez właściwe ułożenie planu.
 4. Uczniowie rzadko prezentują własne uzdolnienia w konkursach przedmiotowych.
 5. Zbyt małe zainteresowanie zajęciami poszerzającymi wiedzę. Zajęcia wyrównawcze, zajęcia z testami nie cieszyły się zainteresowaniem uczniów.

 

 

Wnioski i rekomendacje

 

 1. Utrzymanie zajęć pozalekcyjnych dotychczas proponowanych uczniom.
 2. Na tablicy ogłoszeń umieścić ofertę zajęć pozalekcyjnych wraz z terminarzem zajęć.
 3. Przeanalizować godziny realizacji zajęć pozalekcyjnych i dostosować je w miarę 

      możliwości do potrzeb uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium IV– Udział uczniów w wycieczkach szkolnych.

 

Wyniki dobre/zadowalające

Wyniki wymagające poprawy

 

 1. Szkoła zorganizowała dużo różnorodnych

wycieczek w roku szkolnym

 1. W czasie wycieczek realizowane są różnorodne cele.

 

 1. Uczniowie traktują wyjazd na wycieczkę jako sposób na nieobecność w szkole.

Wnioski i rekomendacji

 1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie ilości organizowanych wycieczek.

 

 

 

Kryterium V – Udział uczniów w  imprezach i uroczystościach szkolnych.

 

Wyniki dobre/zadowalające

Wyniki wymagające poprawy

 

 1. W szkole odbywają się ciekawe, atrakcyjne, pouczające, dobrze zorganizowane imprezy, w dostatecznej ilości.
 2. Udział w imprezach daje uczniom możliwość autoprezentacji na forum szkoły, chętnie biorą w nich udział
 3. W szkole odbywają się również niezaplanowane imprezy.

 

 1. Organizacja imprez pochłania zbyt dużo czasu.
 2. Uczniowie nudzą się na niektórych imprezach.

Wnioski i rekomendacje

 

1. Kontynuowanie tradycji organizacji różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych z    uwzględnieniem elementów o charakterze rozrywkowym.

 

 

 

 

Kryterium VI – Zaangażowanie uczniów w pracę samorządu szkolnego.

 

Wyniki dobre/zadowalające

Wyniki wymagające poprawy

 

1.Uczniowie mają decydujący wpływ na demokratyczne wybory do samorządów klasowych i samorządu szkolnego.

2.Większość uczniów chętnie podejmuje działania samorządu.

 

 

 

Wnioski i rekomendacje

 

 1. Utrzymanie aktywności uczniów w pracach Samorządu Szkolnego.

 

 

 

Rekomendacje - zebranie

 

1. Utrzymać na dotychczasowym poziomie ilość zajęć pozalekcyjnych.

2. Rozważyć organizację zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez uczniów.

3. Rozwijać aktywności uczniów w pracach Samorządu Szkolnego.

4. Szukać sposobów na zwiększenie zainteresowania młodzieży zajęciami pozalekcyjnymi, np. poprzez ich uatrakcyjnienie.

5. Podjąć działania w celu zwiększenia propozycji udziału uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych w celu umożliwienia im prezentacji własnych uzdolnień i zainteresowań.

6. Zajęcia dodatkowe skorelować z planem zajęć obowiązkowych co ułatwi uczniom udział w nich. Dopracować organizację dowozów.

7. Należy zwiększyć udział uczniów w rejonowych i wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

8. Należy nieprzerwanie wskazywać uczniom korzyści płynące z udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

9. Należy motywować uczniów do odkrywania swoich możliwości i talentów, proponując nowe koła zainteresowań i udział w projektach poszerzających ich horyzonty intelektualne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni
  Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
  32-425 Trzemeśnia 250
 • 122 735 611

Galeria zdjęć